Toi­mit­ta­jal­ta

Soten kie­liop­pi

Sote-uudis­­tus. Jo pelk­kä sana­pa­ri saa kyl­män hien nouse­maan pää­lael­le. Aihees­ta pian kah­den vuo­den ajan käy­ty jat­ku­va kes­kus­te­lu on esit­täy­ty­nyt taval­li­sen…

Lue lisää

Tuk­koi­sin­ta aikaa vuo­des­ta

Kuu­lun suu­reen jouk­koon ihmi­siä, joi­den alku­ke­sä hel­pot­tui vii­leän alku­ke­sän joh­dos­ta. Sii­te­pö­ly­al­ler­gia kos­ket­taa joka vii­det­tä suo­ma­lais­ta ja ei ole­kaan perä­tön­tä arvioi­da,…


Kesä­tet­rik­sen aika

Kou­lu­jen lop­pu­mi­nen tie­tää mones­sa per­hees­sä var­si­nai­sen kesä­tet­rik­sen alka­mis­ta. Tuos­sa tie­to­ko­ne­pe­lis­sä­hän jär­jes­tel­lään eri­muo­toi­sia pali­koi­ta niin, että ne muo­dos­ta­vat ehyi­tä rivis­tö­jä. Kesä­tet­rik­ses­sä…


Todis­tuk­sel­la vai pää­sy­ko­keel­la

Nyt on käyn­nis­sä kor­kea­kou­lu­jen pää­sy­koe­rum­ban kii­rei­sin aika.  Suo­mes­sa jär­jes­te­tään vuo­sit­tain yhteen­sä yli tuhat pää­­sy- tai sovel­tu­vuus­koet­ta. Osal­lis­tun tänä vuon­na kah­teen…


Vaa­ti­vaa ja väri­käs­tä

Kesä ei vie­lä kukois­ta, mut­ta poliit­ti­sel­la rin­ta­mal­la väriä ja vään­töä on jo ollut näkö­pii­ris­sä. Kesä­kuun alus­sa aloit­ta­vat uudet val­tuus­tot ovat…


Hau­ki­pu­das tar­vit­see uut­ta

Ran­ta­poh­jas­sa jul­kais­taan tänään kak­si Hau­ki­pu­taan urhei­lu­ken­tän ja Tor­pan­mäen aluei­den uudel­leen­kaa­voi­tus­ta ja sitä myö­ten raken­ta­mis­ta kan­nat­ta­vaa puheen­vuo­roa. Jos saam­me han­ket­ta vas­tus­ta­via…