Tak­siy­rit­tä­jä ja ren­gas­myy­jä Jari Hol­mi: “Nyt autoil­laan yhä huo­nom­mil­la renkailla”

Teiden heikentynyt kunto sekä elämisen kohonneet kustannukset näkyvät myös siinä, millaisilla renkailla teillämme nyt ajetaan. Ylikiiminkiläinen taksiyrittäjä ja rengasmyyjä Jari Holmi sanoo, että autoilijat ajavat renkaansa nykyisin loppuun asti. (Kuva: Teea Tunturi)Teiden heikentynyt kunto sekä elämisen kohonneet kustannukset näkyvät myös siinä, millaisilla renkailla teillämme nyt ajetaan. Ylikiiminkiläinen taksiyrittäjä ja rengasmyyjä Jari Holmi sanoo, että autoilijat ajavat renkaansa nykyisin loppuun asti. (Kuva: Teea Tunturi)

Kohon­neet kus­tan­nuk­set näky­vät pal­jon autoi­le­van tak­si­kus­kin sil­miin siten, että nyt autoil­laan yhä huo­nom­mil­la ren­kail­la. Tal­vi­ren­kaat ovat monel­la niin huo­no­ja, että tiel­lä on vai­kea pysyä liuk­kail­la keleil­lä. Kesä­ke­leil­lä taas ajel­laan sileik­si kulu­neil­la ren­kail­la tai tal­vi­ren­kail­la, jois­ta nas­tat on nypit­ty pois.

– Ihmi­set yrit­tä­vät sääs­tää kai­kes­ta ja ovat­han auton­ren­kaat aika iso kulue­rä, ja nii­den hin­nat ovat vii­me aikoi­na nous­seet pal­jon, yli­kii­min­ki­läi­nen tak­siy­rit­tä­jä ja ren­gas­myy­jä Jari Hol­mi sanoo.

Myös sen Hol­mi on vii­me vuo­si­na huo­man­nut, että Ran­ta­poh­jan alu­eel­la ei enää juu­ri­kaan käy­te­tä kit­ka­ren­kai­ta. Kelit ovat nykyi­sin sel­lai­sia, että nas­toil­la pär­jää lii­ken­tees­sä huo­mat­ta­vas­ti paremmin.

Vii­me vuon­na ren­kai­den saa­ta­vuu­des­ta puhut­tiin pal­jon, mut­ta Hol­mi ker­too, että hän on saa­nut koko ajan hyvin ren­kai­ta tilat­tua. Tosin vii­me aikai­nen kul­je­tus­yrit­tä­jien lak­koi­lu voi aiheut­taa asi­aan tila­päi­siä katkoja.

Auto­ren­gas­lii­ton hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Jar­mo Nuo­ra ker­too, että ren­kai­den saa­ta­vuus on täl­lä het­kel­lä nor­maa­li, pois lukien joi­ta­kin kes­ki­hin­tai­sia merk­ke­jä, joi­den val­mis­tus­ta on vähen­net­ty maa­il­man­ti­lan­tees­ta johtuen.

– Ren­kai­ta riit­tää myyn­tiin nor­maa­liin tapaan.

Hin­tas­kaa­la ren­kais­sa on nykyi­sin todel­la laa­ja. Hal­po­ja merk­ke­jä on saa­ta­vil­la var­sin koh­tuul­li­seen hin­taan, ja kal­liit mer­kit ovat Hol­min mukaan jopa noin kol­me ker­taa nii­tä kalliimpia.

– Hal­pis­mer­kit ovat niin edul­li­sia, että käy­tet­ty­jä ren­kai­ta ei oikeas­taan kan­na­ta mis­tään alkaa haa­lia oman auton­sa alle. Toi­saal­ta nyky­ään jokai­nen ajaa ren­kaan­sa niin lop­puun, että ei niis­tä enää jat­ko­käyt­töön ole, Hol­mi sanoo.

Kesä­ren­kai­den osta­jia ei vie­lä ole Hol­min mukaan juu­ri­kaan ostok­sil­la näky­nyt. Monet jät­tä­vät vii­me tip­paan myös kesä­ren­kai­den vaihdon.

Auto­ren­gas­lii­ton Nuo­ra muis­tut­taa, että kesä­ren­kai­den osto kan­na­taa kai­kes­ta huo­li­mat­ta aloit­taa jo ajois­sa maa­lis­kuun puolella.

– Näin ollen autoi­li­jal­la on uudet ren­kaat ole­mas­sa sil­loin, kun ne sit­ten halu­taan vaih­taa alle kelien sal­lies­sa huhti–toukokuun aika­na. Monet ren­gas­liik­keet säi­lö­vät uusit­ta­vat ren­kaat vaih­toon asti omis­sa tilois­saan, mikä­li asia­kas halu­aa vaih­dat­taa uusi­tut kesä­ren­kaat liik­kees­sä alle. Tuol­loin vaih­don saa usein myös hie­man edul­li­sem­min­kin, hän vinkkaa.

