Mat­ti Pat­ro­nen muka­na Ran­ta­poh­jan juh­la­kier­tu­eel­la

Stand up -koomikko Matti Patronen on Rantapohjan mukana kesätapahtumissa Ylikiimingissä, Kuivaniemellä, Yli-Iissä ja Kiimingissä. (Sami Kontto)

Ran­ta­poh­ja viet­tää tänä vuon­na 50-vuo­tis­juh­li­aan. Alu­een monis­sa kesä­ta­pah­tu­mis­sa juh­li­van leh­den muka­na on hau­ki­pu­taa­lai­nen stand up -koo­mik­ko, enti­nen raja­var­ti­ja Mat­ti Pat­ro­nen.

Par­hail­laan pien­tä kesä­lo­maa viet­tä­vä Pat­ro­nen aloit­ti stand up -koo­mi­kon uran­sa vuon­na 2011.

– Ura­ni alkoi kuten moni asia eli vahin­gos­sa. Tutus­tuin oulu­lai­seen koo­mik­koon Zaa­niin, joka lupa­si minul­le ensim­mäi­sen keik­ka­ni omal­la klu­bil­laan. Kävin sit­ten har­joit­te­le­mas­sa 45 Specia­lis­sa, jos­sa edel­leen pyö­rii sama tree­niklu­bi, Remak­ka. Hom­ma veti muka­naan ja keik­ko­ja alkoi tul­la, joten sil­lä samal­la tiel­lä ollaan edel­leen.

Pat­ro­nen suun­nit­te­lee keik­kan­sa aina ympä­ris­töön sopi­vak­si, niin Ran­ta­poh­jan­kin tapah­tu­miin.

– Nyt kun kysees­sä on koko per­heen tapah­tu­ma, pitää jut­tu­jen olla sel­lai­sia että pai­kal­le voi huo­le­ti tuo­da myös lap­sia ja kotie­läi­miä. Muu­ten­kin tyy­li­ni on aika sii­vo. Välil­lä stand upis­sa tosin täy­tyy rik­koa rajo­ja ja pitää kuu­li­joi­ta var­pail­laan mitä on tulos­sa.

Pat­ro­nen lupaa, että pai­kal­li­suus ja Ran­ta­poh­jan sisäl­tö tule­vat näky­mään tapah­tu­mis­sa, sil­lä pie­nil­lä pai­koil­la koti­seu­tu­hen­ki on vah­va ja antaa aihet­ta jutuil­le.

Kesän aika­na Pat­ro­nen keik­kai­lee fes­ta­reil­la, turuil­la ja toreil­la. Elo­kuus­sa on luvas­sa kome­dia­fes­ti­vaa­lit Oulus­sa ja mar­ras­kuus­sa iso tai­kuut­ta ja stand upia yhdis­te­le­vä show.

– Lisäk­si val­mis­tel­laan vuon­na 2020 alka­vaa kier­tuet­ta Jape Grön­roo­sin kans­sa. Sitä ennen ehdi­tään Juk­ka Taka­lon kans­sa teh­dä tii­vis kier­tue Kuo­li­aak­si­nau­rat­ta­ja ja Kuplet­tiel­vyt­tä­jä -showl­la.

Tulos­sa on myös lisää keik­ko­ja hau­ki­pu­taa­lai­sen nais­kuo­ro Viih­de­piik­ka­rei­den kans­sa sekä aina­kin Lapin kier­tue las­te­nor­kes­te­ri Soi­van sii­lin kans­sa.

– Niin ja tele­vi­sios­ta tulee syk­syl­lä taas uusi kausi Nelo­sen Stand up-ohjel­maa, jos­sa olen muka­na. Kum­me­li-poru­kan polii­si­sar­ja Kon­tio ja Par­mas 2.kausi tulee myös ja sii­nä esiin­nyn yhdes­sä jak­sos­sa.

Ahke­ras­ti työs­ken­te­le­vät Mat­ti Pat­ro­nen on asu­nut Hau­ki­pu­taan Nie­me­län­tör­mäl­lä seit­se­män vuot­ta.

– Tyk­kään kyl­lä kovas­ti asua Hau­ki­pu­taal­la. Vie­lä kun saa­tai­siin Nie­me­län­tör­mä-Keis­ka seu­dul­le hidas­tei­ta ja ros­kik­sia niin tämä­hän oli­si täy­del­li­nen paik­ka asua. Niin ja avan­to pitäi­si myös saa­da.

Avan­not ja jäät kiin­nos­ta­vat Pat­ros­ta hiu­kan nor­maa­lia enem­män, kos­ka keik­kai­lun väli­päi­vi­nä hän kou­lut­taa ihmi­siä Wim Hof met­ho­dil­la kyl­män­sie­don ja hen­git­te­lyn saloi­hin.

– Ja jäi­den­läh­tö­ar­vaus pitäi­si saa­da aikai­sem­mak­si. Jos­kus ne vie­lä läh­tee huh­ti­kuus­sa, mut­ta mihin­käs pis­tät arvauk­set kun ei ole vie­lä kil­pai­lua aloi­tet­tu.