Ruop­pauk­set Kii­min­ki­joel­la siir­tyi­vät alkukesään

Oulun kau­pun­gin vesi­väy­lien kun­nos­sa­pi­to­ruop­pauk­set Hau­ki­pu­taan edus­tan meria­lu­eel­la saa­tiin val­miik­si vii­me vuo­den lop­pu­puo­lel­la. Sii­tä ruop­paus­ten oli tar­koi­tus jat­kua suo­raan Kii­min­ki­joel­le, mut­ta R‑Towingin toi­mi­tus­joh­ta­ja Pek­ka Rah­ja ker­too, että mata­la vesi ja sit­ten jäät kat­kai­si­vat ruoppauksen.

– Nämä työt jat­ku­vat kevääl­lä kun veden kor­keus on lähel­lä nol­laa. Veden kor­keu­den olles­sa alle ‑10,  emme voi ruo­pa­ta. Arviol­ta työt pääs­tään aloit­ta­maan touko–kesäkuun vaih­tees­sa. Rah­ja sanoo.

Ruop­paa­jat aloit­ti­vat työn­sä elo­kuus­sa 2018 Oulun kaup­pa­to­rin edus­tal­ta, ja mar­ras­kuun alku­päi­vi­nä kalus­to siir­ret­tiin Mar­tin­nie­men edus­tan meria­lu­eel­le. Ruop­pauk­sil­la syven­ne­tään vuo­si­kym­me­nien saa­tos­sa madal­tu­nei­ta vene­väy­liä, joi­hin muun muas­sa meri­vir­rat ovat kul­jet­ta­neet sedi­ment­te­jä ja humus­ta. Toi­men­pi­teil­lä myös vesi­lii­ken­teen tur­val­li­suus paranee.

Kii­min­ki­joen puo­lel­la ruop­paus­ta odo­te­taan kovas­ti, sil­lä sen usko­taan hel­pot­ta­van lohen ja sii­an nousua jokeen.