Kel­lon kou­lul­la palat­tu arkeen net­tiuh­kauk­sen jälkeen

Kel­lon kou­lul­la on palat­tu nor­maa­liin arkeen lop­pu­vii­kon net­tiuh­kauk­sen ja sen aiheut­ta­mien varau­tu­mis­toi­mien jäl­keen, ker­toi kou­lun reh­to­ri Timo Soi­ni maanantaina.

Kel­lon kou­lua koh­taan teh­tiin netis­sä nuor­ten kes­kus­te­lu­pals­tal­la uhkaus, joka aiot­tiin toteut­taa per­jan­tai­na 11.1. Polii­si sai vih­jeen pals­tal­la ole­vas­ta uhkauk­ses­ta myö­hään kes­ki­viik­koil­ta­na ja alkoi heti sel­vit­tää sen alkuperää.

Polii­si suh­tau­tuu tämän­ta­pai­siin uhkauk­siin aina vaka­vas­ti, niin­pä Kel­lon kou­lul­la jär­jes­tet­tiin tur­va­toi­mia. Kou­lu oli avoin­na per­jan­tai­na kui­ten­kin nor­maa­liin tapaan. Jon­kin ver­ran kou­lun oppi­lai­ta jät­ti tule­mat­ta kouluun.

Polii­si pää­si omien sel­vi­tys­ten perus­teel­la kir­joit­ta­jan jäl­jil­le. Tekoon syyl­li­sek­si epäil­ty kou­lun oppi­las otet­tiin kiin­ni kou­lu­mat­kal­la per­jan­tai­aa­mu­na. Kuu­lus­te­lut aloi­tet­tiin perjantaina.

Reh­to­ri Timo Soi­nin mukaan pää­tös nor­maa­lis­ta kou­lu­päi­väs­tä teh­tiin asian­tun­ti­joi­den eli polii­sin ja kau­pun­gin tur­val­li­suusor­ga­ni­saa­tioon kuu­lu­vien viran­omais­ten näke­myk­sen perus­teel­la, joi­den mukaan kou­lu voi­daan pitää avoin­na normaalisti.

– Voi­daan sanoa, että per­jan­tain kou­lu­päi­vä sujui tur­val­li­sem­min kuin kos­kaan, sil­lä tääl­lä oli läs­nä polii­se­ja, var­ti­joi­ta ja kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den tur­val­li­suus­vas­taa­via, ker­too Soini.

Hän ker­too myös itse kier­tä­neen­sä kai­kis­sa luo­kis­sa ja jutel­leen­sa oppi­lai­den kans­sa. Tar­jol­la on ollut myös kes­kus­te­lua­pua kou­lup­sy­ko­lo­gin kanssa.

– Jos jota­kin hyvää täs­sä tapah­tu­ma­ket­jus­sa oli, niin kou­lul­la koet­tiin vah­vaa yhteen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta, sum­maa Soi­ni. Kii­tos­ta hänel­tä saa myös kau­pun­gin hyvä tur­val­li­suus­suun­ni­tel­ma ja ‑orga­ni­saa­tio tämän­kal­tai­siin tilan­tei­siin sekä hyvä yhteis­työ polii­sin kanssa.

Some­käyt­täy­ty­mi­nen syynissä

Maa­nan­tai­na Kel­lon kou­lul­la käy­tiin oppi­lai­den kans­sa läpi per­jan­tain tapah­tu­mia ja some­käyt­täy­ty­mis­tä yleen­sä. Reh­to­ri Timo Soi­ni uskoo, että aina­kin Kel­lon kou­lun oppi­laat tie­dos­ta­vat nyt hyvin net­ti­kir­joit­te­lun vas­tuun ja mah­dol­li­set seu­rauk­set. Kes­ki­viik­ko­na Kel­lon kou­lun opet­ta­jat käy­vät pala­ve­ria asias­ta vie­lä kau­pun­gin tur­val­li­suus­vi­ran­omais­ten kanssa.

Tapauk­seen liit­ty­vä polii­si­tut­kin­ta on vie­lä kes­ken. Tut­kin­nan­joh­ta­ja Oulun polii­sis­ta tie­dot­taa tar­kem­min asias­ta kun kaik­ki tut­ki­muk­set saa­daan valmiiksi.