Sek­su­aa­li­ri­kos­vyyh­ti laajentunut

Oulun polii­si­lai­tos on tie­dot­ta­nut yhdek­säs­tä täl­lä het­kel­lä tut­kin­nas­sa ole­vas­ta alai­käi­siin 10–15-vuotiaisiin tyt­töi­hin koh­dis­tu­neis­ta sek­su­aa­li­ri­kok­sis­ta Oulus­sa. Teot ajoit­tu­vat kesään ja syk­syyn 2018. Kai­kis­sa teois­sa epäil­lyt hen­ki­löt ovat ulko­maa­lais­taus­tai­sia nuo­ria miehiä.

Polii­si tie­dot­taa tapauk­sis­ta, kos­ka tämän kal­tais­ten rikos­ten vii­me­ai­kai­nen mää­rä sekä nii­den saman­kal­tai­set piir­teet ovat erit­täin huo­les­tut­ta­va asia. Nuor­ten ja van­hem­pien valis­ta­mi­nen ja varoit­ta­mi­nen näh­tiin tar­peel­li­sek­si uusien rikos­ten ennal­ta estämiseksi.

Suu­rim­paan osaan tapauk­sis­ta on liit­ty­nyt yhtey­den­ot­to sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Uusim­pa­na tie­to­na tuli jul­ki­suu­teen, että aina­kin yhteen tapauk­seen liit­tyy huu­mausai­nei­den käyt­töä. Tut­kit­ta­va­na on, onko uhri mah­dol­li­ses­ti huu­mat­tu, ker­toi riko­sy­li­ko­mi­sa­rio Mar­kus Kiis­ki­nen Rantapohjalle.
– Tie­ten­kin myös mui­den tapaus­ten koh­dal­la näi­tä asioi­ta sel­vi­te­tään, sanoo Kiiskinen.

ikok­siin liit­tyen polii­sil­la on täl­lä het­kel­lä 13 hen­ki­löä tut­kin­ta­van­keu­des­sa, jois­ta osa on Hau­ki­pu­taal­la. Epäil­ty­jä on kaik­ki­aan 16. Uhre­ja on yhdeksän.
Mar­kus Kiis­ki­sen mukaan epäil­lyt teot ovat tapah­tu­neet kan­ta-Oulun alu­eel­la yhtä lukuu­not­ta­mat­ta. Tar­kem­paa paik­ka­kun­taa yhden teon tapah­tu­ma­paik­ka­kun­nan osal­ta Kiis­ki­nen ei voi kui­ten­kaan kertoa.

Tuo­reim­pa­na polii­si­tut­kin­taan täs­sä rikos­vyyh­dis­sä tuli per­jan­tai­na nel­jä uut­ta sek­su­aa­li­ri­ko­se­päi­lyä, jot­ka ovat koh­dis­tu­neet alle 15-vuo­tiai­siin tyt­töi­hin. Rikos­ni­mik­kei­nä ovat rais­kaus, tör­keä lap­sen sek­su­aa­li­nen hyväk­si­käyt­tö ja lap­sen sek­su­aa­li­nen hyväk­si­käyt­tö. Epäil­lyt teot ovat koh­dis­tu­neet nel­jään hen­ki­löön, ja teois­ta otet­tiin kiin­ni kol­me henkilöä.

Tähän vii­mei­sim­pään jut­tu­ko­ko­nai­suu­teen liit­tyen polii­si vah­vis­ti yhden uhrin meneh­ty­neen syk­syn aika­na. Hänen kuo­le­maan­sa ei epäil­lä liit­ty­vän rikos­ta. Kos­ka kyse on kuo­le­man­syyn sel­vit­tä­mi­ses­tä, polii­si ei ker­ro asias­ta enempää.

Oulun polii­si ei ole saa­nut lisää resursseja.

– Polii­si­lai­tok­sen sisäl­lä olem­me koh­den­ta­neet voi­ma­va­ro­ja näi­den tapaus­ten sel­vit­tä­mi­seen, sanoo Kiiskinen.
Katu­tur­val­li­suus Oulus­sa ei ole polii­sin mukaan oleel­li­ses­ti muut­tu­nut nyt jul­ki­suu­teen esiin tuo­duis­ta tapauk­sis­ta huolimatta.
Täl­lä het­kel­lä Oulun polii­si­lai­tok­sen alu­eel­la, johon kuu­luu 38 kun­taa, on avoin­na ja tut­kit­ta­va­na 140 eri rikos­ni­mik­keen alla ole­vaa seksuaalirikosta.

Huo­mio­ta sosi­aa­li­seen mediaan

Polii­si kehot­taa eri­tyi­ses­ti nuo­ria tyt­tö­jä ja nuor­ten van­hem­pia tark­kaa­vai­suu­teen sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Tun­te­mat­to­mien hen­ki­löi­den kave­ri- ja seu­raa­mis­pyyn­tö­jä ei tule hyväksyä.

Suu­res­sa osas­sa edel­lä mai­ni­tuis­ta epäil­lyis­sä rikok­sis­sa lap­siin on oltu ensin yhtey­des­sä sosi­aa­li­sen median kaut­ta, min­kä jäl­keen on ollut muu­ta­kin kans­sa­käy­mis­tä ja yhtey­den­pi­toa. Van­hem­pien on olta­va tie­toi­sia sii­tä, kenen kans­sa lap­set viet­tä­vät aikaan­sa netis­sä sekä muu­toin vapaa-aikana.

Polii­si roh­kai­see teke­mään riko­sil­moi­tuk­sen, jos epäi­lee itsen­sä tai lähei­sen jou­tu­neen rikok­sen uhrik­si. Yksi­kään teko ei saa jää­dä pal­jas­tu­mat­ta. Samoin lap­sia ja nuo­ria roh­kais­taan ker­to­maan aikui­sel­le epäi­lyt­tä­vis­tä yhtey­de­no­tois­ta ja henkilöistä.