Hoi­de­tuis­sa jalois­sa on hyvä olla

Sairaanhoitaja-jalkahoitaja Karin Björnholm avasi jalkahoitolan Revontiellä. Jaloista jaloin -hoitola muutti Iistä Haukiputaalle.

Jalois­ta on tär­keä huo­leh­tia ympä­ri vuo­den, mut­ta var­sin­kin kesän koit­taes­sa var­pai­den pal­jas­tues­sa ken­gis­tä ja sukis­ta, huo­mio koh­dis­tuu jal­koi­hin. Jal­ko­jen hoi­ta­mi­ses­ta kan­nat­taa teh­dä sään­nöl­li­nen rutii­ni, sil­lä hoi­de­tuis­sa ja ter­veis­sä jalois­sa on hyvä olla. Jal­ko­jen hyvin­voin­ti vai­kut­taa myös koko­nais­val­tai­ses­ti ylei­seen hyvinvointiin.

Jos koti­kons­tit eivät rii­tä tai itse ei kyke­ne hoi­ta­maan jal­ko­jaan, apua ja neu­vo­ja saa ammat­ti­tai­toi­sel­ta jal­ka­hoi­ta­jal­ta. Vaik­ka mitään var­si­nais­ta jal­kaon­gel­maa ei oli­si­kaan, hoi­to­het­ki ja jal­ko­jen tar­kis­tus aika ajoin kuu­luu monil­la sään­nöl­li­ses­ti ohjel­maan. Hoi­to ren­tout­taa, tuo hyvää oloa ja ennal­taeh­käi­see pul­mien syntymistä.

Jal­ko­jen hoi­to tar­koit­taa jal­ka­ter­vey­den yllä­pi­tä­mis­tä ja jo ole­mas­sa ole­vien jal­ka­vai­vo­jen hoi­toa, kiteyt­tää Hau­ki­pu­taal­la vas­ti­kään jal­ka­hoi­to­lan Jalois­ta jaloin avan­nut sai­raan­hoi­ta­ja-jal­ka­hoi­ta­ja Karin Björn­holm.

Jal­ko­jen­hoi­dol­la pys­ty­tään yllä­pi­tä­mään jal­ka­ter­veyt­tä, ehkäi­se­mään jal­ka­ki­pu­ja, jal­ko­jen väy­mis­tä, puu­tu­mis­ta ja tur­vo­tus­ta. Sään­nöl­li­nen jal­ka­hoi­to ja jal­ko­jen kun­non tar­kis­ta­mi­nen on tär­ke­ää esi­mer­kik­si dia­bee­ti­koil­le ja reumaatikoille.

Neu­vo­ja ja opas­tus­ta voi saa­da myös jal­ko­jen oma­hoi­toon, tuki­suk­kien han­kin­taan ja käyt­töön, poh­jal­li­sis­ta ja esi­mer­kik­si var­pai­den sili­ko­ni­suo­jis­ta sekä jal­ko­jen hoitotuotteista.

Oma­hoi­dos­sa kan­nat­taa muis­taa muu­ta­ma perus­asia, jois­ta tär­kein on päi­vit­täi­nen puh­taus, muis­tut­taa Karin Björn­holm. Kyl­vyn jäl­keen on tär­ke­ää kui­va­ta jalat huo­lel­li­ses­ti ja eri­tyi­ses­ti var­paan­vä­lit. Näin voi­daan ennal­taeh­käis­tä jal­kaon­gel­mia. Mikä­li jalat eivät ole kun­nos­sa, voi myös ylei­sis­tä tilois­ta tart­tua her­kem­min infektioita.

Suk­kiin kan­nat­taa myös kiin­nit­tää huo­mio­ta, sil­lä päi­vit­täi­ses­sä käy­tös­sä täys­puu­vil­la­su­kat eivät ole par­hai­ta. Sukat, jois­sa on puu­vil­lan lisäk­si käy­tet­ty muu­ta sekoi­te­ma­te­ri­aa­lia, hen­git­tä­vät paremmin.

Björn­holm ei suo­sit­te­le jal­ko­jen ras­paus­ta vaan ras­vaus­ta. Voi­ma­kas ras­paus kiih­dyt­tää uuden kovet­tu­man muo­dos­tu­mis­ta. Jal­ka­hoi­ta­ja pois­taa ja tasoit­taa tar­vit­taes­sa kovet­tu­mia sekä hoi­taa hal­kea­mia ja haavoja.

Jal­ko­jen ras­vauk­sel­la voi ennal­taeh­käis­tä kovet­tu­mien ja kän­sien syn­ty­mis­tä. Jal­koi­hin kan­nat­taa käyt­tää perus­ras­vo­ja voi­mak­kaam­pia pak­sum­pia ja kos­teut­ta hyvin sito­via jal­ka­ras­vo­ja, sil­lä jal­ka­poh­jien iho on muu­ta ihoa pak­sum­paa. Kos­teut­ta­vis­sa ja peh­men­tä­vis­sä jal­ka­ras­vois­sa hoi­ta­vi­na aine­so­si­na on kara­ba­mi­dia ja ureaa.

Jal­ka­hoi­to­la muut­ti Iis­tä Haukiputaalle

Karin Björn­hol­mil­le kevät toi suu­ren elä­män­muu­tok­sen, kun hän jät­ti vaki­tui­sen työn­sä sai­raan­hoi­ta­ja­na yksi­tyi­sel­lä sek­to­ril­la ja ryh­tyi täy­si­päi­vi­sek­si yrit­tä­jäk­si. Hänel­lä oli ollut oma jal­ka­hoi­to­la Jalois­ta Jaloin Iis­sä vuo­des­ta 2020. Kun Hau­ki­pu­taal­la Revon­tie 2:ssa vapau­tui sopi­vat jal­ka­hoi­to­lan tilat Ani­ta Erk­ki­läl­tä, oli otol­li­nen aika teh­dä isom­pi liikku.

– Sai­raan­hoi­ta­ja­na työs­ken­te­lin liki kol­me vuo­si­kym­men­tä ja pää­tin, että nyt voi­sin muut­taa elä­män suun­taa ja ottaa isom­man aske­leen itse­näi­se­nä yrit­tä­jä­nä. Asia­kas­työ ja vas­taan­ot­to­toi­min­ta on jo ennes­tään tut­tua, mut­ta yrit­tä­jyys tuo omaa itse­näis­tä vapaut­ta, mut­ta myös vastuuta.

Tou­ko­kuun alus­sa ava­tun hoi­to­lan toi­min­ta on läh­te­nyt muka­vas­ti käyn­tiin ja varaus­kir­ja alka­nut täyttyä.

– Hau­ki­pu­das on entuu­des­taan sikä­li tut­tu paik­ka, sil­lä aikoi­naan asuim­me Kel­lon Kivi­nie­mes­sä. Nyt on hyvä mah­dol­li­suus tutus­tua laa­jem­min Hau­ki­pu­taa­seen alu­ee­na ja tie­ten­kin asuk­kai­siin. Myös Iis­tä asiak­kai­ta­ni on jo tul­lut tän­ne Hau­ki­pu­taal­le hoi­to­laan, iloit­see Björnholm.

Vink­ke­jä jal­ko­jen omahoitoon

• Päi­vit­täi­nen puh­taus ja rasvaus

• Pesuun pesuai­net­ta, jos­sa mata­la ph

• Suih­kun jäl­keen kui­vaa huo­lel­li­ses­ti, eten­kin varpaanvälit

• Ras­va­na jal­koi­hin tar­koi­tet­tua jalkarasvaa

• Kyn­sien leik­kaus kan­nat­taa teh­dä peh­mei­siin kyn­siin kyl­vyn jälkeen

• Sukat riit­tä­vän väl­jät. Ken­gis­sä 1 cm:n käyn­ti­va­ra ja tilaa var­pai­den liikkua

• Poh­jal­li­set anta­vat iskunvaimennusta

• Jalat kan­nat­ta­vat sinua koko elä­mä­si — niis­tä kan­nat­taa pitää huolta!