OSAOn talon­ra­ken­ta­ja­kou­lu­tus siir­tyy pois Haukiputaalta

*** Local Caption *** OSAO Haukiputaan yksikšnjohtaja Jussi Kangasmaa sanoo, ettŠ vaikka toimintoja keskitetŠŠn, sŠilyy opetus Haukiputaan yksikšssŠ.

Kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä OSAO kes­kit­tää talon­ra­ken­ta­ja­kou­lu­tuk­sen yhdek­si koko­nai­suu­dek­si ja se siir­tyy pois Hau­ki­pu­taan yksi­kös­tä. Hau­ki­pu­taal­la sijait­se­vat jo aloi­te­tut koh­teet raken­ne­taan val­miik­si, sen jäl­keen kou­lu­tus ja raken­nus­koh­teet ovat vuo­teen 2040 saak­ka pää­osin Kem­pe­leen Piri­läs­sä. Sin­ne siir­tyy myös OSAOn Kau­ko­vai­nion yksi­kön talonrakentajakoulutus.

OSAO Hau­ki­pu­taan yksi­kön­joh­ta­ja Jus­si Kan­gas­maa ker­too, että ope­tuk­sen kes­kit­tä­mi­sel­lä tur­va­taan jat­kos­sa­kin oppi­lail­le laa­du­kas kou­lu­tus ja työ­elä­mäl­le osaa­jia. Hän tote­aa, että alan kou­lu­tus on hyvää ja opis­ke­li­joil­la on ollut hyvät työllisyysnäkymät.

– Osa opis­ke­li­jois­ta siir­tyy Leton­ran­nan raken­nus­koh­teis­ta hank­ki­maan osaa­mis­ta työ­pai­koil­la joko kou­lu­tus- tai oppi­so­pi­muk­sel­la jo ensim­mäi­sen vuo­den jälkeen.

Hau­ki­pu­taan Leton­ran­nan lisäk­si OSAO raken­taa talo­ja täl­lä het­kel­lä Oulun Kivikkokankaalla.

Kan­gas­maa ker­too, että Hau­ki­pu­taan osal­ta muu­tos kos­ket­taa noin sataa opis­ke­li­jaa. Osa opis­ke­li­jois­ta hank­kii osaa­mis­ta täl­lä­kin het­kel­lä työ­pai­koil­la ympä­ri Oulun talous­a­luet­ta, joten kaik­kia alan opis­ke­li­joi­ta muu­tos ei kos­ke. Hen­ki­lö­kun­nas­sa muu­tos kos­kee noin kym­men­tä työn­te­ki­jää, jot­ka siir­ty­vät hal­lin­nol­li­ses­ti Kau­ko­vai­nion yksi­kön alai­suu­teen vuo­den 2024 elokuussa.

– Talon­ra­ken­nusa­lal­la on pit­kät perin­teet Hau­ki­pu­taal­la, mut­ta täy­tyy muis­taa, että kou­lu­tus kui­ten­kin säi­lyy alu­eel­la. Vas­taa­van tyyp­pi­nen muu­tos teh­tiin muu­ta­ma vuo­si sit­ten, kun autoa­lan ope­tus kes­ki­tet­tiin Hau­ki­pu­taal­le ja logis­tiik­ka-ala Kempeleeseen.

– Molem­piin on riit­tä­nyt samal­la taval­la haki­joi­ta myös muu­tok­sen jälkeen.

OSAOn muu­tok­set jat­ku­vat tule­vi­na vuo­si­na. Kun­tayh­ty­mä val­mis­tau­tuu tule­vai­suu­den tuo­miin amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen peda­go­gii­kan, talou­den ja toi­min­taym­pä­ris­tön haas­tei­siin OSAO Kam­pus 2030 ‑hank­keel­la. OSAOn yhty­mä­hal­li­tuk­sen vuo­si sit­ten käyn­nis­tä­mä han­ke täh­tää uuden kam­puk­sen raken­ta­mi­seen Kau­ko­vai­niol­le. Täl­lä het­kel­lä suun­ni­tel­laan, mitä kaik­kea Kau­ko­vai­niol­la ja mitä kou­lu­tus­kun­tayh­ty­män muis­sa toi­mi­pis­teis­sä tule­vai­suu­des­sa opetetaan.

Kan­gas­maa ei läh­de täs­sä vai­hees­sa arvai­le­maan, siir­tyy­kö Hau­ki­pu­taal­ta pois talon­ra­ken­nusa­lan ope­tuk­sen lisäk­si muu­ta tai tulee­ko sin­ne jotain uut­ta. Sen hän kui­ten­kin lupaa, että amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta anne­taan Hau­ki­pu­taal­la jatkossakin.

– Kiin­teis­tö­jen yllä­pi­tä­mi­nen on kal­lis­ta ja ole­mas­sa ole­vat tilat tulee käyt­tää tehok­kaas­ti. Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­län­tiel­lä on tuo­reet oppi­mi­sym­pä­ris­töt ja toi­min­ta näis­sä kiin­teis­töis­sä var­mas­ti jatkuu.

OSAO Hau­ki­pu­taan toi­mi­ti­lat raken­net­tiin koko­naan uusik­si niin, että kaik­ki uudet tilat oli­vat val­mii­na vuon­na 2013. Hau­ki­pu­taal­la on noin 1 300 opis­ke­li­jaa ja siel­lä suo­ri­te­taan vuo­sit­tain 390 tut­kin­toa ja 3 600 osa­tut­kin­toa. Hen­ki­lö­kun­taa yksi­kös­sä on noin 120.

Hau­ki­pu­taan yksik­kö sijait­see Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä moot­to­ri- ja rau­ta­tien välissä.

– Vih­re­ää siir­ty­mää aja­tel­len mei­tä pal­ve­li­si, että junat myös pysäh­tyi­si­vät vie­rei­sel­le rau­ta­tie­a­se­mal­le, Kan­gas­maa toteaa.

Kam­pus 2030 ‑hank­keel­la OSAO enna­koi jul­ki­sen hal­lin­non talou­den tiukkenemista.

– Eten­kin pää­oma­val­tai­sil­la aloil­la kes­kit­tä­mi­nen on yksi kei­no sääs­tää. Ei ole jär­ke­vää hank­kia saman­lai­sia kal­lii­ta lait­tei­ta useam­paan eri yksikköön.

Kam­pus­han­ke täh­tää myös amma­til­li­sen kou­lu­tuk­sen tar­joa­jien ja yri­tys­ten yhteis­työn kehit­tä­mi­seen enti­ses­tään. Jo nykyi­sin tii­viis­tä yhteis­työs­tä on hyviä ja tuo­rei­ta esi­merk­ke­jä. Yksi niis­tä on Hau­ki­pu­taal­la hel­mi­kuus­sa käyn­nis­ty­nyt ajo­neu­vo­nos­tu­rin­kul­jet­ta­jien kou­lu­tus, johon alan yri­tyk­set ovat lai­nan­neet kalus­to­aan OSAOlle.

– Ajo­neu­vo­nos­tu­rit ovat kal­lii­ta lait­tei­ta, joten meil­lä ei nii­tä ole kuin yksi. Yri­tyk­set tar­vit­se­vat alan työ­voi­maa, joten ne antoi­vat kalus­toa käyt­tööm­me kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sek­si. Lisäk­si ne sitou­tui­vat otta­maan opis­ke­li­jat hank­ki­maan osaa­mis­ta yri­tyk­siin­sä, Kan­gas­maa kertoo.