Toi­mit­ta­jal­ta: Ystä­vyys on kul­taa­kin kalliimpaa

“Kun kirp­pu purai­see sinua, muis­ta sil­loin minua”.

Näin raa­pus­tet­tiin ennen aikaan ystä­vän värs­sy­kir­jaan. Kir­puis­ta on nyky­ai­ka­na pääs­ty eroon, mut­ta ystä­vyy­den mer­ki­tys on säi­ly­nyt. Sen tär­key­des­tä muis­tu­te­taan suu­ren suo­sion saa­vut­ta­neel­la ystä­vän­päi­vän vie­tol­la tänään 14.2. – myös kau­pal­li­suu­den saattelemana.

Ystä­vää voi muis­taa monin tavoin ja lah­jal­la­kin, joka voi olla näkö­jään mil­tei­pä mitä vaan. Yksi hyker­ryt­tä­vä esi­merk­ki löy­tyi mai­nok­ses­ta: Muis­ta ystä­vää vaah­to­kyl­vyl­lä. Kysees­sä oli kak­si auto­pe­sua yhden hinnalla.

Lah­ja on aina muka­va niin anta­jal­le kuin saa­jal­le, mut­ta lah­ja ja sen laa­tu ei lie­ne kui­ten­kaan se ystä­vyy­den tär­kein mittari.

Elä­män var­rel­la ystä­viä tulee ja menee, mut­ta kun kemiat koh­taa­vat ja sie­lu­jen sym­pa­tiat osu­vat yksiin, ystä­vyys voi olla elä­mä­ni­käis­tä. Sil­loin ei ole väliä, onko näh­ty äsket­täin vai vuo­sien tai jopa vuo­si­kym­men­ten jäl­keen: jut­tu jat­kuu, kuin kat­kein­ta ei oli­si ollut­kaan. Jot­kut ystä­vyy­den het­ket voi­vat kes­tää aikan­sa ja tie­tyn elä­män­vai­heen, mut­ta ovat yhtä merkityksellisiä.

Mis­tä tun­tee hyvän ystä­vän? Ystä­vään pitää voi­da luot­taa ja ystä­vä on tuke­na myös huo­noi­na päi­vi­nä. Sano­taan, että ystä­vä tie­tää sinus­ta kai­ken, mut­ta on sil­ti ystä­vä­si. Huo­let puo­lit­tu­vat, kun ne voi jakaa ystä­vän kans­sa. Jaet­tu ilo on kaksinkertainen.

Ystä­vä­pal­ve­lun saral­la Punai­nen Ris­ti, seu­ra­kun­nat ja monet jär­jes­töt teke­vät tahol­laan arvo­kas­ta työ­tä yksi­näi­syy­den tor­ju­mi­sek­si, usein vapaa­eh­tois­poh­jal­ta ja suu­rel­la sydä­mel­lä. Ystä­vä­toi­min­nas­sa muka­na ole­vat ker­to­vat, että koh­taa­mi­set ovat antoi­sia myös aut­ta­jal­le. Syn­tyä voi myös aito­ja ja pit­kä­ai­kai­sia ystävyyssuhteita.

Tänä­kään ystä­vän­päi­vä­nä ei tar­vit­se kokea syyl­li­syyt­tä, jos ei ole ehti­nyt lähet­tää kort­tia, hank­kia lah­jaa tai jär­jes­tää tapaa­mis­ta ystä­vän kans­sa. Ystä­vyy­den tun­tee sydä­mes­sä, ja ystä­vän­päi­vä voi olla joka päivä.

auli.haapala(at)rantapohja.fi