Yli-Ii

Kiin­teis­tön omis­ta­jan pitää tie­tää itse, kos­ka tuli­si­jat ja hor­mit on nuo­hot­tu

Talo­no­mis­ta­jat vas­taa­vat val­ta­kun­nal­li­ses­ti tam­mi­kuun alus­ta läh­tien itse nuo­houk­sen tilaa­mi­ses­ta ja nuo­hous­vä­lien nou­dat­ta­mi­ses­ta, kun pii­ri­nuo­hous­jär­jes­tel­mäs­tä luo­vut­tiin vuo­den­vaih­tees­sa. Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­toi­mia­lu­eel­la nuo­houk­sen vapaa­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ket­te­ryyt­tä ja kun­toa kick­boxin­gis­ta

Sun­nun­tai­aa­mu­päi­vä­nä Iin Hami­nan kou­lun lii­kun­ta­sa­lis­sa käy kuhi­na, kun aluil­laan ovat kick­boxing- eli pot­ku­nyrk­kei­lyt­ree­nit. Hami­nan kou­lul­la tree­ne­jä vetää kah­des­ti vii­kos­sa val­men­ta­ja Ant­ti Sario­la Kick­boxing Team ry:ltä. Iin lisäk­si hän val­men­taa myös Kii­min­gin pot­ku­nyrk­kei­ly­ryh­mää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yli-Iin Mar­tat juh­li­vat jär­jes­töään

Yli-Iin Mar­tat juh­lis­ti­vat vii­me tors­tai­na omal­ta osal­taan tär­ke­ää 120-vuo­tis­juh­laa asi­aan­kuu­lu­vil­la tavoil­la. Juh­la­vä­keä Tale­pin tiloi­hin saa­pui kut­sua nou­dat­taen 21 Mart­taa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Tal­vi­ta­pah­tu­man onnis­tu­mi­nen ilah­dut­ti

Yli-Iin kun­ta­lai­syh­dis­tys ja avan­to­uin­tiak­tii­vit pis­ti­vät Yli-Iin möl­jäl­le pys­tyyn tal­vi­ta­pah­tu­man, jon­ka moni­puo­li­nen ohjel­ma sisäl­si muun muas­sa hoi­jak­ka­kyy­tiä, poroa­je­lua ja pulk­ka­mä­keä. Kiin­nos­tu­neet pää­si­vät myös kokei­le­maan läs­ki­pyö­räl­lä aja­mis­ta, ja nuo­tiol­la­kin viih­dyt­tiin mak­ka­ran­pais­tos­sa sekä kah­vit­te­le­mas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTie­kiis­tas­ta seu­ra­si tuo­mio koti­rau­han rik­ko­mi­ses­ta

Kesä­mö­kin piha-alu­een läpi kul­ke­van rasi­te­tien luvat­to­mas­ta käy­tös­tä seu­ra­si kah­del­le yli-iiläi­sel­le tuo­mio koti­rau­han rik­ko­mi­ses­ta. Hovioi­keus arvioi pää­tök­ses­sään vapaa-ajan­kiin­teis­tön omis­ta­jan koti­rau­han suo­jaa ja joka­mie­hen kul­ke­mi­soi­keu­den rajo­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vapaa­eh­toi­set oppi­laat ja Lear­ning stu­dio –luok­ka esit­te­li­vät toi­min­taan­sa

Ran­ta­poh­jan jutus­sa 17.1. ker­rot­tiin Yli-Iin kou­lun uuden Lear­ning stu­dion ava­jai­sis­ta ja Tule­vai­suu­den kou­lu -tapah­tu­mas­ta. Ilmes­ty­mi­sen jäl­keen toi­mi­tuk­seen otti yhteyt­tä hen­ki­lö, joka ihmet­te­li, mil­lä perus­teel­la oppi­laat oli tuo­na päi­vä­nä vali­koi­tu kou­lua edus­ta­maan ja onko kou­lul­la kah­den ker­rok­sen väkeä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Alue­kult­tuu­ri nos­taa esiin aito­ja vah­vuuk­sia, ihmi­siä ja tari­noi­ta

Oulun kult­tuu­ri­joh­ta­ja Samu Fors­blom myön­tää, että taan­noi­nen kun­ta­lii­tos aiheut­ti sen, että kult­­tuu­­ri- ja tapah­­tu­­ma-avus­­tuk­­set eivät seu­ran­neet liit­ty­vien kun­tien muka­na Oulun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pulah­dus avan­toon Yli-Iis­sä – Oulun sul­ke­ma avan­to avau­tui asu­ka­sak­tii­vi­suu­den avul­la vuo­sien tauon jäl­keen

Kun­ta­lai­syh­dis­tyk­sen Timo Mäke­lä miet­ti tam­mi­kuun alku­puo­lel­la itsek­seen, oli­si­ko mah­dol­lis­ta saa­da avan­to­uin­ti­paik­ka uudes­taan avat­tua Yli-Iin möl­jäl­le. Alun­pe­rin vuon­na 2006 avat­tu avan­to.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus