Vuo­si sotaa Euroopassa

Ensi vii­kon lopul­la tulee kulu­neek­si vuo­si sii­tä, kun Venä­jä hyök­kä­si Ukrai­naan. Moni meis­tä kysyy yhä, että mik­si. Jär­jel­lis­tä seli­tys­tä ei ole, jos asi­aa poh­tii län­si­mai­sen arvo­poh­jan kaut­ta. Itse asias­sa Venä­jän mat­kan var­rel­la muut­tu­vat perus­te­lut tun­tu­vat yhä harhaisemmilta.

Ukrai­na­lai­set ovat yllät­tä­neet sodan aika­na venä­läi­set ja koko maa­il­man puo­lus­tus­tah­dol­laan ja ‑kyvyl­lään. Ei tul­lut Puti­nil­le rie­mu­mars­sia Kio­vaan, kuten ei tul­lut Sta­li­nil­le aikoi­naan Suo­meen vuon­na 1939. Vuo­den aika­na venä­läi­set ovat­kin eri­kois­tu­neet Ukrai­nan sivii­lei­hin koh­dis­tu­viin ter­ro­ri­pom­mi­tuk­siin ja suo­ra­nai­siin sota­ri­kok­siin. Mate­ri­aa­li­nen tuho on hir­vit­tä­vää, mut­ta epäin­hi­mil­lis­tä on myös esi­mer­kik­si ukrai­na­lais­ten las­ten kaap­paa­mi­nen Venäjälle.

Ilman län­si­mai­den anta­maa apua Ukrai­na ei oli­si tie­ten­kään sel­vin­nyt näin kau­an. Venä­läis­ten kär­si­mät mie­his­tö- ja kalus­to­tap­piot ovat val­ta­via ja niin ovat toki ukrai­na­lais­ten­kin. Asia on kui­ten­kin niin, että Venä­jä on jo väes­töl­tään­kin huo­mat­ta­vas­ti suu­rem­pi kuin Ukraina.

Län­si­mai­den polii­ti­kot ovat julis­ta­neet, että Ukrai­naa aute­taan niin kau­an kuin on tar­peen. Juu­ri täl­lä het­kel­lä kui­ten­kin näyt­tää sil­tä, että mur­tu­mis­ta lin­jas­sa on tapah­tu­mas­sa. Mos­ko­vas­sa seu­ra­taan var­mas­ti mie­lis­sään sitä, kuin­ka Tans­ka ja Hol­lan­ti ovat vetäy­ty­mäs­sä lupauk­sis­taan toi­mit­taa Ukrai­nal­le Leo­pard 2‑taistelupanssarivaunuja.

Hel­sin­gin Sano­mat jul­kis­ti eilen kyse­ly­tut­ki­muk­sen, jos­sa kysyt­tiin muun muas­sa sitä, tuli­si­ko Ukrai­nal­le antaa kaik­ki sen pyy­tä­mä aseis­tus, jota se tar­vit­see pys­tyäk­seen hää­tä­mään Venä­jän alu­eel­taan. Vas­taus on aivan sel­vä. Suo­ma­lai­sis­ta 75 pro­sent­tia kan­nat­taa ajatusta.

Mut­ta kai­ken kaik­ki­aan. Sota kes­kel­lä Euroop­paa vuon­na 2023. Oli­sit­te­ko usko­neet sel­lai­seen jär­jet­tö­myy­teen vuo­si tai pari sitten.