Ket­te­ryyt­tä ja kun­toa kick­boxin­gis­ta

Potkunyrkkeily eli kickboxing on monipuolinen kuntourheilulaji, jossa harjoitellaan erilaisia potkuja ja lyöntejä.

Sun­nun­tai­aa­mu­päi­vä­nä Iin Hami­nan kou­lun lii­kun­ta­sa­lis­sa käy kuhi­na, kun aluil­laan ovat kick­boxing- eli pot­ku­nyrk­kei­lyt­ree­nit. Hami­nan kou­lul­la tree­ne­jä vetää kah­des­ti vii­kos­sa val­men­ta­ja Ant­ti Sario­la Kick­boxing Team ry:ltä. Iin lisäk­si hän val­men­taa myös Kii­min­gin pot­ku­nyrk­kei­ly­ryh­mää.

Sario­la on har­ras­ta­nut usei­ta kamp­pai­lu­la­je­ja, mut­ta löy­det­ty­ään pot­ku­nyrk­kei­lyn hän omis­tau­tui sil­le. Sario­la kuvai­lee pot­ku­nyrk­kei­lyä moder­nik­si kamp­pai­lu- ja kun­tour­hei­lu­la­jik­si, ei niin­kään itse­puo­lus­tus­la­jik­si.  Tek­nii­koi­na käy­te­tään lyön­te­jä, pot­ku­ja ja pol­vi­pot­ku­ja, mut­ta pai­ni­mi­nen ei ole sal­lit­tua. Tree­neis­sä har­joi­tel­laan useim­mi­ten parin kans­sa, vaik­ka kysees­sä onkin yksi­lö­la­ji.

– Tyy­pil­li­nen har­ras­tet­ree­ni­ker­ta alkaa läm­mit­te­lyl­lä esi­mer­kik­si jum­pan kaut­ta. Sit­ten har­joi­tel­laan tek­niik­kaa parin kans­sa teke­mäl­lä lyön­te­jä, pot­ku­ja ja tor­jun­to­ja ohja­tus­ti. Edis­ty­neem­pien kans­sa saa­te­taan myös spar­ra­ta eli ottaa har­joi­tusot­te­lui­ta, Sario­la kuvai­lee.

Har­joi­tuk­sis­sa voi­daan käyt­tää myös apu­vä­li­nei­tä, kuten pis­te­hans­ko­ja tai pot­ku­tyy­ny­jä. Lisäk­si jokai­nen tree­naa­ja pukeu­tuu suo­ja­va­rus­tei­siin, joi­hin kuu­lu­vat esi­mer­kik­si sää­ri­suo­jat ja nyrk­kei­ly­hans­kat. Varus­teet suo­jaa­vat tree­naa­jaa, ja Sario­lan mukaan kick­boxing onkin har­ras­tuk­se­na ris­kialt­tiu­del­taan samaa tasoa kuin vaik­ka­pa pika­juok­su.

– Mikään urhei­lu ei ole ris­ki­tön­tä, aina voi esi­mer­kik­si nyr­jäyt­tää nilk­kan­sa. Pot­ku­nyrk­kei­lys­sä­kin sat­tu­vat vam­mat ovat yleen­sä tyy­pil­li­siä urhei­lu­vam­mo­ja – lyön­neis­tä tai pot­kuis­ta paik­ko­jen hajoa­mi­nen ei ole kovin­kaan toden­nä­köis­tä.

Sario­lan mukaan pot­ku­nyrk­kei­ly on moni­puo­li­nen laji, jos­sa kun­to nousee kohis­ten. Samal­la kehit­ty­vät myös koor­di­naa­tio­ky­ky ja lihas­voi­ma.

– Esi­mer­kik­si pituus­hy­pys­sä kil­pa­suo­ri­tus on vain se yksi lii­ke, jota tree­na­taan. Pot­ku­nyrk­kei­lys­sä on monia tek­nii­koi­ta mitä har­joi­tel­laan, ja nii­tä käy­te­tään eri­lai­sis­sa tilan­teis­sa – pitää esi­mer­kik­si pys­tyä pot­kai­se­maan sekä taak­se-, sivul­le- että eteen­päin lii­kut­taes­sa.

