Moto­ris­tit Yli­kii­min­gis­sä ajo­kau­den alun tär­keäs­sä tapahtumassa

Ylikiiminkiläistaustaisista muusikoista koostuva Yki Gospel loi rennon tunnelman Ylikiimingin perinteiseen motoristikirkkoon. Yhtye on perustettu jo viime vuosituhannen puolella, ja motoristikirkossa se soitti motoristeille tuttuja ja aiheeseen sopivaa musiikkia. (Kuva: Teea Tunturi)Ylikiiminkiläistaustaisista muusikoista koostuva Yki Gospel loi rennon tunnelman Ylikiimingin perinteiseen motoristikirkkoon. Yhtye on perustettu jo viime vuosituhannen puolella, ja motoristikirkossa se soitti motoristeille tuttuja ja aiheeseen sopivaa musiikkia. (Kuva: Teea Tunturi)

Kaik­ki­aan noin 140 moot­to­ri­pyö­räi­li­jää 85 moot­to­ri­pyö­räl­lä kokoon­tui hela­tors­tai­na Yli­kii­min­gin moto­ris­ti­kirk­koon hake­maan siu­naus­ta tule­van ajo­kau­den ajo­ki­lo­met­reil­le. Har­maa ja vii­leäh­kö sää verot­ti tapah­tu­man osal­lis­tu­ja­mää­rää huip­pu­vuo­siin verrattuna.

Moto­ris­ti­kir­kon musii­kis­ta vas­ta­si yli­kii­min­ki­läi­nen Yki Gos­pel, joka on perus­tet­tu vuon­na 1999. Muka­na sen kokoon­pa­nos­sa on yhä edel­leen myös perus­ta­ja­jä­se­niä, ja yksi heis­tä, Mai­ja Vim­pa­ri ker­too, että yhtye aloit­ti alun perin afrik­ka­lai­sel­la gos­pel-mes­sul­la, ja muka­na oli neli­ää­ni­nen kuoro.

– Soit­ti­mia­kin löy­tyi lisäk­si trum­pet­ti ja viu­lu. Myö­hem­min väki vähe­ni, ja aktii­vi­har­ras­ta­jis­ta muo­dos­tui uusi bän­di ja tuli uusia mukaan. Nykyi­nen poruk­ka on aika­lail­la vakiin­tu­nut. Vii­mei­sim­pä­nä mukaan tuli­vat Mai­ju Ala­kärp­pä ja Inga Telk­kä­lä, jot­ka lau­la­vat kokoonpanossa.

Hei­dän lisäk­seen Yki Gos­pe­lis­sa lau­la­vat Tuo­mo Rah­ko ja Mai­ja Vim­pa­ri. Kos­ket­ti­mis­sa on Emi­lia Vää­nä­nen, joka myös lau­laa. Bas­soa soit­taa Han­nu Pel­ko­nen, hai­ta­ria ja man­do­lii­nia Timo Mäke­lä ja rum­pu­ja Olli Vim­pa­ri. Kaik­ki jäse­net ovat yli­kii­min­ki­läi­siä tai siel­tä läh­töi­sin ole­via musii­kin har­ras­ta­jia tai ammattilaisia.

– Vii­me vuo­teen saak­ka olem­me har­joi­tel­leet pika-aika­tau­lul­la noin 1,5 kuu­kaut­ta ennen hela­tors­tai­ta. Nyt ollaan soi­tel­tu ja otet­tu ohjel­mis­toon uut­ta hen­gel­lis­tä musiik­kia 1–2 ker­taa kuussa.

Moto­ris­ti­kir­kos­sa Yki Gos­pel soit­ti aihee­seen ja teks­tiin sopi­vaa musiik­kia. Lau­lut oli­vat tut­tu­ja moto­ris­teil­le ja niis­sä oli help­po lau­laa muka­na. Yhtye on otta­nut vuo­sit­tain myös muu­ta­mia uusia lau­lu­ja tai van­ho­ja lau­lu­ja uusil­la sovi­tuk­sil­la ohjel­mis­toon­sa. Soit­ta­man­sa kap­pa­leet yhtye sovit­taa porukalla.

– Meil­lä on suun­nit­teil­la oma, uusis­ta hen­gel­li­sis­tä gos­pel-kap­pa­leis­ta koot­tu kon­sert­ti tai musail­ta, Mai­ja Vim­pa­ri kertoo.