Onko vies­ti ilman hymy­naa­maa tyly?

Puhe­lin kilah­taa saa­pu­neen vies­tin mer­kik­si. Avaan vies­tin ja yllä­tyn. Sii­nä lukee vain “Kii­tos.” Muis­tu­tin vel­jeä­ni äitim­me tule­vas­ta syn­ty­mä­päi­väs­tä ja sii­nä vas­taus. Tyly ja kyl­mä pelk­kä kii­tos. Mis­sä ovat emo­jit, joi­den perus­teel­la tie­dän vel­je­ni ole­van kii­tol­li­nen muis­tu­tuk­ses­ta sekä iloi­nen tär­keäs­tä tapah­tu­mas­ta? Hymiöi­den ja emo­jien käyt­tö on yleis­ty­nyt äly­pu­he­li­mien ja eri­lais­ten vies­ti­so­vel­lus­ten myö­tä ja nyt pelk­kä asia­pi­toi­nen ja kie­lio­pil­li­ses­ti oikein kir­joi­tet­tu vas­taus voi tun­tua louk­kaa­val­ta eten­kin kes­ki-ikäis­ten ja sitä nuo­rem­pien vies­ti­jöi­den keskuudessa.

Emo­ji, eli pie­ni kuva­sym­bo­li voi tut­ki­mus­ten mukaan par­haim­mil­laan lisä­tä kes­kus­te­li­joi­den välis­tä ymmär­rys­tä, mut­ta kuv­sym­bo­lin voi myös tul­ki­ta vää­rin. Täy­tyy myö­tää, että alle­kir­joit­ta­nut ei tun­nis­ta suu­rin­ta osaa emo­jeis­ta itse­kään. Se on myös yksi syy sii­hen, mik­sei emo­je­ja tule käy­tet­tyä viral­li­sem­mis­sa vies­teis­sä. Oli­si­han se noloa jou­tua selit­te­le­mään rak­kause­mo­jia pomol­le tai jäl­ki­kas­vun opettajalle.

Aivo­tut­ki­ja Kat­ri Saa­ri­ki­vi ker­toi Ylel­le lyhyi­den ja vain sana­lis­ten vies­tien jät­tä­vän jäl­keen­sä usein enem­män kysy­myk­siä kuin vas­tauk­sia. Vel­je­ni vies­ti sai minut heti poh­ti­maan oli­ko hän vihai­nen minul­le. Ske­naa­riot kas­voi­vat mie­les­sä­ni minuut­tien kulues­sa. Saa­ri­kos­ki sanoi myös, että mones­ti vies­tin saa­ja jou­tuu arpo­maan vies­tin lähet­tä­jän tun­ne­ti­laa niu­kan tie­don poh­jal­ta, mikä nos­taa mie­leen usein ensim­mäi­sek­si kiel­tei­set aja­tuk­set. Näin kävi myös minul­le. Vel­je­ni ker­toi ole­van­sa töis­sä ja kii­rei­nen, kuten minun­kin piti olla sen sijaan, että mie­tin hymy­naa­ma­ton­ta vies­tiä. Lop­pu hyvin kaik­ki hyvin, kun­han siis muis­tat lait­taa sis­kol­le hymynaaman.

Anu Kau­pi­la

anu.kauppila@rantapohja.fi