Säh­köt poik­ki, mitä nyt?

Onhan sii­tä meil­lä koto­na puhut­tu. Muu­ta­mia toi­mia pitäi­si teh­dä säh­kö­kat­kon tai muun har­mi­ti­lan­teen varal­ta. Mitäs ne oli­vat­kaan. Vet­tä ja kui­va­muo­naa, paris­to­ra­dio ja tas­ku­lamp­pu­ja ehkä useam­pia­kin ja vara­pat­te­rei­ta. Pitäi­si­kö olla jokin kaa­su­lai­te ruo­an lait­ta­mis­ta ja sen läm­mit­tä­mis­tä var­ten. Pal­jon­ko nii­tä polt­to­pui­ta oli­kaan. Monek­si­ko päi­väk­si näi­tä kaik­kia pitäi­si varata.

Täl­lai­sia aja­tuk­sia alkoi pyö­riä mie­les­sä­ni tiis­tain vas­tai­se­na yönä, kun säh­kön­siir­to­yh­tiö ilmoit­ti puo­len yön aikaan teks­ti­vies­til­lä, että säh­köt ovat nyt poik­ki ja että asi­aa tut­ki­taan. Herä­sin vies­tin piippaukseen.

Ja tot­ta kai tuol­lai­ses­sa tilan­tees­sa nousee mie­leen isom­pia­kin asioi­ta kuin sei­ti­pa­ke­tin mah­dol­li­nen sula­mi­nen. Onko tämä alkusoit­toa jol­le­kin ikä­väm­mäl­le. Täl­lä tavoin­ko monet ukrai­na­lai­set jou­tu­vat elä­mään, pimeäs­sä ja kyl­men­ty­väs­sä kodis­sa. Sitä sävyt­tä­vät vie­lä jat­ku­va ohjus­ten ja pom­mien uhka ja kuo­le­man­pel­ko. Suo­raan sanoen sela­sin pimeäs­sä talos­sa kän­ny­käl­lä uutispalveluja.

Onnek­si kysees­sä oli kui­ten­kin vain taval­lis­ta pitem­pi säh­kö­kat­ko. Noin puo­li kol­men aikaan aamu­yöl­lä säh­köt palau­tui­vat ja hiu­kan ennen aamu­viit­tä säh­kön­siir­to­yh­tiö ilmoit­ti kor­jan­neen­sa vian ja että kysees­sä oli mate­ri­aa­li­vi­ka, mitä se sit­ten tarkoittaakaan.

Une­ton yöhän se oli kaik­ki­nen­sa. Vaik­ka säh­köt palau­tui­vat­kin, oli läm­mi­tys­jär­jes­tel­män toi­min­ta tar­kis­tet­ta­va samoin kuin jää­kaap­pi­pa­kas­ti­men. Auton sisä­ti­lan läm­mit­ti­men kel­loa en yöl­lä muis­ta­nut käy­dä siir­tä­mäs­sä, mut­ta onnek­si tiis­tai­aa­mu­na ei ollut pak­kas­ta mon­taa­kaan astetta.

Vuo­tees­sa pyö­ris­kel­les­sä mie­tin, mitä teki­sin jos pak­kas­ta oli­si 30 astet­ta ja säh­kö­kat­kos jat­kui­si pit­kään. Sel­lai­ses­sa tilan­tees­sa voi­si olla uhka­na vesi­kier­toi­sen läm­mi­tys­jär­jes­tel­män jää­ty­mi­nen. Varaa­va tak­ka­han meil­lä on, mut­ta riit­täi­si­kö se aseek­si pak­ka­suk­koa vas­taan. Ja miten läm­pö­huo­neen sai­si pidet­tyä plusas­tei­den puo­lel­la. Töi­hin­kin pitäi­si päästä.

Se täs­tä nyt aina­kin opit­tiin, että se koti­va­ra­va­ras­to perustetaan.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