Kevät­la­dut kutsuvat

Vähän tämä nolot­taa­kin, mut­ta tämän tal­ven hiih­to­suo­ri­tuk­se­ni on jää­nyt kyl­lä kovin vaa­ti­mat­to­mak­si. Taka­na on vain 4 kilo­met­riä. Jos­kus olen yltä­nyt tuhan­teen hiih­to­ki­lo­met­riin tal­ven aika­na. Sel­lai­seen mää­rään ei ole tänä tal­ve­na enää mitään mahdollisuuksia.

Tämän tal­ven osal­ta puo­lus­tuk­se­ni on se, että olen kyl­lä käy­nyt juok­su­len­keil­lä. Toi­nen, hei­kom­pi puo­lus­tusar­gu­ment­ti­ni on se, että kelit ovat olleet välil­lä huonot.

Hiih­dos­ta innos­tu­neet ovat var­mas­ti kans­sa­ni samaa miel­tä sii­tä, että onnek­si tal­vi tuli takai­sin. Lun­ta saa­tiin lisää, ja esi­mer­kik­si ensi viik­ko näyt­tää hiih­to­ke­lien suh­teen oikein mai­niol­ta. Omal­ta osal­ta­ni hiih­to­suo­ri­tuk­siin tulee innos­ta­maan tal­vi- eli hiih­to­lo­ma. Luul­ta­vas­ti minun ja muit­ten­kin kut­sua laduil­le tulee vah­vis­ta­maan hiih­don MM-kisat. Hie­not suo­ri­tuk­set hou­kut­ta­vat kokei­le­maan itsekin.

Oikeas­taan ei ole parem­paa kun­toi­lu­muo­toa kuin hiih­to. Lii­ke tapah­tuu koko var­ta­los­sa ja ensim­mäis­ten lenk­kien jäl­keen huo­maat­kin, että kro­pas­sa on enem­män lihak­sia kuin muis­tit­kaan. Nis­ka­vai­vois­ta kär­si­vil­le hiih­to on hyvää lääkettä.

Ladul­la voi har­mit­taa se, että jot­kut kii­tä­vät ohi niin vai­vat­to­man näköi­ses­ti. Mut­ta mitä­pä sii­tä. Hyvää hiih­toa on myös hidas nau­tis­ke­lu kevä­tau­rin­gon pais­tees­sa. Eikä ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la kan­na­ta ahneh­tia kah­ta­kym­men­tä kilo­met­riä. Vii­si riit­tää ihan hyvin.

Hiih­tä­mi­nen on kiel­tä­mät­tä väli­neur­hei­lua. Onnek­si nyky­ään ei tar­vit­se juu­ri­kaan välit­tää voi­te­lus­ta, jos alla on perin­tei­seen hiih­toon tar­koi­te­tut kar­va­poh­ja­suk­set. Nii­tä­kin löy­tyy monen hin­tai­sia eikä han­kin­ta ole monel­le­kaan yli­voi­mai­nen este aloit­taa muu­toin edul­li­nen harrastus.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä!