Pai­kal­li­sia asuk­kai­ta innos­te­taan mukaan Lie­so­jan kunnostushankkeeseen

Liesojan kunnostuksilla on tavoiteena edistää kalan ja nahkiaisen nousua alueelle. Kuva on Liesojan kalatalouden kunnostussuunnitelmasta. Alustavaa suunnitelmaa esitellään asukkaille tämän illan tilaisuudessa.Liesojan kunnostuksilla on tavoiteena edistää kalan ja nahkiaisen nousua alueelle. Kuva on Liesojan kalatalouden kunnostussuunnitelmasta. Alustavaa suunnitelmaa esitellään asukkaille tämän illan tilaisuudessa.

Lie­so­jan kun­nos­tus­han­ke ete­nee. Kun­nos­tuk­ses­ta jär­jes­te­tään alku­pa­la­ve­ri tiis­tai­na 14.3. Iin Mic­ro­po­lik­ses­sa kel­lo 17. Tilai­suu­den tar­koi­tuk­se­na on esi­tel­lä alus­ta­vaa kun­nos­tus­suun­ni­tel­maa pai­kal­li­sil­le tahoil­le ja kuul­la hei­dän näke­myk­si­ään sii­tä. Kun­nos­tuk­set on tar­koi­tus toteut­taa tule­va­na kesä­nä. Käy­tän­nön töi­hin pyri­tään innos­ta­maan pai­kal­li­sia mukaan. Suun­ni­tel­ma on tar­koi­tus vii­meis­tel­lä kuu­le­mi­sen jälkeen.

Lie­so­jan kun­nos­tuk­sil­la on tavoi­te edis­tää kalan ja nah­kiai­sen nousua alu­eel­le. Vir­ta­paik­ko­jen lisää­mi­sel­lä ja kun­nos­tuk­sil­la pyri­tään paran­ta­maan eri­tyi­ses­ti har­juk­sen ja nah­kiai­sen eli­no­lo­ja ja luon­tais­ta lisään­ty­mis­tä alu­eel­la. Monin pai­koin Lie­so­jaan on ker­ty­nyt kalo­jen nousua ja eli­nym­pä­ris­töä hait­taa­vaa aineis­toa, jota voi­tai­siin pois­taa kun­nos­tuk­sen yhtey­des­sä. Pai­koin lähes umpeen kas­va­neen uoman avaa­mi­nen paran­tai­si kalas­tus­mah­dol­li­suuk­sia ja lisäi­si alu­een vir­kis­ty­sar­voa kalastuskohteena.

Lie­so­jan kar­toi­tus­sel­vi­tys teh­tiin edel­li­se­nä kesä­nä. Nyt tar­koi­tuk­se­na on aloit­taa tar­peel­li­sek­si kat­so­tut kun­nos­tuk­set yhteis­työs­sä pai­kal­lis­ten kanssa.

Lie­so­jan kun­nos­tus­han­ke on Ete­lä-Iin jako­kun­nan, Oja­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen ja Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kuk­sen (POPELY) yhteis­pon­nis­tus, joka rahoi­te­taan Ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön Hel­mi-eli­nym­pä­ris­tö­oh­jel­mas­ta. Kala­ta­lou­del­li­sen kun­nos­tus­suun­ni­tel­man on laa­ti­nut Oulun Kala­ta­lous­kes­kus. Suun­nit­te­li­jat ovat kala­ta­lous­asian­tun­ti­ja Heik­ki Tah­ko­la Oulun Kalatalouskeskus/ProAgriasta ja mai­se­ma- ja ympä­ris­tö­asian­tun­ti­ja Maa­rit Sato­maa. ProAgria Oulun Maa- ja kotitalousnaisista.

Räi­nän­lah­teen las­ke­van Lie­so­jan pituus on noin 23 kilo­met­riä. Suun­ni­tel­ma­kar­toi­tus sisäl­tää useam­pia osa-aluei­ta, joil­la toi­men­pi­tei­tä voi­daan teh­dä. Suun­ni­tel­tu kun­nos­tusa­lue käsit­tää Lie­so­jan merel­tä len­to­kent­tä-junan­ra­ta ‑välil­le.

Joki­suis­toa voi­tai­siin kun­nos­tus­suunn­tel­man mukaan avar­taa vesi­kas­vien nii­tol­la, jol­loin Lie­so­jan vir­taus voi­mis­tui­si ja koh­den­tui­si yhteen uomaan ja vir­taus pitäi­si parem­min uomaa avoi­me­na var­sin­kin ylivirtaama-aikoina.

Kun­nos­tuk­set on suun­ni­tel­tu teh­tä­väk­si koneel­la. Käsin­kun­nos­tuk­sia jou­dut­tai­siin teke­mään lähin­nä paris­sa koh­tees­sa, jot­ka sijait­se­vat tiheäs­sä umpi­met­sän alueella.

– Tiis­tai-illan tilai­suu­des­sa on tar­koi­tus kuul­la alu­een asuk­kai­den mie­li­pi­tei­tä kun­nos­tus­hank­kees­ta ja akti­voi­da asuk­kai­ta mukaan, tote­aa Heik­ki Tah­ko­la. Kun­nos­tuk­sen käyn­nis­tyes­sä tal­koo­työ­tä­kin tarvitaan.