Uusi pot­ku­nyrk­kei­ly­ryh­mä Yli-Iihin

Sario­lan mukaan perus­kurs­seil­le ovat ter­ve­tul­lei­ta kaik­ki 12-vuo­ti­aas­ta ylös­päin läh­tö­kun­nos­ta riip­pu­mat­ta. Iis­sä uusi perus­kurs­si alkaa maa­lis­kuus­sa. Kii­min­gis­sä perus­kurs­si on alka­nut hel­mi­kuun alus­sa, mut­ta mukaan pää­see koko hel­mi­kuun ajan.

– Pot­ku­nyrk­kei­lys­sä tavoit­teet voi­vat olla yksi­löl­li­siä. Joil­le­kin tavoi­te voi olla se, että saa pai­noa pudo­tet­tua, mie­lek­kään har­ras­tuk­sen tai kei­non pur­kaa työ­stres­siä. Toi­set haa­vei­le­vat kil­pai­luis­ta, ja kil­pa­ta­sol­la voi­kin ede­tä kor­keal­le, Sario­la ker­too.

Uusil­le har­ras­te­ryh­mil­le on kysyn­tää, ja ensi syk­sy­nä myös Yli-Iihin saa­daan oma ryh­mä. Yli-Iin ryh­mää läh­tee luot­saa­maan Sario­lan lisäk­si myös Timo Mäke­lä, joka har­ras­taa lajia yhdes­sä tyt­tä­ren­sä kans­sa.

– Tree­neis­sä käy pal­jon van­hem­pia las­ten­sa kans­sa. Mones­ti se menee niin, että tuo lap­sen tree­nei­hin ja alkaa itse hypel­lä var­pail­laan ja miet­tiä, pitäi­si­kö itse­kin kokeil­la. Itsel­le­ni kävi juu­ri näin, Mäke­lä ker­too hymyil­len.

Mäke­lä ei ole val­men­ta­nut aiem­min, ja toi­mii­kin aluk­si Sario­lan rin­nal­la totu­tel­len val­men­ta­jan roo­liin.

– Val­men­nus on itsel­le­ni uusi tavoi­te, sil­lä kil­pai­le­maan en täs­sä vai­hees­sa innos­tu läh­te­mään. Kick­boxing on sii­tä hyvä laji, että se antaa hyvät jat­koe­del­ly­tyk­set ja kun­to­poh­jan mui­hin­kin lajei­hin.
Kak­sik­ko ker­too, että uusi ryh­mä pää­dyt­tiin perus­ta­maan juu­ri Yli-Iihin pik­ku­paik­ka­kun­nan vähäi­sen har­ras­tus­tar­jon­nan vuok­si.

– Monil­la nuo­ril­la ei ole mah­dol­li­suut­ta kul­kea kau­as har­ras­tuk­siin, joten haluam­me vie­dä heil­le uuden har­ras­tus­mah­dol­li­suu­den. Lisäk­si Yli-Iis­sä on hyvät har­ras­tus­ti­lat, Sario­la ker­too.
Har­ras­tuk­sen aloi­tuk­seen on mata­la kyn­nys – Mäke­lä ker­too, ettei omia varus­tei­ta perus­kurs­sil­le tul­taes­sa tar­vi­ta, eikä kurs­sil­le tar­vit­se erik­seen ilmoit­tau­tua. Tark­ka kurs­siai­ka­tau­lu jul­kis­te­taan kesän aika­na.

– Haluan koros­taa, että kaik­ki toi­vo­te­taan ter­ve­tul­leek­si har­ras­tuk­sen pariin. Jos jon­kun poh­ja­kun­to, liik­ku­vuus tai vam­ma ei anna perik­si teh­dä kaik­kia liik­kei­tä, niin teh­dään toi­sin. Kehi­tyk­sen takia tän­ne tul­laan, Mäke­lä tii­vis­tää.

Lisä­tie­toa perus­kurs­seis­ta: www.kickboxingteam.com/potkunyrkkeily