Yli-Ii

Uusia tur­ve­soi­ta tar­vi­taan kipeäs­ti

Iijoen valu­­ma-alu­eel­­ta pois­tuu lähi­vuo­sien aika­na usei­ta Tur­ve­ruu­kin tur­peen­tuo­tan­toa­luei­ta, kos­ka ne ovat tul­leet elin­kaa­ren­sa päät­tee­seen. Tuo­­tan­­to­­pin­­ta-ala romah­taa vuo­den 2020 jäl­keen mer­kit­tä­väs­ti,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRuo­ka-apua Yli-Iis­sä

Punai­sen Ris­tin Yli-Iin osas­to jakaa EU-ruo­­ka-apua kes­ki­viik­ko­na 9.5. Kas­se­ja jae­taan enti­sen kun­nan­vi­ras­ton tilois­sa kel­lo 18 alkaen. Jaos­sa on ruo­kaa rei­lut…Yhteis­työ­ryh­mis­tä asu­ka­sil­loik­si

Oulun kau­pun­gin kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­nen ja yhteis­työ­ryh­mä­toi­min­ta siir­tyi­vät osak­si sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­ja vuo­den 2017 alus­sa. Toi­min­taa kehi­te­tään voi­mak­kaas­ti alue­mal­lin kaut­ta siten, että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYli-Iin yhteis­vas­tuu­kon­sert­ti perut­tu

Yli-Iin yhteis­vas­tuu­kon­sert­ti on perut­tu esiin­ty­jil­le tul­leen esteen vuok­si. Kon­sert­ti, joka oli tar­koi­tus jär­jes­tää sun­nun­tai­na 22.4. kir­kos­sa jär­jes­te­tään myö­hem­min ilmoi­tet­ta­va­na ajan­koh­ta­na.


Liik­ku­va ham­mas­hoi­to ensim­mäis­tä ker­taa Yli-Iis­sä

Oulun kau­pun­gil­la on ollut käy­tös­sään kan­net­ta­va ham­mas­hoi­don yksik­kö rei­lun vuo­den ajan. Ensim­mäi­sen ker­ran yksik­kö kävi teke­mäs­sä las­ten ham­mas­tar­kas­tuk­sen Yli­kii­min­gin kou­lul­la noin vuo­si sit­ten. Sen jäl­keen on teh­ty tar­kas­tuk­sia myös Vesa­lan kou­lul­la Yli­kii­min­gis­sä. Nyt vuo­ros­sa on Yli-Ii.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus