Mik­si lak­kaut­taa kyläkoulut?

Vie­lä­kö muis­tat­te kun 2010-luvul­la Oulun kau­pun­ki halusi lak­kaut­taa muun muas­sa Kii­min­gin ja Hau­ki­pu­taan lukiot? Asias­ta tai­tet­tiin peis­tä usei­den vuo­sien ajan ja kou­luil­la ja alu­een per­heis­sä asia koet­tiin kulut­ta­va­na. No, lopul­ta nämä Ran­ta­poh­jan alu­een lukiot pää­tet­tiin säi­lyt­tää ja sen jäl­keen ne ovat saa­neet toi­mia rau­has­sa. Oppi­lais­ta ei ole ollut pulaa. 

Nyt käsit­te­lys­sä ovat vuo­ros­taan kylä­kou­lu­jen lak­kau­tuk­set. Eikä ker­ta ole ensim­mäi­nen. Epä­var­ma tilan­ne kylil­lä on jat­ku­nut jo pit­kään. Se on vai­kut­ta­nut kaik­keen. Monet maa­seu­dul­le halua­vat eivät ole uskal­ta­neet kylil­le muut­taa, kun lähi­kou­lun koh­ta­lo on ollut epä­sel­vä. Toi­saal­ta kylil­lä asu­vien per­hei­den tais­te­lu­tah­to oman kou­lun puo­les­ta ei ole hii­pu­nut, päinvastoin.

Suun­ni­tel­tu­ja lak­kau­tuk­sia perus­tel­laan sil­lä, että tule­vi­na vuo­si­na koko Oulun lap­si­mää­rä tulee las­ke­maan jyr­käs­ti. Vaik­ka näin kävi­si, en sil­ti ymmär­rä, mik­si sen vuok­si pitää lak­kaut­taa kylä­kou­lut, jois­sa on pal­jon oppi­lai­ta. Mik­si oppi­las­mää­rää ei voi­si vähen­tää isoil­la kou­luil­la, jot­ka ovat täyn­nä ja jois­sa opet­ta­jat ovat väsy­nei­tä, eivät­kä ehdi antaa aikaa oppilailleen?

Kylil­le, jois­sa oma lähi­kou­lu säi­ly­tet­täi­siin, oli­si var­mas­ti tuli­joi­ta, jos kaa­voi­tuk­sel­la ja per­he­myön­tei­sel­lä poli­tii­kal­la vain mah­dol­lis­tet­tai­siin sin­ne muut­ta­mi­nen. On tur­haa lak­kaut­taa kylä­kou­lua, jos­sa on pal­jon oppilaita.