Toi­mit­ta­jal­ta

Asen­ne syk­sy­myön­tei­sek­si

Yhtäk­kiä tuli taas aika, jol­loin pih­la­jan­mar­jat kyp­sy­vät, jäl­ki­kas­vu muut­taa takai­sin opis­ke­lu­paik­ka­kun­nal­le, kesä­toi­mit­ta­jat läh­te­vät, kan­sa­lais­opis­ton kurs­sit alka­vat ja lei­vi­nuu­niin on syty­tet­tä­vä…

Lue lisää

Lii­kun­ta­pai­kat ruuh­kau­tu­vat

Kan­nat­taa lukea 24.8. Ran­ta­poh­jas­ta Hau­ki­pu­taan Hei­ton uin­ti­jaos­ton toi­min­nan­joh­ta­jan Han­nu Sai­kan­mäen haas­tat­te­lu. Ehkä sii­nä kitey­tyy jotain sii­tä, mitä Ouluun liit­ty­nei­den aluei­den urhei­luseu­rois­sa…

Lue lisää

Mik­si?

Sun­nun­tai­na oli pai­kal­laan pitää aivot nari­kas­sa -päi­vä. Sii­hen kuu­lui nos­tal­gi­sen, 70-luvun suo­sik­ki­sar­jan Rin­ta­mä­ke­läi­set kat­se­lu Yle Aree­nas­ta. Iha­naa jap­pa­sua maa­lais­mil­jöös­sä —…

Lue lisää

Kii­tos teki­jöil­le

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la teh­dään vuo­sit­tain tuhan­sia tun­te­ja vapaa­eh­tois­ta työ­tä, jota ilman elä­mä alu­eel­la oli­si pal­jon har­maam­paa. Tätä arvo­kas­ta työ­tä teh­dään urhei­luseu­rois­sa,…

Lue lisää

Toi­sis­sa rutii­neis­sa

Vie­tin vii­si viik­koa tii­viis­ti maal­la, pit­kän sora­tien pääs­sä, veden ääres­sä. Siel­lä voi olla iha­nas­ti lomal­la. Ei tar­vit­se tuk­kaa kam­ma­ta tai…Loma päät­tyi, kesä alkoi

Loma päät­tyi ja kel­jut­taa kovas­ti, kun sää­kin kehit­tyi lopul­ta kesäk­si. Sai­si­ko töi­hin­pa­luu­har­mi­tuk­sen perus­teel­la saik­kua? No, onnek­si ei tai­da saa­da, vaik­ka…Vii­ni­vaa­ral­le on aika etsiä vaih­toeh­to

Oulun kan­ta­kau­pun­gis­sa juo­daan ja käy­te­tään etu­pääs­sä Oulu­joes­ta otet­tua vet­tä. Taka­vuo­si­kym­me­ni­nä veden laa­tua moi­tit­tiin kovas­ti­kin, mut­ta nyky­ai­kais­ten puh­dis­tus­me­ne­tel­mien myö­tä sii­tä on…


Hei­nä­kuus­sa pit­kät kal­sa­rit jalas­sa

Tasan eivät käy onnen­lah­jat kesä­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­jil­lä säi­den suh­teen. Olen osal­lis­tu­nut kym­me­niin kesäi­siin mark­ki­na­ta­pah­tu­miin, mut­ta ker­taa­kaan en ole vie­lä tar­vin­nut pit­kiä…