Yli-Ii

Iijo­ki-sopi­mus on alle­kir­joi­tet­tu

Iijoen vesis­tö­vi­sion ja toi­men­pi­deoh­jel­man toteu­tus vuo­si­na 2019–2023 on var­mis­tet­tu Iijo­ki-sopi­muk­sel­la. Sopi­muk­sen alle­kir­joit­ta­jaos­a­puo­let ovat sopi­neet Iijoen vesis­tö­vi­sion ja toi­men­pi­deoh­jel­man toteu­tuk­ses­ta. Vesis­tö­vi­sio on kuvaus Iijoen vesis­tön tavoi­tel­ta­vas­ta tule­vai­suu­des­ta. Lisäk­si se suun­taa alu­eel­le koh­dis­tu­via kehit­tä­mis­toi­mia ja kon­kreet­ti­sia hank­kei­ta.

Lue lisää

Hir­vi­ko­la­ri Maa­lis­maal­la

Oulun polii­sil­le tuli maa­nan­tai­na hie­man ilta­kym­me­nen jäl­keen ilmoi­tus hen­ki­lö­au­ton ja hir­ven yhteen­tör­mäyk­ses­tä Oulun Yli-Iis­­sä Maa­lis­maan­tiel­lä. Autoa kul­jet­ta­nut oulu­lai­nen 19-vuo­­tias mies…

Lue lisää


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Yli-Iis­sä säh­kö­kat­ko­ja

Vuo­den ensim­mäi­sen päi­vän myrs­ky aiheut­ti Yli-Iin alu­eel­la säh­kö­kat­kok­sia. Pahim­mil­laan säh­köt­tö­miä talouk­sia oli noin 450 ilta­kah­dek­san aikoi­hin. Säh­kö­kat­kos kes­ti noin kak­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vuo­den 2018 tapah­tu­mia Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Ran­ta­poh­ja ker­toi vuon­na 2018 jäl­leen tuhan­sil­la jutuil­la ja kuvil­la alu­een­sa tapah­tu­mis­ta sekä asiois­ta. Toi­mi­tus poi­mi vuo­si­kat­sauk­seen mie­liin­jää­neen aiheen vuo­den jokai­sel­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yhtei­set juu­ret, yhtei­nen tule­vai­suus, Kii­min­gin seu­ra­kun­ta juh­li laa­je­ne­mis­taan vuo­den vaih­tues­sa

Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin seu­ra­kun­ta­pii­rit siir­tyi­vät vuo­den 2019 alus­ta alkaen Oulu­joen seu­ra­kun­nas­ta osak­si Kii­min­gin seu­ra­kun­taa. Laa­jen­tu­va Kii­min­gin seu­ra­kun­ta juh­li tapaus­ta Yli­kii­min­gis­sä uuden­vuo­de­naat­to­na sekä Yli-Iis­sä ja Kii­min­gis­sä uuden­vuo­den ensim­mäi­se­nä päi­vä­nä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­kon avai­met vaih­toi­vat omis­ta­jaa

Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin kir­kon avai­met luo­vu­tet­tiin vuo­den vaih­tues­sa Oulu­joen kirk­ko­her­ra Ilk­ka Mäki­sel­tä Kii­min­gin kirk­ko­her­ra Pau­li Nie­me­läl­le. Yli-Iis­­sä seu­ra­kun­ta­lai­sis­ta Ahti Ala­ta­lo…