Mar­tin­nie­men sata­ma-alu­een perus­kor­jaus val­mis­tuu kesäk­si. Ruop­paus ja vene­poi­jut teh­dään toi­ses­sa vai­hees­sa toden­nä­köi­ses­ti 2024

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden hankkeen urakoi Vipuset Oy. Urakka käsittää satamalaiturin ja maa-alueella tehtävät työt, jotka valmistuvat kesäkuussaTyömaan tilannetta katsastamassa Vipuset Oy:n toimitusjohtaja Ville Rehu (vas.) ja vastaava työnjohtaja Mika Still.Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden hankkeen urakoi Vipuset Oy. Urakka käsittää satamalaiturin ja maa-alueella tehtävät työt, jotka valmistuvat kesäkuussaTyömaan tilannetta katsastamassa Vipuset Oy:n toimitusjohtaja Ville Rehu (vas.) ja vastaava työnjohtaja Mika Still.

Hel­mi­kuun alus­sa käyn­nis­ty­nyt Mar­tin­nie­men Kur­tin­hau­dan sata­man perus­kor­jauk­sen 1. vai­he on hyväs­sä vauh­dis­sa. Han­ke val­mis­tuu kesä­kuus­sa. Juhan­nuk­seen men­nes­sä van­ha tuki­muu­ri­lai­tu­ri on puret­tu ja tilal­le raken­net­tu uusi. Lisäk­si sata­ma-alu­eel­le raken­ne­taan ja pääl­lys­te­tään pysä­köin­ti- ja venei­den säi­ly­ty­sa­lue. Myös valais­tus uusitaan.

Tavoit­tee­na on perus­kor­ja­ta sata­ma-alue viih­tyi­säk­si ja toi­mi­vak­si pien­ve­ne­sa­ta­mak­si, jos­sa mah­dol­lis­te­taan venei­ly sekä kalas­tus­toi­min­nan jat­ka­mi­nen. Kysees­sä on Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympä­ris­tö­pal­ve­lui­den han­ke, jon­ka ura­koi Infra Vipuset Oy. Ura­kan kus­tan­nuk­set ovat noin 700 000 euroa. Hank­keen suun­nit­te­lus­ta on vas­tan­nut Plaa­na Oy.

– Työt ovat eden­neet suun­ni­tel­lus­ti. Käyn­nis­sä on sata­man lai­tu­ri­ra­ken­tei­den pur­ku ja uuden raken­ta­mi­nen, ker­too koh­teen vas­taa­va työn­joh­ta­ja Mika Still Infra Vipuset Oy:stä.

Lähi­viik­koi­na, kun lumi ja rou­ta hie­man sula­vat, pääs­tään leik­kaa­maan ken­täl­lä maa-aluei­ta ja työs­tä­mään pysä­köin­ti- ja venei­den säi­ly­ty­sa­luei­ta, jat­kaa yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Vil­le Rehu.

Sata­man perus­kor­jauk­sen toi­sen vai­heen työt ja ura­kat sata­mas­sa käyn­nis­te­tään toden­nä­köi­ses­ti alku­vuo­des­ta 2024. Toi­nen vai­he käsit­tää sata­ma-altaan ruop­pauk­sen ja vene­poi­ju­jen rakentamisen.

– Toi­sen vai­heen aloi­tusai­ka­tau­lu on vie­lä epä­var­ma, kos­ka sii­hen vai­kut­taa muun muas­sa ruop­pauk­sen ympä­ris­tö­lu­van aika­tau­lu, ker­too raken­nut­ta­jain­si­nöö­ri Tero Tuh­ka­la Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympäristöpalveluista.

Toi­sen vai­heen raken­nus­suun­nit­te­lu on paras­ta aikaa aikaa käyn­nis­sä, eikä tar­kem­paa kus­tan­nusar­vioi­ta hank­keel­le ole vie­lä tiedossa.

Suun­ni­tel­mien mukaan vene­paik­ko­ja sata­maan tulee kaik­ki­aan 36, jois­ta muu­ta­ma on kyl­ki­kiin­ni­tys­paik­ka laituriin. 

