Yli-Iin uut­ta sil­taa suun­ni­tel­laan lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta paran­ta­maan – Hank­keen kus­tan­nusar­vio on kym­me­nen mil­joo­naa euroa

Yli-Iin Iijoen ylittävän sillan hankesuunnitelman kuva keskustasta Kiimingin suuntaan. ELY-keskuksen hankesuunnitelmasivulta löytyy myös havainnevideo sillasta. (Kuva: WSP Finland OY)Yli-Iin Iijoen ylittävän sillan hankesuunnitelman kuva keskustasta Kiimingin suuntaan. ELY-keskuksen hankesuunnitelmasivulta löytyy myös havainnevideo sillasta. (Kuva: WSP Finland OY)

Iijoen Yli-Iis­sä ylit­tä­vän sil­lan lii­ken­ne­tur­val­li­suus ja var­sin­kin kevyen lii­ken­teen tur­val­li­suus on jo usei­den vuo­sien ajan nous­sut esil­le kai­kis­sa tilai­suuk­sis­sa, jois­sa on kes­kus­tel­tu Yli-Iin olo­suh­tei­den parantamista.

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus laa­tii par­hail­laan tie­suun­ni­tel­maa Iijoen sil­lan uusi­mi­sek­si Kii­min­gin ja Yli-Iin väli­sel­le maan­tiel­le 849 yhteis­työs­sä Oulun kau­pun­gin kans­sa. Tie­suun­nit­te­lu on nyt eden­nyt vai­hee­seen, jos­sa luon­nok­sia esi­tel­lään alu­een asuk­kail­le, maa­no­mis­ta­jil­le ja muil­le asias­ta kiinnostuneille.

Hank­keen tavoit­tee­na on lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den, jalan­ku­lun ja pyö­räi­lyn olo­suh­tei­den paran­ta­mi­nen. Sil­lan paran­ta­mi­sen tavoit­tee­na on myös elin­kei­noe­lä­män kul­je­tus­ten tur­vaa­mi­nen myös jatkossa.

Suun­ni­tel­mis­sa on, että Iijoen nykyi­nen sil­ta pure­taan ja nykyi­sen sil­lan sijain­tiin raken­ne­taan uusi sil­ta. Jalan­kul­kua ja pyö­räi­lyä var­ten raken­ne­taan kol­me met­riä leveä moot­to­ria­jo­neu­vo­lii­ken­tees­tä reu­na­ki­vel­lä ero­tet­tu koro­tet­tu jalan­kul­ku- ja pyöräilyväylä.

Sil­lan raken­ta­mi­sen ajak­si raken­ne­taan nykyi­sen sil­lan ala­vir­ran puo­lel­le kier­to­tie ja Iijoen ylit­tä­vä yksi­kais­tai­nen kier­to­tien sil­ta. Lii­ken­ne ohja­taan liikennevaloilla.

Kii­min­gin ja Yli-Iin väli­sen maan­tien 849 (Kii­min­gin­tie) län­si­puo­lel­le välil­le Huotarintie–Karjalantie raken­ne­taan jalan­kul­kua ja pyö­räi­lyä var­ten kol­me met­riä leveä moot­to­ria­jo­neu­vo­lii­ken­tees­tä reu­na­ki­vel­lä ero­tet­tu koro­tet­tu jalan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­väy­lä. Raken­net­ta­van jalan­kul­ku- ja pyö­räi­ly­väy­län pituus on noin 500 metriä.

Kii­min­gin­tien ja Kar­ja­lan­tien liit­ty­mä­alu­eel­la jalan­ku­lun ja pyö­räi­lyn yhteyk­siä ja lin­ja-auto­py­säk­ke­jä paran­ne­taan hank­keen yhteydessä.

Kar­ja­lan­tiel­tä raken­ne­taan uusi ajo­neu­vo­lii­ken­teen yhteys Iijoen sil­lan län­si­puo­lel­la ole­val­le venei­den laskupaikalle.

Tie­suun­ni­tel­man val­mis­tut­tua kevääl­lä 2023 Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus aset­taa suun­ni­tel­man näh­tä­vil­le verk­ko­si­vuil­laan 30 päi­vän ajak­si ja huo­leh­tii näh­tä­vil­lä olon kuu­lut­ta­mi­ses­ta. Täl­löin kan­sa­lai­set voi­vat pereh­tyä suun­ni­tel­maan ja tar­vit­taes­sa jät­tää sii­tä muistutuksia.

Hank­keen raken­nus­suun­ni­tel­ma val­mis­tuu vuo­den 2023 lopus­sa. Hank­keen kus­tan­nusar­vio on noin 10 mil­joo­naa euroa.

Sil­ta­han­ke on ELY-kes­kuk­sen tie- ja raken­nus­suun­nit­te­lu­vas­taa­va Ari Kuo­te­sa­hon mukaan nimet­ty­nä hank­kee­na Väy­lä­vi­ras­ton “Val­tion väy­lä­ver­kon inves­toin­tioh­jel­mas­sa vuo­sil­le 2023–2030”, mut­ta sen raken­ta­mis­vuo­si ei ole tiedossa.

– Han­ke toteu­tu­nee noi­den vuo­sien aika­na. Raken­ta­mi­nen ei kui­ten­kaan ala tänä vuon­na, Kuo­te­sa­ho sanoo.

Suun­ni­tel­ma­luon­nok­sia esi­tel­lään kes­ki­viik­ko­na 22.2. kel­lo 17–18.30 Yli-In kou­lul­la, osoit­tees­sa Tuli­si­jan­tie 4. Tilai­suu­des­sa voi tutus­tua luon­nok­siin ja esit­tää niis­tä mie­li­pi­teen­sä. Hank­keen aineis­toi­hin voi tutus­tua hank­keen sivul­la: vayla.fi/mt-849-kiimingintie