Kak­si päi­vää kau­ka­lo­pal­loa aamus­ta iltaan

Kun turnaus saatiin virallisesti avatuksi, asettuivat seuraavan ottelun joukkueet yhteiskuvaan. Keltapaitainen YIN Original ja KujaJussit Special päätyivät mittelössään lopulta 2-2 tasapeliin.Kun turnaus saatiin virallisesti avatuksi, asettuivat seuraavan ottelun joukkueet yhteiskuvaan. Keltapaitainen YIN Original ja KujaJussit Special päätyivät mittelössään lopulta 2-2 tasapeliin.

Kau­ka­lo­pal­lon Yli-Ii Cupin kym­men­vuo­tis­juh­la­tur­naus pol­kais­tiin käyn­tiin har­ras­te­sar­jan otte­luil­la var­hain lau­an­tai­aa­mu­na Yli-Iin kou­lul­la, mis­sä pelaa­jia odot­ti Juha Päk­ki­län vii­mei­sen pääl­le kun­nos­ta­ma kau­ka­lo silei­ne jäi­neen. Tur­naus avat­tiin viral­li­ses­ti ilta­päi­vän aluk­si Kuja­Jus­sit-jouk­ku­een kajaut­ta­mal­la met­sä­työ- ja savot­ta­pe­rin­net­tä sekä puu­laa­kiur­hei­lua kun­nioit­ta­val­la Lapin jen­kal­la, joka komeas­ti soi­den pal­jas­ti jouk­ku­een pelaa­jien ole­van myös laulumiehiä.

Kau­ka­lo­pal­lo­tur­naus sai alkun­sa vuon­na 2013 kuu­den jouk­ku­een osal­lis­tu­ja­mää­räl­lä. Sii­tä on edet­ty aina nykyi­seen mal­liin asti, mis­sä pela­taan ensin har­ras­te­sar­ja ulko­jääl­lä Yli-Iis­sä ja seu­raa­va­na päi­vä­nä kil­pa­sar­ja Uta­jär­ven jää­hal­lis­sa. Kil­pa­sar­jan siir­tä­mi­seen jää­hal­lis­sa pelat­ta­vak­si pää­dyt­tiin epä­var­mo­jen jää- ja sää­olo­suh­tei­den vuok­si joi­ta­kin vuo­sia sit­ten. Osal­lis­tu­vien jouk­kuei­den­kin mää­rä on vuo­sien saa­tos­sa kas­va­nut nykyi­seen seit­se­mään­tois­ta, jois­ta har­ras­te­sar­jaan osal­lis­tui tänä vuon­na yhdek­sän jouk­kuet­ta ja kil­pa­sar­jaan kah­dek­san. Jouk­kuei­ta­kin tulee nykyi­sin jo ympä­ri maakuntaa.

Tur­nauk­sen puu­ha­mie­he­nä alus­ta läh­tien toi­mi­nut Aap­po Räi­hä muis­tut­ti tur­nauk­sen ava­jai­sis­sa puu­laa­kiur­hei­lun tär­key­des­tä. Alun perin ter­mil­lä on tar­koi­tet­tu yri­tys­ten ja teh­tai­den sisäis­tä ja välis­tä urheilutoimintaa.

– Sitä meil­lä tääl­lä Yli-Iis­sä on jat­ket­tu ja saa­tu pidet­tyä muka­vat puu­laa­kit jo vuo­si­kausia, Räi­hä ilmaisi.

Kym­men­vuo­tis­juh­lan kun­niak­si tur­nauk­ses­sa jaet­tiin myös asi­aan­kuu­lu­via huo­mio­no­soi­tuk­sia. Pisim­pään eli tur­nauk­sen alus­ta asti muka­na ollee­na jouk­ku­ee­na pal­kit­tiin Kuja­Jus­sit, joka tänä vuon­na osal­lis­tui kah­den eri jouk­ku­een voi­min ollen muka­na niin har­ras­te- kuin kil­pa­sar­jas­sa. Aiem­min pisim­pään muka­na olleen jouk­ku­een viit­taa kan­ta­nut Team Pah­ka­la on lopet­ta­nut kisaa­mi­sen, joten jouk­kue ei ole enää osal­lis­tu­mis­ten mää­räs­tä kamppailemassa.

Huo­mio­no­soi­tus suo­tiin myös Yli-Iin Nase­van YIN Ori­gi­nal ‑jouk­ku­eel­le, jon­ka pelaa­jat pala­si­vat kau­ka­loon vii­den­tois­ta vuo­den tauon jäl­keen. Lisäk­si luo­vu­tet­tiin perin­tei­seen tapaan pal­kin­to tur­nauk­sen van­him­mal­le ja nuo­rim­mal­le pelaa­jal­le, jot­ka oli­vat YIN Ori­gi­nal ‑jouk­ku­een 48-vuo­tias Jari Lam­me­la sekä HC Räp­pi­väen 15-vuo­tias Joo­nas Jaa­ra.

Lau­an­tain alku­loh­kois­ta suo­raan välie­riin sel­vi­si­vät Hönä­pal­lo ja Jöys­sit, joi­den vas­tus­ta­jik­si pudo­tus­pe­lien kaut­ta nousi­vat HC Räp­pi­vä­ki ja Kuja­Jus­sit Special. Loh­ko­voit­ta­jat piti­vät välie­ris­sä­kin pin­tan­sa, joten prons­siot­te­lus­sa vas­tak­kain oli­vat HC Räp­pi­vä­ki ja Kuja­Jus­sit. Kol­man­nek­si ylsi lopul­ta HC Räp­pi­vä­ki, ja finaa­liot­te­lus­sa voi­ton puo­les­taan vei Jöys­sit jät­täen Hönä­pal­lon hopeasijalle.

Sun­nun­tai­na pela­tus­sa kil­pa­sar­jas­sa Kuja­Jus­sien koh­ta­lo oli karu, sil­lä jouk­kue hävi­si niin sano­tun jum­bo­fi­naa­lin ja puto­si kil­pa­sar­jas­ta, mihin puo­les­taan har­ras­te­sar­jan voit­ta­nut Jöys­sit ensi vuo­dek­si nousee. Kil­pa­sar­jas­sa mita­leil­le nousi­vat kol­man­nek­si yltä­nyt Piis­ka ja hope­aa saa­vut­ta­nut Reyk­ja­vik. Voit­toon pela­si sel­väl­lä erol­la HC Osa­lo voit­ta­mal­la Reyk­ja­vi­kin kol­mel­la maalilla.

Pisim­pään, eli jo ensim­mäi­ses­tä tur­nauk­ses­ta asti, muka­na ollee­na jouk­ku­ee­na pal­kit­tiin Kuja­Jus­sit. Eli­na Mäke­län luo­vut­ta­man Iki­rou­ta-pal­kin­non ja yllä­tys­pus­sin kävi jouk­ku­een puo­les­ta pok­kaa­mas­sa kap­tee­ni Ant­ti Tuo­mi­kos­ki. Tur­nauk­sen toi­se­na toi­mit­si­ja­na toi­mi kuvan ulko­puo­lel­la Vil­ma Räihä.