Ilmas­toA­ree­na ilta­nuo­tiol­la etsii yhteistyökumppaneita

Vuonna 2021 IlmastoAreena järjestettiin Iin Wanhan Haminan puistoalueella. Arkistokuva: Terhi OjalaVuonna 2021 IlmastoAreena järjestettiin Iin Wanhan Haminan puistoalueella. Arkistokuva: Terhi Ojala

Ilmas­to­fes­ti­vaa­li Ilmas­toA­ree­na jär­jes­te­tään tänä kesä­nä totut­tua pie­nem­mäs­sä mit­ta­kaa­vas­sa. Ilmas­toA­ree­na ilta­nuo­tiol­la ‑tapah­tu­maa vie­te­tään vajaan vuo­ro­kau­den mit­tai­se­na 25.–26. elo­kuu­ta, ja se lin­ki­te­tään Nuku yö ulko­na ‑tapah­tu­maan ja Suo­men luon­non päi­vään. Tapah­tu­ma­paik­ka­na toi­mii Kar­hun leirikeskus.

Vuo­si­na 2019 ja 2021 Ilmas­toA­ree­na on jär­jes­tet­ty kak­si­päi­väi­se­nä Iin Wan­han Hami­nan puis­toa­lu­eel­la. Ohjel­mas­sa on ollut muun muas­sa eri­lai­sia kes­kus­te­lu­pa­nee­le­ja, tie­tois­ku­ja sekä IlmastoTori.

– Nyt Ilmas­toA­ree­na ikään kuin jal­kau­tuu luon­toon. Halusim­me luo­da yhtei­söl­li­sen, ihmis­tä lähel­lä ole­van tapah­tu­man, jos­sa on mah­dol­li­suus kehit­tää omaa luon­to­suh­det­ta. Luon­to­tee­mat ovat vah­vas­ti esil­lä myös Iin kun­ta­stra­te­gias­sa, joten sen­kin puo­les­ta tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­nen näin on oikein sopi­vaa, ker­too Iin kun­nan elin­voi­ma­joh­ta­ja ja Mic­ro­po­lis Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Hele­na Illi­kai­nen.

Täl­lä het­kel­lä tapah­tu­man jär­jes­tä­jät Iin kun­nal­ta kar­toit­ta­vat yhdis­tys­ten ja seu­ro­jen haluk­kuut­ta olla muka­na toteut­ta­mas­sa tapah­tu­maa. Tapah­tu­man ideoin­tia ja yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sis­ta kes­kus­te­lua var­ten jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na 24. tou­ko­kuu­ta yhdis­tys­kah­vit-tilai­suus. Tilai­suus alkaa Nät­te­po­rin audi­to­rios­sa kel­lo 17. Vas­taa­van­lai­nen tilai­suus jär­jes­tet­tiin myös vii­me vii­kol­la, ja jo siel­lä saa­tiin Illi­kai­sen mukaan nos­tet­tua esiin hyviä ja toi­mi­via ideoita.

– Tavoit­tee­na on saa­da pai­kan pääl­le yhdis­tyk­siä ker­to­maan, mil­lä tavoin he mah­dol­li­ses­ti haluai­si­vat olla muka­na teke­mäs­sä tapah­tu­maa. Jär­jes­tä­jien puo­lel­ta tulee sel­keä ohjel­ma­run­ko, mut­ta toi­vee­na on, että myös yhdis­tyk­set pys­tyi­si­vät tuot­ta­maan oman osaa­mi­sen puit­teis­sa tee­maan sopi­vaa ohjel­maa. Meil­lä Iis­sä on todel­la pal­jon luon­toon ja kes­tä­vyy­teen liit­ty­vää osaa­mis­ta, Illi­kai­nen sanoo.

Yhdis­tyk­set voi­vat olla esi­mer­kik­si muka­na tuot­ta­mas­sa ohjel­maa, jär­jes­tä­mäs­sä ruo­ka­myyn­tiä tai esit­te­le­mäs­sä omaa toimintaansa.Tapahtumaan osal­lis­tu­vat yhdis­tyk­set pää­se­vät myös osak­si tapah­tu­man markkinointia.