Yli-Iin asu­ka­sil­las­sa alu­een visio­työn alku­met­rit

Yli-Iin asukasillassa etsittiin positiivista yhteisöllisyyttä, jolla alueen asioita saataisiin edistettyä hyvässä hengessä.

Noin pari­kym­men­tä yli-iiläis­tä kokoon­tui alu­een asu­ka­sil­taan kes­kus­te­le­maan yhtei­söl­li­syy­des­tä ja sii­tä, miten yhtei­nen teke­mi­nen saa­daan tavoit­teel­li­sek­si ja tulok­sel­li­sek­si. Myös kau­pun­gin jaka­ma yhtei­sö­toi­min­nan alu­eel­li­nen toi­min­ta­ra­ha kri­tee­rei­neen puhut­ti. Toi­min­ta­ra­ho­jen hakuai­ka päät­tyy 29.11.

Kes­kus­te­lua käy­tiin kau­pun­gin jär­jes­tä­mäs­tä alue­foo­ru­mis­ta, jos­sa yli-iiläi­set koki­vat jää­neen­sä huo­miot­ta, sil­lä alu­een muil­ta kylil­tä tilai­suu­teen oli jär­jes­tet­ty kyy­ti, mut­ta Yli-Iis­tä ei.

– Alue­foo­ru­min idea on hyvä, mut­ta aihe kau­pun­gin talou­des­ta oli aivan lii­an suu­ri. Vuo­ro­vai­ku­tus­työ­ryh­mäs­sä todet­tiin, että aihe pitäi­si olla joku pie­nem­pi ja ajan­koh­tai­nen, johon asuk­kaat voi­si­vat todel­la tart­tua ja vai­kut­taa, Veli Kor­te­sal­mi tote­si.

– Pie­nel­tä kyläl­tä on kor­kea kyn­nys läh­teä täl­lai­siin tapah­tu­miin, joten oli­si tär­ke­ää, että kul­je­tus oli­si jär­jes­tet­ty, asu­ka­sil­lan puheen­joh­ta­ja­na toi­mi­nut Kai­sa Hök­kä sanoi.

Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den itäi­sen alu­een alue­pääl­lik­kö Pasi Mäki­ky­rö muis­tut­ti yli-iiläi­siä sii­tä, että nämä asu­ka­sil­lat ovat juu­ri oikea paik­ka tuo­da esil­le ja käsi­tel­lä nii­tä asioi­ta, jot­ka ovat asuk­kail­le tär­kei­tä.

– Tääl­tä kaut­ta saa­daan vai­kut­ta­mi­sen mah­dol­li­suus yhdes­sä osal­lis­tu­mal­la. Yli-Iis­sä on lois­ta­vat mah­dol­li­suu­det saa­da omal­la aktii­vi­suu­del­la ja yhtei­söl­li­syy­del­lä aikaan pal­jon hyvää. Jo nyt esi­merk­kei­nä voi­daan mai­ni­ta nuo­ri­so­toi­men aktii­vi­suus, kir­jas­ton säi­ly­mi­nen sekä Kie­rik­ki osa­na Yli-Iitä.

Kie­ri­kin inten­dent­ti, itse­kin yli-iiläi­nen Lee­na Leh­ti­nen toi­vot­ti­kin yli-iiläi­set ter­ve­tul­leik­si aktii­vi­ses­ti käyt­tä­mään Kie­rik­kiä ja sen pal­ve­lui­ta tai vaik­ka jär­jes­tä­mään yhdes­sä tapah­tu­mia ja toi­min­taa.

Veli Kor­te­sal­mi nos­ti esiin Yli-Iin vision ja sen eteen teh­tä­vän työn tär­key­den.

– Yksit­täis­ten asioi­den vie­mi­nen eteen­päin voi olla mones­ti vai­ke­aa, mut­ta jos kokoam­me vision ja sit­ten alam­me teh­dä työ­tä sen eteen, niin sai­sim­me sii­hen kyt­ket­tyä myös näi­tä edis­tet­tä­viä asioi­ta.

Asu­ka­sil­las­sa pää­tet­tiin­kin muo­dos­taa pie­nem­pi työ­ryh­mä, joka luo vision poh­jan. Poh­ja­työn jäl­keen visios­ta pyy­de­tään lausun­to­ja eri asu­kas­ryh­mil­tä ja sitä muo­ka­taan asu­ka­sil­lois­sa. Työ­ryh­mään valit­tiin Kai­sa Hök­kä, Ris­to Päk­ki­lä, asu­ka­sil­to­jen puheen­joh­ta­ja Juha Lah­ti­nen, Lee­na Leh­ti­nen ja Arja Huh­ta­nen.

Yli-Iin kou­lun reh­to­ri Juk­ka Miet­tu­nen lupa­si, että kou­lul­la teh­dään myös alus­ta­vaa työ­tä vision eteen kes­kus­te­le­mal­la las­ten ja nuor­ten kans­sa sii­tä, mit­kä asiat hei­dän mie­les­tään visios­sa oli­si nos­tet­ta­va esiin.

Seu­raa­van ker­ran asu­ka­sil­ta jär­jes­te­tään Yli-Iis­sä 5.2. Tuol­loin käsi­tel­lään Yli-Iin vision lisäk­si myös alu­eel­li­sen toi­min­ta­ra­han jaka­mi­ses­ta.

Kes­kus­te­lus­ta poi­mit­tua

“ONNI-pal­ve­lu­lii­ken­ne lii­ken­nöi myös tilaus­ten perus­teel­la. Nume­ro Yli-Iis­sä on 08–55844015.” — Yhtei­sö­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri Hen­na­ma­ri Toi­viai­nen -

“Nuor­ten osal­li­suus­ryh­män aktii­vi­suu­den joh­dos­ta Möl­jän uima­ran­ta Ahven­nie­mes­sä tul­laan lait­ta­maan kun­toon. Siel­lä muun muas­sa ruo­pa­taan, mut­ta aika­tau­lus­ta en tie­dä.” — Jor­ma Ras­va­la -

“Kun­ta­lais­aloit­tee­seen Yli-Iin kou­lun ja Kar­ja­lan­ky­län välil­le raken­net­ta­vaan kevyen­lii­ken­teen väy­lään on vas­tat­tu, että väy­lää ei ole mah­dol­lis­ta raken­taa.” —  Hen­na­ma­ri Toi­viai­nen -

“Jos huo­maam­me, että joku ELYn tie on huo­nos­sa kun­nos­sa, pitää jokai­sen aktii­vi­ses­ti olla ELYyn yhtey­des­sä, jot­ta siel­lä näh­dään tien todel­li­nen tilan­ne. — Ris­to Päk­ki­lä -

“Yleis­hyö­dyl­li­seen toi­min­taan voi kysyä kau­pun­gin tilo­ja käyt­töön mak­sut­ta. Tavoit­tee­na oli­si, että saa­daan eri tilo­ja asuk­kai­den käyt­töön tehok­kaas­ti.” — Pasi Mäki­ky­rö -

“Kos­ka mei­tä on tääl­lä Yli-Iis­sä enää niin vähän, niin emme voi kote­loi­tua omiin pii­rei­him­me, täy­tyy teh­dä yhteis­työ­tä ja raken­taa yhtei­siä sil­to­ja, että löy­tyy yhtei­nen sävel.” — Lee­na Leh­ti­nen -

“Seu­ra­kun­ta voi­si löy­tää yhteis­työ­kump­pa­nin aamu­puu­ro­toi­min­nal­leen meil­tä kou­lul­ta. Sel­vi­te­tään­pä yhdes­sä asi­aa. Nuo­ret­kin voi­si­vat olla asias­sa muka­na. ” — Juk­ka Miet­tu­nen -