Toi­mit­ta­jal­ta: Opin­to­va­paa koitti

Kuten jo edel­li­ses­sä Ran­ta­poh­jas­sa uuti­soi­tiin, olen jää­nyt opin­to­va­paal­le. Tämän kolum­nin ilmes­tyes­sä olen jo opis­ke­li­ja. Se tuli itsel­le­ni­kin yllät­täen, vaik­ka olen muhit­ta­nut asi­aa mie­les­sä­ni jo pitkään.

Työ­uraa on taka­na jo rei­lus­ti yli kol­me­kym­men­tä vuot­ta. Mikä­li ter­veyt­tä riit­tää, on sitä rei­lus­ti vie­lä edes­sä­kin. Niin­pä pää­tin, että välil­lä on hais­tel­ta­va mui­ta­kin tuu­lia. Tai ensin pää­tin ottaa yhteyt­tä ELY-kes­kuk­sen amma­tin­va­lin­ta- ja uraoh­jauk­seen. Pari kes­kus­te­lu­ker­taa aiheen paris­sa lait­toi itses­sä­ni liik­keel­le ison pro­ses­sin. Sii­nä tuli tutus­tut­tua eri ammat­tei­hin ja kou­lu­tuk­siin ja lis­tat­tua eri vaih­toeh­to­jen plus­sia ja miinuksia.

Pää­tin tavoi­tel­la rak­kaa­seen käsi­työ­har­ras­tuk­see­ni liit­ty­viä opin­to­ja. Kun pää­tös opin­toi­hin hakeu­tu­mi­ses­ta oli syn­ty­nyt, sat­tui juu­ri alka­maan hakuai­ka teks­tii­li- ja muo­tia­lan opin­toi­hin OSAO Hau­ki­pu­taal­le. Tein hake­muk­sen sil­tä istu­mal­ta, että ker­ran­kin pää­si­sin asias­sa aja­tus­ta pidem­mäl­le. Odo­tusai­ka hakua­jan päät­ty­mi­seen, haas­tat­te­lu­kut­suun ja valin­ta­pää­tök­seen tun­tui kidut­ta­van pitkältä.

Kii­tos pit­kän työ­ura­ni, minul­la on mah­dol­li­suus saa­da opin­to­va­paa­ta työ­nan­ta­jal­ta­ni ja aikui­so­pin­to­tu­kea Työl­li­syys­ra­has­tos­ta. Näi­den tur­vin aloi­tan opin­to­ni kii­tol­li­sin mielin.

Pidän toi­mit­ta­jan työ­tä toki edel­leen rak­kaa­na ja antoi­sa­na, enkä luul­ta­vas­ti hyl­kää sitä koko­naan opin­to­je­ni­kaan aika­na. Sydän­tä­ni ovat läm­mit­tä­neet ne monet kii­tok­set ja onnen­toi­vo­tuk­set, joi­ta olen saa­nut ker­rot­tua­ni opin­to­va­paas­ta­ni yhteistyökumppaneille.

Aika näyt­tää, mihin tämä tie vie. Kii­tos ja kuulemiin.