Yli-Ii

Yli-Iin yhteis­vas­tuu­kon­sert­ti perut­tu

Yli-Iin yhteis­vas­tuu­kon­sert­ti on perut­tu esiin­ty­jil­le tul­leen esteen vuok­si. Kon­sert­ti, joka oli tar­koi­tus jär­jes­tää sun­nun­tai­na 22.4. kir­kos­sa jär­jes­te­tään myö­hem­min ilmoi­tet­ta­va­na ajan­koh­ta­na.


Liik­ku­va ham­mas­hoi­to ensim­mäis­tä ker­taa Yli-Iis­sä

Oulun kau­pun­gil­la on ollut käy­tös­sään kan­net­ta­va ham­mas­hoi­don yksik­kö rei­lun vuo­den ajan. Ensim­mäi­sen ker­ran yksik­kö kävi teke­mäs­sä las­ten ham­mas­tar­kas­tuk­sen Yli­kii­min­gin kou­lul­la noin vuo­si sit­ten. Sen jäl­keen on teh­ty tar­kas­tuk­sia myös Vesa­lan kou­lul­la Yli­kii­min­gis­sä. Nyt vuo­ros­sa on Yli-Ii.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTal­vi­päi­vän iloa Leu­val­la

Koko per­heen tal­vi­ta­pah­tu­maa vie­tet­tiin aurin­koi­ses­sa sääs­sä Yli-Iin Leu­val­la. Lau­an­tai­na jär­jes­tet­tyyn tapah­tu­maan osal­lis­tui noin sata hen­keä. Ohjel­maan kuu­lui nap­pu­la­hiih­dot, ammun­taa, kil­pai­lu­ja,…


Koti­sai­raa­la tuo sai­raan­hoi­ta­jan kotiin

Koti­sai­raa­la­toi­min­ta vakiin­tui vuo­den mit­tai­sen kokei­lun jäl­keen pysy­väk­si toi­min­nak­si Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä, Yli-Iis­sä ja Yli­kii­min­gis­sä tämän vuo­den alus­ta. Pal­ve­lu­pääl­lik­kö Sirk­ku Kal­ta­ka­ri ker­too, että koti­sai­raa­la­pal­ve­lul­la tar­koi­te­taan sai­raa­la­ta­sois­ta hoi­toa koto­na, jol­le on aina vaih­toeh­to­na hoi­to sai­raa­las­sa. Tyy­pil­li­sim­piä poti­las­ryh­miä ovat suo­nen­si­säis­tä anti­biot­tia tar­vit­se­vat poti­laat, eri­tyis­haa­van­hoi­toa vaa­ti­vat poti­laat sekä saat­to­hoi­to­po­ti­laat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYli-Iin paloa­se­ma sai uut­ta kalus­toa

Yli-iiläi­­set ovat hie­rais­seet sil­mi­ään vähin­tään kah­des­ti, sil­lä kyläl­lä on alka­nut uuden paloau­ton lisäk­si liik­kua myös pelas­tus­lai­tok­sen ambu­lans­sil­ta näyt­tä­vä auto. Enti­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus