Toi­mit­ta­jal­ta

Kii­tos teki­jöil­le

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la teh­dään vuo­sit­tain tuhan­sia tun­te­ja vapaa­eh­tois­ta työ­tä, jota ilman elä­mä alu­eel­la oli­si pal­jon har­maam­paa. Tätä arvo­kas­ta työ­tä teh­dään urhei­luseu­rois­sa,…

Lue lisää

Jotain uut­ta, jotain van­haa

Jou­dum­me tasa­pai­noi­le­maan jat­ku­vas­ti van­han säi­lyt­tä­mi­sen ja eteen­päin mene­mi­sen välil­lä. Van­ha vaa­te voi hyvin hoi­det­tu­na säi­lyt­tää arvon­sa, mut­ta koin­ruu­ak­si jätet­ty­nä se…

Lue lisää

Loma päät­tyi, kesä alkoi

Loma päät­tyi ja kel­jut­taa kovas­ti, kun sää­kin kehit­tyi lopul­ta kesäk­si. Sai­si­ko töi­hin­pa­luu­har­mi­tuk­sen perus­teel­la saik­kua? No, onnek­si ei tai­da saa­da, vaik­ka…


Eto­vaa kom­men­toin­tia

Teea Tun­tu­ri Somes­sa kom­men­toin­ti on vii­me päi­vi­nä yhä useam­min saa­nut minut voi­maan pahoin. Pus­ka­ra­diot ja muut avoi­met foo­ru­mit ovat aikuis­ten…
Vii­ni­vaa­ral­le on aika etsiä vaih­toeh­to

Oulun kan­ta­kau­pun­gis­sa juo­daan ja käy­te­tään etu­pääs­sä Oulu­joes­ta otet­tua vet­tä. Taka­vuo­si­kym­me­ni­nä veden laa­tua moi­tit­tiin kovas­ti­kin, mut­ta nyky­ai­kais­ten puh­dis­tus­me­ne­tel­mien myö­tä sii­tä on…