Kou­lu­ja myyn­tiin Hau­ki­pu­taal­la

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti lait­taa myyn­tiin kol­me tyh­jil­lään ole­vaa kou­lu­ra­ken­nus­ta tont­tei­neen Hau­ki­pu­taal­la. Myy­tä­vi­nä ovat Hau­ki­pu­taan kir­kon­ky­läs­sä sijait­se­va enti­nen ala­kou­lu eli kivi­kou­lu sekä Par­ku­mäen ja Hie­ta­lan­mäen kou­lut.

Kau­pun­gin hal­lin­to­kun­nil­la ei ole kiin­teis­töil­le omaa käyt­töä. Tavoit­tee­na on myy­dä koh­teet tämän vuo­den aika­na siten, että luo­vu­tus Par­ku­mäen ja Hie­ta­lan­mäen koh­tei­den osal­ta oli­si kevääl­lä ja Kivi­kou­lun osal­ta syk­syl­lä.

yyn­tiin lai­tet­ta­via raken­nuk­sia tont­tei­neen on kaik­ki­aan kym­me­nen kau­pun­gin alu­eel­la. Myyn­tiin liit­ty­vät jär­jes­te­lyt annet­tiin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lui­den teh­tä­väk­si. Var­si­nai­nen myyn­ti ja ton­tin­luo­vu­tus­pää­tös teh­dään joh­to­sään­nön ja jat­ko­de­le­goin­nin mukai­ses­ti.

Raken­nus­ten ja tont­tien myyn­ti­suun­ni­tel­mas­sa on otet­tu huo­mioon koh­tei­den ase­ma­kaa­va­ti­lan­ne tai osta­jal­le anne­taan mah­dol­li­suus vai­kut­taa sii­hen. Suun­ni­tel­man mukaan Par­ku­mäen (val­mis­tu­nut v. 1923/1929) ja Hie­ta­lan­mäen (valm.v. 1906) kou­lu­ra­ken­nuk­set ja ton­tit myy­dään tar­jous­ten perus­teel­la. Kivi­kou­lu (valm.v. 1953) voi­daan myy­dä tar­jous­ten perus­teel­la, mut­ta ton­tin­luo­vu­tus voi tapah­tua yhteis­työ­kump­pa­nin haku­me­net­te­lyl­lä.

Kaik­kien kol­men kou­lun yhtey­des­sä on myös urhei­lu­ken­tät. Kivi­kou­lun ja Hie­ta­lan­mäen ken­tät ero­te­taan myy­tä­vis­tä ton­teis­ta. Vie­lä ei ole var­muut­ta, teh­dään­kö näin myös Par­ku­mäen kou­lun ken­tän osal­ta. Par­ku­mäen kent­tää kylä­läi­set ovat yllä­pi­tä­neet tal­koo­voi­min sen jäl­keen, kun kou­lu sul­jet­tiin ja ken­tän­hoi­to päät­tyi.

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti myös puret­ta­vis­ta raken­nuk­sis­ta. Nii­den jou­kos­sa on kau­pun­gin omis­ta­ma, Vir­pi­nie­mes­sä lähel­lä meren­ran­taa sijait­se­va 55 neliö­met­rin suu­rui­nen van­ha sauna/aittarakennus. Koh­tees­ta on tul­lut vali­tuk­sia naa­pu­rus­tos­ta ja raken­nus on jou­tu­nut myös ilki­val­lan koh­teek­si.