Kou­lu ja kännykät

Kou­lu­jen luku­vuo­si lähes­tyy päät­ty­mis­tään. Oppi­lail­la ja opet­ta­jil­la­kin on var­mas­ti taka­na monia hyviä het­kiä, mut­ta var­mas­ti myös ikä­väm­piä. Jos opet­ta­jat esi­mer­kik­si pitäi­si­vät tilas­toa sii­tä, kuin­ka mon­ta ker­taa hei­dän on täy­ty­nyt puut­tua äly­kän­ny­kän käyt­töön kou­lus­sa, voi­sim­me ällis­tyä. Uskon että se on ollut monel­le opet­ta­jal­le lähes päi­vit­täis­tä. Sii­hen on kulu­nut pal­jon työ­ai­kaa ja oppi­lai­den oppimisaikaa.

Kyse ei ole kui­ten­kaan pel­käs­tä jär­jes­tyk­sen­pi­dos­ta kou­luis­sa. Kas­va­tus­tie­teen pro­fes­so­ri Nina Saja­nie­mi otti tiis­tai­na Ylen A‑studiossa voi­mak­kaas­ti kan­taa kou­lu ja kän­nyk­kä ‑asi­aan. Hänen mie­les­tään kou­luis­sa pitäi­si voi­da kiel­tää kän­ny­köi­den käyt­tö oppi­tun­neil­la ja jopa väli­tun­neil­la. Saja­nie­men mukaan äly­lait­teet kuor­mit­ta­vat las­ten aivo­ja ja altis­ta­vat nettikiusaamiselle.

“Kän­ny­köi­den käyt­töä ei sai­si rajoit­taa, vaik­ka monis­sa muis­sa asiois­sa kyl­lä suo­jel­laan. Pitää käyt­tää kypä­rää, tur­va­vöi­tä, pitää syö­dä ter­veel­li­ses­ti, pitää nuk­kua tar­peek­si. Ris­ti­rii­tais­ta”, Saja­nie­mi totesi.

Kou­lut eivät näh­tä­väs­ti voi kiel­tää koko­naan kän­ny­köi­den tuon­tia kou­luun. Ja kun kän­nyk­kä saa olla oppi­lail­la muka­na, niin jo se luo tilan­tei­ta, jol­loin puhe­lin­ta on hou­kut­te­le­vaa käyttää.

Näh­tä­väs­ti kän­nyk­kä­käy­tän­nöt vaih­te­le­vat pal­jon­kin kou­lu­jen välil­lä. Opet­ta­jien ja kou­lu­jen joh­ta­jien työ­tä var­mas­ti hel­pot­tai­si sel­keäm­pi lain­sää­dän­tö tai vähin­tään­kin ohjeistus.

Moni van­hem­pi var­mas­ti halu­aa, että hänen lap­sen­sa pitää puhe­lin­ta muka­naan. Se luo tur­val­li­suu­den­tun­net­ta. Vas­tuu­ta las­ten kän­ny­kän­käy­tös­tä ei kui­ten­kaan voi sysä­tä vain kou­lu­jen har­teil­le. Myös van­hem­pien on syy­tä tie­dos­taa lii­al­li­sen somet­ta­mi­sen vaarat.

Digi­taa­li­suus on tul­lut pysy­väs­ti elä­määm­me ja sii­hen opi­taan jo lap­ses­ta pitäen. Lii­al­lis­ta on kui­ten­kin se, että eri­lai­set some­jä­tit mää­rit­te­le­vät jo kou­lu­jen­kin ajan­käyt­töä ja oppi­mis­ti­lan­tei­ta. Tik­to­kit kiin­ni kou­lu­päi­vän ajaksi.