Nyt käyn­nis­sä ole­va ja kesäl­lä val­mis­tu­va urak­ka aloi­tet­tiin tal­viai­kaan, mis­tä on tiet­tyä hyö­tyä lai­tu­rin raken­ta­mi­ses­sa, sil­lä jää­ty­neen pen­ke­reen sor­tu­mis­vaa­ra on pie­nem­pi kuin sulan maan aika­na, ker­too Vil­le Rehu.

Raken­nus­töi­den yhtey­des­sä teh­dään kaa­pe­loin­nit val­miik­si myö­hem­min teh­tä­vil­le ponttonilaitureille. 

Sata­ma-alue on koko­nais­pi­tuu­del­taan 195 met­riä, jos­ta lou­hel­la ver­hoil­ta­vaa luis­kaa on 130 met­riä ja beto­ni­lai­tu­rin osuus on 60 met­riä. Sata­maan tulee myös veneen­las­ku­luis­ka nykyi­sel­le paikalleen.

Sata­ma-altaas­sa lähel­lä lai­tu­ria vet­tä pide­tään sula­na, min­kä joh­dos­ta jää­aluet­ta on aidat­tu ja mer­kat­tu varo­toi­mek­si jääl­lä liik­ku­jil­le, sil­lä lähel­le sata­ma­lai­tu­ria ei saa men­nä. Myös man­te­reel­la sata­ma­työ­maan alue on aidattu.

– Sata­man kun­nos­tus tie­ten­kin kiin­nos­taa alu­een asuk­kai­ta suu­res­ti, mut­ta hyvin on nou­da­tet­tu port­te­ja, kiit­te­lee Rehu.

Mar­tin­nie­men sata­ma­työ­maal­la työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä Infra Vipuset Oy:ltä työn­joh­don lisäk­si pari työn­te­ki­jää ja aliu­ra­koit­si­ja­na kai­vin­ko­nees­sa yksi mies. Ura­kan eri vai­heis­sa muka­na on oman väen lisäk­si aliu­ra­koit­si­joi­ta eri työvaiheissa.

Infra­hank­kei­siin eri­kois­tu­neel­la oulu­lai­sel­la Infra Vipuset Oy:llä on hen­ki­lös­töä seit­se­män. Täl­lä het­kel­lä käyn­nis­sä työ­maat myös Kem­pe­lees­sä ja Oulussa.

Mar­tin­nie­men sata­man kun­nos­tus­ta on odo­tet­tu pit­kään. Osa sata­mas­ta lai­tet­tiin käyt­tö­kiel­toon jo vuon­na 2015 raken­tei­den huo­non kun­non takia. Lai­tu­ri on kui­ten­kin ollut osin käy­tös­sä ja ammat­ti­ka­las­ta­jat ovat voi­neet toi­mia sata­mas­ta käsin. Sata­ma on raken­net­tu Hau­ki­pu­taan kun­nan aika­na 1960-luvul­la. Uusi kun­nos­tet­tu sata­ma tulee pal­ve­le­maan aina­kin seu­raa­van puo­li vuosisataa.

– Lai­tu­rin teräs­pon­tit oli­vat hyvin huo­nos­sa kun­nos­sa ja raken­teet ovat todel­la­kin käyt­töi­kän­sä pääs­sä, kuvai­lee Mika Still.

Kau­pun­ki käyn­nis­ti sata­ma-alu­een tyh­jen­nyk­sen vii­me syk­sy­nä. Omis­ta­jat siir­si­vät venei­tä ja kala­va­jo­ja taa­em­mak­si met­sän reu­naan, jon­ne ne sijoit­tu­vat jat­kos­sa­kin. Huo­no­kun­toi­set vajat, joil­le ei löy­ty­nyt omis­ta­jaa, puret­tiin kau­pun­gin toi­mes­ta. Vie­lä on työ­maa-alu­eel­la iso van­ha alus, joka pitää siir­tää pois kent­tä­töi­den tieltä.

Täl­lä het­kel­lä osa Sata­ma­jär­ven­tien puo­lei­ses­ta park­kia­lu­ees­ta on jääl­le meni­jöi­den käy­tös­sä, mut­ta myö­hem­min kevään mit­taan alue sul­je­taan kulul­ta maa­töi­den käynnistyessä.