Yli­kii­min­gin puo­li­va­ki­nai­nen palo­kun­ta etsii uusia sopimuspelastajia

Nuorempi sopimuspelastaja Sara Parkkinen kytkee pumppua käyttövalmiiksi Ylikiimingin puolivakinaisen palokunnan harjoituksissa.Nuorempi sopimuspelastaja Sara Parkkinen kytkee pumppua käyttövalmiiksi Ylikiimingin puolivakinaisen palokunnan harjoituksissa. (Kuva: Juuso Yli-Pyky)

Yli­kii­min­gin puo­li­va­ki­nai­ses­sa palo­kun­nas­sa eli sopi­mus­pa­lo­kun­nas­sa on 5–6 sopi­mus­pe­las­ta­jan ver­ran tilaa uusil­le mie­hil­le tai nai­sil­le, jot­ka haluai­si­vat olla val­miu­des­sa ja toi­mia oman asui­na­lu­een yhtei­sen hyvän eteen.

Täl­lä het­kel­lä poru­kas­sa on muka­na 13 hen­ki­löä ja häly­tys­toi­min­ta on pys­tyt­ty näil­lä voi­min pitä­mään hyvin yllä, mut­ta tuki­toi­mis­ta, kuten nuo­ri­so­toi­min­nas­ta on jou­dut­tu nipis­tä­mään. Tämä on tar­koit­ta­nut muun muas­sa sitä, että aktii­vi­nen nuo­ri­so-osas­to on ollut tauol­la jo parin vuo­den ajan.

Sopi­mus­pe­las­ta­jak­si halua­val­ta ei odo­te­ta mitään eri­kois­ky­ky­jä tai ‑tai­to­ja, mut­ta ter­ve ja nor­maa­li­kun­toi­nen pitää olla.

– Asen­ne rat­kai­see. Pitää olla val­mis toi­mi­maan tiu­kois­sa­kin tilan­teis­sa, halu­ta oppia uusia jut­tu­ja ja pär­jä­tä hyvin poru­kas­sa, Yli­kii­min­gin palo­mie­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Juuso Yli-Pyky sanoo.

Yli­kii­min­gis­sä jär­jes­te­tään asias­ta kiin­nos­tu­neil­le info­ti­lai­suus kes­ki­viik­ko­na 22.2. kel­lo 18 alkaen Yli­kii­min­gin paloa­se­mal­la osoit­tees­sa Met­sä­ta­lon­tie 2. Palo­kun­ta­toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­neet voi­vat Yli­kii­min­gis­sä olla yhtey­des­sä suo­raan Yli-Pykyyn tai vies­ti­tel­lä yhdis­tyk­sen some-kana­van kaut­ta. Muil­la alueil­la palo­kun­ta­toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­nei­ta keho­te­taan otta­maan yhteyt­tä oman alu­een tai paik­ka­kun­nan palokuntaan.

Uudet sopi­mus­pe­las­ta­jat pereh­dy­te­tään aluk­si oman ase­man toi­min­taan ja tämän jäl­keen he käy­vät pelas­tus­toi­min­nan perus­kurs­sin, joka on kes­tol­taan 80 tuntia.

– Tavoit­tee­na meil­lä on täs­sä pait­si saa­da uusia mie­hiä ja nai­sia mukaan häly­tys­toi­min­taan, saa­da myös uusia kou­lut­ta­jia nuo­ri­so-osas­toon, jos­sa on nor­maa­lis­ti ollut muka­na noin 20 nuor­ta palo­kun­ta­lais­ta, Yli-Pyky kertoo.

Yli­kii­min­gis­sä sopi­mus­pe­las­ta­ji­na on sekä mie­hiä että nai­sia. Ikä­haa­ruk­ka­kin on laaja.

– Alai­kä­ra­ja häly­tys­osas­tos­sa on 18 vuot­ta. Yläi­kä­ra­jaa ei ole, mut­ta meil­le teh­dään sään­nöl­li­sin välia­join lää­kä­rin toi­mes­ta toi­min­ta­ky­vyn tar­kas­tus, jot­ta sel­vi­ää, olem­me­ko edel­leen kyke­ne­viä pelas­tus­toi­min­taan, Yli-Pyky kertoo.

