Toi­mit­ta­jal­ta

Hyvä tyyp­pi haus­sa

Pitäi­si pik­ku­hil­jaa tie­tää, ketä äänes­tää kun­ta­vaa­leis­sa. Ennak­ko­ää­nes­tys alkaa jo huo­men­na, eikä omas­ta ehdok­kaas­ta ole aavis­tus­ta­kaan. Tääl­lä toi­mi­tuk­ses­sa olem­me vii­me viik­koi­na…

Lue lisää

Hyvää ruo­kaa koti­maas­ta

Vaik­ka Suo­mes­sa niin koti­mais­ten kuin ulko­mais­ten­kin elin­tar­vik­kei­den tur­val­li­suu­den val­von­ta on maa­il­man huip­pu­luok­kaa, saat­toi moni nie­lais­ta pari ker­taa tyh­jää kuul­les­saan Bra­si­lian…

Lue lisää

Vihai­set van­hem­mat

Oulun kau­pun­gil­la on usei­ta sisäil­maon­gel­mai­sia koh­tei­ta kon­tol­laan. Kii­min­ki­läi­sen Joki­ran­nan kou­lun van­hem­pien vaa­ti­muk­sia halu­taan top­puu­tel­la sil­lä­kin sei­kal­la, että hei­dän lap­sen­sa eivät…

Lue lisää

Vas­tauk­sia vaa­li­ko­nees­ta

Onko Oulun tule­van val­tuus­ton tär­kein teh­tä­vä kau­pun­gin vel­kaan­tu­mi­sen lopet­ta­mi­nen? Voi­ko Ii teh­dä sääs­tö­jä hen­ki­lös­töään vähen­tä­mäl­lä? Onko Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin ter­veys­pal­ve­lut…


Nousu­kii­dos­sa koh­ti kevät­tä

Aurin­ko on hel­li­nyt hiih­to­lo­ma­lai­sia aina­kin tal­vi­lo­ma­vii­kon alka­jai­sik­si. Muka­vaa on ollut seu­ra­ta loma­lais­ten  päi­vi­tyk­siä hoh­ta­vil­ta han­gil­ta. Vaik­ka puuk­ko­ja satai­si lop­pu­vii­kos­ta nis­kaan,…Onnin ja Sisun päi­vä

Teea Tun­tu­ri Kale­va­lan­päi­vän nimi­päi­vä­san­ka­rit Onni ja Sisu tii­vis­tä­vät pal­jon suo­ma­lai­suu­des­ta. Kale­va­lan päi­vä­nä, suo­ma­lai­sen kult­tuu­rin päi­vä­nä lot­to­voit­to­kan­sa voi poh­tia, vie­lä­kö on…


Koh­ti vaa­li­päi­vää

Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä oli vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­sa 6 914 äänioi­keu­tet­tua, Hau­ki­pu­taal­la 13 323, Kii­min­gis­sä 9 074, Yli­kii­min­gis­sä 2 435 ja Yli-Iis­­sä…


Vas­taa­mal­la voi vai­kut­taa

Nyky­ään on help­po jär­jes­tää eri­lai­sia kyse­ly­jä inter­ne­tin avul­la. Moni on vas­tan­nut viih­teek­si tar­koi­tet­tui­hin kyse­lyi­hin, mut­ta nii­tä teh­dään myös mer­kit­tä­väm­mis­tä­kin aiheis­ta…