Oulun kor­keu­del­ta käy­tiin ennen usein hake­mas­sa uusia ren­kai­ta autoon Ruot­sin puo­lel­ta, mut­ta nykyi­sin se ei enää ole niin yleis­tä. Nyky­ään monet tilaa­vat ren­kai­taan netis­tä tai käy­vät osta­mas­sa ne jos­tain halpaketjusta.

– Olen sano­nut näil­le osta­jil­le, että sii­nä ei sil­ti vält­tä­mät­tä pal­joa sääs­tä, kun asen­nus­kus­tan­nuk­set ovat sit­ten jon­kin ver­ran suu­rem­mat, Hol­mi kertoo.

Tosin hänen mukaan­sa esi­mer­kik­si Yli­kii­min­gis­sä useam­mal­la on omas­sa tal­lis­sa väli­neet, jol­la ren­kaat saa­daan itse lai­tet­tua ajokuntoon.

Vii­meis­tään huh­ti­kuun aika­na tuli­si kesä­ren­kai­den kun­to Jar­mo Nuo­ran mukaan tar­kas­taa val­miik­si, jot­ta voi sit­ten enna­koi­da mah­dol­li­sen osto­tar­peen. Kah­den euron kolik­ko on help­po ja nopea tapa tar­kas­taa ren­kai­den kun­to. Ura­sy­vyy­del­tään alle kol­me mil­li­sen ren­kaan uusi­mis­ta tuli­si jo vaka­vas­ti harkita.

– Samal­la on hyvä kat­soa myös tuo ren­kai­den ikä, joka löy­tyy ren­kai­den DOT nume­ron peräs­tä vain toi­sel­ta puo­lel­ta ren­kaas­ta. DOT-mer­kin­nän yhtey­des­sä on nel­jän nume­ron sar­ja, jos­ta kak­si ensim­mäis­tä nume­roa ovat tuo­tan­to­vii­kon nume­rot ja jäl­kim­mäi­set vuo­den, esi­mer­kik­si 1622 tar­koit­taa viik­koa 16 vuon­na 2022.

Ren­kai­den koko­nai­siäk­si suo­si­tel­laan enin­tään kym­men­tä vuot­ta val­mis­tusa­jan­koh­das­ta. Käy­tän­nös­sä ren­kaat yleen­sä kulu­vat lop­puun jo huo­mat­ta­vas­ti tuo­ta suo­si­tus­ta nopeam­min. Koko­nai­si­kä­ra­ja saat­taa tul­la vas­taan, jos autol­la aje­taan vähän.

Ren­kai­den vaih­don yhtey­des­sä kan­nat­taa myös tark­kail­la mah­dol­li­sia kulu­mis­vi­ko­ja tal­vi­ren­kais­ta. Jos epä­ta­sais­ta kulu­mis­ta on havait­ta­vis­sa ren­kais­sa, on syy­tä olla yhtey­des­sä ren­gas­liik­kee­seen, jol­loin ammat­ti­lai­nen voi tar­kas­taa oli­si­ko ongel­ma esi­mer­kik­si auraus­kul­mis­sa. Pyö­rien auraus­kul­mien vai­ku­tus ren­kaan kulu­mis­no­peu­teen on mer­kit­tä­vä, joten ne on syy­tä pitää kunnossa.

– Nyt kun tei­den kun­to on jopa pää­teil­lä ollut hie­man huo­no­ne­maan päin ja pääl­lys­te­vau­rioi­ta on esiin­ty­nyt pal­jon, on se omi­aan aiheut­ta­maan vir­hei­tä noi­hin kul­miin, joka taas rasit­taa auton laa­ke­rei­ta ja kulut­taa rengasta.

Tak­si Jari Holmi

Jari Hol­mi on aja­nut tak­sia niin kau­an kuin se on ollut mah­dol­lis­ta. Pit­kään hän ajoi ren­ki­nä tois­ten tak­se­ja, mut­ta nyt hänel­lä on ollut oma yri­tys noin 15 vuo­den ajan. Hol­mil­la on lii­ken­tees­sä seit­se­män tak­sia ja palk­ka­lis­toil­la seit­se­män vaki­tuis­ta työn­te­ki­jää. Tak­si­toi­min­nan ja ren­gas­pal­ve­lui­den lisäk­si Hol­mil­la on auraus- ja huol­to­pal­ve­lui­ta. Yri­tys remon­toi Rahik­ko­tien hal­li­ti­lat käyt­töön­sä muu­ta­ma vuo­si sitten.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la on run­saas­ti ren­gas­liik­kei­tä. Täs­sä poi­min­to­ja alu­een liikkeistä.

• ET Rengaspalvelu

• Ren­gas­mar­ket Haukipudas

• Auto­huol­to M. Marttila

• Ilo­tek oy

• Hols­tin­mäen auto

• Iin rengastyö

• Iin auto­maa­laa­mo ja ‑kor­jaa­mo

• Ren­gas-Arp­pa

• AK — Jää­lin rengas

• Jää­lin pikahuolto

• YK-ren­gas

• T:mi Jari Holmi

• Huol­to-Las­se

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä!