Mam­mut­ti­hir­ren kaik­ki työn­te­ki­jät on irti­sa­not­tu

Vai­ke­aan talou­del­li­seen tilan­tee­seen vii­me vuo­sien aika­na ajau­tu­nut Mam­mut­ti­ko­ti sai vii­me tal­ve­na uudet omis­ta­jat, kun kiin­teis­tö­si­joi­tus­yri­tys Kiin­teis­tö Oy Syr­ko­hin Vesa Syri ja Pasi Koh­ta­la osti­vat Poh­jois-Suo­men Hir­si­ta­lon Oy:n hel­mi­kuun alus­sa aiem­mal­ta omis­ta­jal­taan eli Vesa Nylan­de­ril­ta.

Koh­ta­la ja Syri eivät onnis­tu­neet yri­tyk­sen pelas­ta­mis­yri­tyk­sis­sään, vaan se haet­tiin kon­kurs­siin vii­me vii­kon kes­ki­viik­ko­na. Taus­tal­la on Syr­ko­hin hal­li­tuk­sen jäsen Vesa Syrin mukaan Mam­mut­ti­hir­ren yllät­tä­vän pahak­si pal­jas­tu­nut kas­sa­va­je, jota ei saa­tu kor­jat­tua.

Tämän vii­kon maa­nan­tai­na pesän­hoi­ta­ja ilmoit­ti hen­ki­lö­kun­nal­le, että kaik­ki 40 työn­te­ki­jää irti­sa­no­taan kah­den vii­kon irti­sa­no­mi­sa­jal­la.

Mam­mut­ti­hir­ren talo­työ­mai­ta on kes­ken täl­lä het­kel­lä noin sata, eikä vie­lä ole tie­dos­sa, miten näi­den talo­jen käy ja mil­lai­set vai­ku­tuk­set kon­kurs­sil­la on usei­siin ali­hank­ki­joi­hin

– Jat­ko on nyt pesän­hoi­ta­jan vas­tuul­la, sanoo Syr­ko­hin hal­li­tuk­sen jäsen Vesa Syri.

Per­jan­tai­hin men­nes­sä pesän­hoi­ta­ja odot­taa saa­van­sa mah­dol­li­sil­ta teol­li­sil­ta toi­mi­joil­ta yhtey­den­ot­to­ja sii­tä, oli­si­ko lii­ke­toi­min­nal­le löy­ty­mäs­sä jat­ka­jaa.