Yli­kii­min­gin alu­eel­la puo­li­va­ki­nai­sen palo­kun­nan ylei­sim­piä teh­tä­viä ovat pien­ten raken­nus­pa­lo­jen sam­mut­ta­mi­set ja lii­ken­neon­net­to­muuk­sis­sa toi­mi­mi­nen. Kui­vi­na kesi­nä myös maas­to­pa­lot työllistävät.

– Vuo­sit­tain meil­lä on noin 100–150 häly­tys­teh­tä­vää, jois­ta noin puo­let ovat ensi­vas­te­teh­tä­viä. Kaik­ki sopi­mus­hen­ki­lös­tös­täm­me kou­lut­tau­tu­vat myös ensi­vas­te­teh­tä­viä varten.

Ensi­vas­teel­la tar­koi­te­taan lähin­tä mah­dol­lis­ta pelas­tus­toi­men yksik­köä, joka kyke­nee anta­maan ensia­pua tehok­kaam­paa hoi­toa ja joka tavoit­taa poti­laan toden­nä­köi­ses­ti ennen ensi­hoi­don ambulanssia.

Pelas­tus­toi­men pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyi vuo­den alus­ta alkaen Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een jär­jes­tä­mis­vas­tuul­le. Hyvin­voin­tia­lu­een osa­na pelas­tus­toi­min­nas­ta vas­taa Poh­jois-Poh­jan­maan pelastuslaitos.

– Pelas­tuk­sen pal­ve­lu­tuo­tan­toa toteu­te­taan paloa­se­mil­la niin vaki­nai­sen kuin myös sivu­toi­mi­sen hen­ki­lös­tön toi­mes­ta. Häly­tys­teh­tä­vien sekä onnet­to­muuk­sien ennal­taeh­käi­se­vän toi­min­nan tur­vaa­mi­sek­si on ensiar­voi­sen tär­keä var­mis­taa kou­lu­te­tun hen­ki­lös­tön riit­tä­vyys, palo­pääl­lik­kö Pet­ri Hin­tik­ka kertoo.

Puo­li­va­ki­nai­nen sekä VPK:n hen­ki­lös­tö sivu­toi­mi­se­na hen­ki­lös­tö­nä on Hin­ti­kan mukaan ensiar­voi­nen resurs­si monel­la paloa­se­mal­la pelas­tus­toi­min­nan toteu­tu­mi­sen kannalta.

– Uusien sivu­toi­mis­ten osal­lis­tu­mi­nen pelas­tus­lai­tok­sen toi­min­taan on erit­täin ter­ve­tul­lut­ta, hän sanoo.

Sopi­mus­pa­lo­kun­ta

• Sopi­mus­pa­lo­kun­nal­la tar­koi­te­taan pelas­tus­toi­men jär­jes­tel­mään kuu­lu­vaa vapaa­eh­tois­ta palo­kun­taa, joka osal­lis­tuu alu­een pelas­tus­toi­men kans­sa teke­män­sä sopi­muk­sen mukai­ses­ti sam­mu­tus- ja pelas­tus­toi­min­taan sekä onnet­to­muuk­sien ehkäi­syn tehtäviin.

• Sopi­mus­pa­lo­kun­nat muo­dos­ta­vat poik­keus­o­lois­sa ja väes­tön­suo­je­lus­sa tar­vit­ta­van reservin.

• Sopi­mus­pa­lo­kun­nat huo­leh­ti­vat pelas­tus­teh­tä­vis­tä noin 90 pro­sen­tin alu­eel­la maam­me pin­ta-alas­ta. Täl­lä alu­eel­la asuu noin 46 pro­sent­tia suomalaisista.

• Ran­ta­poh­jan alu­eel­la Yli­kii­min­gin lisäk­si sopi­mus­pa­lo­kun­nat ovat Yli-Iis­sä, Kii­min­gis­sä, Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä. (Läh­de: Pelastustoimi.fi)