Lin­ja-auton­kul­jet­ta­jien lak­ko hil­jen­tää joukkoliikenteen

Linja-autonkuljettajien lakko peruu tukun Koskilinjojen liikennöimiä joukkoliikenteen vuoroja Oulun seudun liikenteessä. Linja-autopysäkeillä on hiljaista. (Kuva: Tuija Järvelä-Uusitalo)Linja-autonkuljettajien lakko peruu tukun Koskilinjojen liikennöimiä joukkoliikenteen vuoroja Oulun seudun liikenteessä. Linja-autopysäkeillä on hiljaista. (Kuva: Tuija Järvelä-Uusitalo)

Lin­ja-auton­kul­jet­ta­jien lak­ko on alka­nut kes­ki­viik­ko­na 1.3. Oulun seu­dun lii­ken­teen lin­jo­ja ja vuo­ro­ja jou­du­taan peru­maan lakon vuok­si. Lak­ko päät­tyy per­jan­tai­na 10.3. kel­lo 03.00, ellei sitä ennen pääs­tä sovin­toon osa­puol­ten kes­ken. Val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan mukaan sovit­te­lua pyri­tään jat­ka­maan heti kun se on mahdollista.

Oulun alu­eel­la lak­ko kos­ket­taa täl­lä het­kel­lä vain Kos­ki­lin­jo­jen lii­ken­nöi­miä jouk­ko­lii­ken­teen lin­jo­ja. Kos­ki­lin­jat pyr­kii lii­ken­nöi­mään osaa vuo­rois­taan lakon aika­na käy­tös­sä ole­vien resurs­sien­sa mukai­ses­ti, mut­ta pal­ve­lua ei voi­da taa­ta. Poik­keus­ti­lan­tees­sa ajet­ta­vat vuo­rot pai­not­tu­vat kai­kis­ta ruuh­kai­sim­piin lin­joi­hin sekä vuoroihin.

Lak­ko ei vai­ku­ta Oulun kau­pun­gin sivis­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den itse hank­ki­miin kou­lu­kul­je­tuk­siin eikä Revon Turis­ti­lii­ken­teen sekä Oubusin lii­ken­nöi­miin jouk­ko­lii­ken­teen linjoihin.

Oulun Seu­dun Lii­ken­ne päi­vit­tää lakon aika­na tie­to­ja jouk­ko­lii­ken­teen sivuil­le https://www.oulunjoukkoliikenne.fi sekä pysäk­kien aika­tau­lu­näyt­töi­hin reaa­lia­jas­sa, mut­ta tois­tai­sek­si jär­jes­tel­mis­sä voi näkyä myös vuo­ro­ja, jot­ka tule­vat myö­hem­min peruuntumaan.

Kun­nat vas­taa­vat omien kou­lu­kul­je­tus­ten­sa jär­jes­tä­mi­ses­tä. Ii ja Oulu ovat tie­dot­ta­neet kou­lu­kul­je­tuk­sen pii­ris­sä ole­vien las­ten huol­ta­jia kou­lu­kul­je­tus­ten toteut­ta­mi­ses­ta. Lak­ko ei kos­ke tak­si­lii­ken­net­tä. Oulun kau­pun­ki suo­sit­te­lee, että kodeis­sa ja kou­luil­la varau­du­taan ennak­koon mah­dol­li­siin häi­riöi­hin jouk­ko­lii­ken­teen pal­ve­lus­sa lakon uhan vuoksi.

Mat­ka­huol­to tie­dot­taa, että lak­ko vai­kut­taa myös kau­ko­lii­ken­teen bus­si­lii­ken­tee­seen ja osa vuo­rois­ta voi jää­dä aja­mat­ta, vaik­ka lii­ken­nöit­si­jät pyr­ki­vät lii­ken­nöi­mään mah­dol­li­sim­man nor­maa­lis­ti. Mat­ka­huol­lon paket­ti­pal­ve­lui­hin lak­ko ei suo­raan vai­ku­ta. Myös muun muas­sa Onni­bus­si jou­tuu kar­si­maan lakon vuok­si vuorojaa.

Rau­ta­tie­a­laan koh­dis­tu­vat lak­ko­va­roi­tuk­set pysäyt­täi­si­vät toteu­tues­saan juna­lii­ken­teen 6.–10.3. ja 13.–17.3. Lakot eivät ole vie­lä varmistuneet.