Mah­ta­vaa menes­tys­tä Ylikiiminkiin

ToolCamp-kilpailun 7.–9. luokkien sarjan voittajajoukkue on Ylikiimingin koulun 9.-luokkien ryhmä. Palkinnon vastaanottivat Neea Ylipahkala (vas.), Emilia Nylander ja Ella Kauppila. Voittajaryhmään kuuluu myös Miisa Seppänen. (Kuva: Natalia Flejsza)ToolCamp-kilpailun 7.–9. luokkien sarjan voittajajoukkue on Ylikiimingin koulun 9.-luokkien ryhmä. Palkinnon vastaanottivat Neea Ylipahkala (vas.), Emilia Nylander ja Ella Kauppila. Voittajaryhmään kuuluu myös Miisa Seppänen. (Kuva: Natalia Flejsza)

Olim­me ystä­vän­päi­vä­nä 14.2.2023 kil­pai­le­mas­sa ToolCamp-kil­pai­lus­sa Oulun yli­opis­tol­la. Osal­lis­tuim­me kil­pai­luun STEAM-pro­jek­til­lam­me, jota olim­me työs­tä­neet kou­lus­sa ennen jou­lua. ToolCamp on Oulun suu­rin STEAM-tapah­tu­ma, jos­sa oulu­lai­set lap­set ja nuo­ret rat­kai­si­vat ajan­koh­tai­sia haas­tei­ta liit­tyen rau­haan, luon­toon ja energiaan.

Saim­me kuul­la kil­pai­luun pää­sys­täm­me tiis­tai­na 7.2 ja meil­le jäi­kin vain kol­me päi­vää aikaa työs­tää pro­jek­tiam­me lop­puun. Läh­dim­me siis hui­mal­la vauh­dil­la teke­mään pro­jek­tiam­me val­miik­si. Pro­jek­tis­sam­me toim­me esil­le mah­dol­li­sim­man eko­lo­gi­sen ener­gian tuo­tan­to­vaih­toeh­don ilmas­ton­muu­tok­sen kan­nal­ta. Teim­me tätä kuvaa­van pie­nois­mal­lin ja pie­nen leh­ti­sen aihees­ta täyn­nä uuti­sia ja ajan­koh­tais­ta tietoa.

Kil­pai­lu­päi­vän aamu­na tun­nel­ma oli jän­nit­ty­nyt, mut­ta pidim­me suum­me hymys­sä. Päi­väm­me alkoi työn esil­le lait­ta­mi­sel­la ja his­si­pu­heel­la, jos­sa esit­te­lim­me työm­me lyhyes­ti ja yti­mek­kääs­ti. Tuo­ma­rit kyse­li­vät kysy­myk­siä lai­das­ta lai­taan ja välil­lä kysy­myk­set oli­vat myös todel­la vai­kei­ta. Vas­ta­sim­me kysy­myk­siin par­haam­me mukaan ja posi­tii­vi­ses­ti huo­mioi­den sen vaikutuksen.

Äkkiä tuli­kin pal­kin­to­jen­jaon aika, vaik­ka tuo­ma­ris­tol­la meni­kin voit­ta­jien mie­tin­näs­sä vähän enem­män aikaa. Istuim­me lii­mau­tu­nei­na penk­kei­him­me ja odo­tim­me tulok­sia. Kil­pai­lu oli todel­la tiuk­kaa, mut­ta sil­ti­kin Yli­kii­min­ki tun­tui kah­mi­van pal­jon pal­kin­to­ja. Kaik­kien yhteis­työ­pal­kin­to­jen loput­tua siir­ryt­tiin koko­nais­kil­pai­lun voit­toi­hin. Tähän men­nes­sä mei­dän ryh­mäm­me ei ollut vie­lä voit­ta­neet mitään, mut­ta pidim­me toi­veet kor­keal­la. Vii­mei­nen pal­kin­to kuu­lu­tet­tiin ja sehän pää­tyi yllät­täen Yli­kii­min­kiin mei­dän ryhmällemme.

Kil­pai­lu ja pro­jek­ti itses­sään oli­vat posi­tii­vi­nen ja iloi­nen koke­mus, jon­ka aika­na oppi pal­jon kaik­kea uut­ta ja hie­noa. Pitä­nee myös mai­ni­ta, että jokai­nen ryh­mä Yli­kii­min­gis­tä voit­ti jos­sain sar­jas­sa, eli siis Yli­kii­min­kiin läh­ti yhteen­sä nel­jä pal­kin­toa. Kii­täm­me kaik­kia kans­sa kil­pai­li­joi­ta ja mui­ta muka­na olleita.

ToolCamp-kil­pai­lun voittajat:

0.–2. luok­kien sar­ja: Met­so­kan­kaan päi­vä­ko­din Tintit-ryhmä

3.–6. luok­kien sar­ja: Hiuk­ka­vaa­ran kou­lun 5AB-ryhmä

7.–9. luok­kien sar­ja: Yli­kii­min­gin kou­lun 9. luok­kien ryhmä.

Eri kil­pai­lu­ka­te­go­riois­sa palkitut:

Yhteis­työ:

0.–2.lk: Tuu­li­kel­lon päi­vä­ko­ti, Meri­tuu­len ryhmä

3.–6.lk: Hiuk­ka­vaa­ran kou­lu, 5AB-ryhmä

7.–9.lk: Pate­nie­men kou­lu, Lukupyörä

Vas­tuul­li­suus:

0.–2.lk: Päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sä, Yli­kii­min­ki, Tiedekerho

3.–6.lk: Hut­tu­ky­län + Yli­ky­län kou­lu, Futu­re Energy

7.–9.lk: Yli­kii­min­gin kou­lu, 8.luokan ryhmä

Tek­no­lo­gian soveltaminen:

3.–6.lk: Hut­tu­ky­län + Yli­ky­län kou­lu, Team Solarcar

7.–9.lk: Pate­nie­men kou­lu, Lentoauto

Ongel­man­rat­kai­su ja innovatiivisuus:

3.–6.lk: Pate­nie­men kou­lu, Maa­pal­lon tila

Vies­tin­tä ja visuaalisuus:

3.–6.lk: Hin­tan kou­lu, ryh­mä X ja Raja­ky­län kou­lu, Tulppu-ryhmä

Tais­te­li­ja:

3.–6.lk: Hin­tan kou­lu, ryh­mä Y

7.–9.lk: Yli­kii­min­gin kou­lu, 9.luokan ryhmä

Ella Kaup­pi­la, Neea Yli­pah­ka­la, Emi­lia Nylan­der, Mii­sa Seppänen

Jut­tu jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen yhteistyötä.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