Kii­min­gin Urhei­li­jat on 85 vuotta

Kiimingin Urheilijat panostaa nykyisin terveysliikuntaan ja monipuolisuuteen. Lapset oppivat seuran riveissä liikunnan riemua. Voimistelun ja telivoimistelun kevätnäytös kokosi perheet yhteen Kiiminkipuiston koululle katsomaan lasten esityksiä. (Kuva: Teea Tunturi)Kiimingin Urheilijat panostaa nykyisin terveysliikuntaan ja monipuolisuuteen. Lapset oppivat seuran riveissä liikunnan riemua. Voimistelun ja telivoimistelun kevätnäytös kokosi perheet yhteen Kiiminkipuiston koululle katsomaan lasten esityksiä. (Kuva: Teea Tunturi)

Kii­min­gin Urhei­li­jat juh­lii tänä vuon­na 85-vuo­tis­tai­val­taan har­ras­ta­mi­sen mer­keis­sä. Kii­min­kiin perus­tet­tiin Vesai­sen Pojat nimi­nen urhei­luseu­ra 19.4.1938. Seu­ran ensim­mäi­nen puheen­joh­ta­ja oli Art­tu­ri Joki­kok­ko. Seu­ra nimet­tiin tuol­loin Erk­ki Pääk­kö­sen ehdo­tuk­sen mukaan. Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin pitä­jä­ot­te­lu oli noi­hin aikoi­hin yksi tär­keä tapah­tu­ma, joka 1950-luvul­la laa­je­ni Yli-Iihinkin.

Seu­ran toi­min­ta oli aluk­si vähäis­tä ja sota kes­keyt­ti toi­min­nan het­kek­si täy­sin. Vuon­na 1945 urhei­lu­toi­min­ta alkoi käyn­nis­tyä uudel­leen. Mukaan tuli­vat muun muas­sa jouk­kue­voi­mis­te­lu sekä nais­voi­mis­te­lu. VePon nimis­sä myös pelat­tiin pesä­pal­loa, hiih­det­tiin ja ylei­sur­heil­tiin ja jopa nos­tet­tiin painoja.

Seu­raa­vil­la vuo­si­kym­me­nil­lä seu­ran toi­min­ta tehos­tui var­sin­kin ylei­sur­hei­lus­sa ja hiih­dos­sa, ja laa­jen­tui pian muun muas­sa suun­nis­tuk­ses­sa, pesä­pal­los­sa, jal­ka­pal­los­sa ja jää­kie­kos­sa­kin. Laji­va­li­koi­ma on vuo­sien var­rel­la ollut usko­mat­to­man laaja.

Seu­ran nykyi­nen nimi, Kii­min­gin Urhei­li­jat, otet­tiin käyt­töön vuon­na 1993. Seu­ral­le vuon­na 1989 raken­net­tu VePo-talo tuhou­tui tuli­pa­los­sa vuon­na 2006. Sen tilal­le raken­net­tiin jo vuon­na 2007 uusi toi­mi­ta­lo, Kim­mo­ke. Taloa on tämän jäl­keen jo laajennettukin.

Eri lajien har­ras­ta­ja­mää­rät jat­koi­vat kas­vu­aan 2000-luvun alku­puo­lis­kol­la, jol­loin myös Kii­min­ki-mara­ton sai alkun­sa. Ryh­mä­liik­ku­jia ja kun­to­sa­lil­la kävi­jöi­tä on riit­tä­nyt run­saas­ti eri vuo­si­kym­me­nil­lä. Kii­min­gin Urhei­li­jat on tun­net­tu myös aktii­vi­se­na tapahtumajärjestäjänä.

2010 Kii­min­gin Urhei­li­jat valit­tiin val­ta­kun­nal­li­sek­si vuo­den urhei­luseu­rak­si, vuon­na 2018 se valit­tiin vuo­den lii­kut­ta­jak­si ja täh­ti­seu­rak­si har­ras­te­lii­kun­nan osalta.

Nyt, 85-vuo­ti­aa­na Kii­mU on kas­vat­ta­ja- ja yleis­seu­ra, joka kun­nioit­taa perin­tei­tä, mut­ta myös uskal­taa uudis­tua. Se panos­taa voi­mak­kaas­ti ter­veys­lii­kun­taan ja lii­kut­taa ihmi­siä monel­la tavalla.

Täl­lä het­kel­lä seu­ran puheen­joh­ta­ja­na on Kai­su­lee­na Joen­vää­rä. Seu­ran toi­min­nan­joh­ta­ja on Päi­vi Mik­ko­nen. Kaik­ki­aan sen riveis­sä on nykyi­sin noin 460 jäsen­tä, mut­ta har­ras­ta­jia on noin 900.

– Meil­lä ei ole pak­ko mak­saa jäsen­mak­sua, niin sik­si ero on näin­kin suu­ri, Mik­ko­nen sanoo.

Seu­ran tavoit­tee­na on olla enti­sen Kii­min­gin kun­nan alu­een joh­ta­va, moni­puo­li­sin ja moniar­voi­sin yleis­seu­ra ja ter­veys­lii­kun­nan edis­tä­jä. Seu­ran toi­min­nas­sa tär­kein­tä on olla las­ten ja nuor­ten lii­kun­nal­li­nen kas­vat­ta­ja sekä aikuis­ten eli­ni­käi­sen ter­veys­lii­kun­nan tukija.

Tou­ko­kuus­sa Kii­min­gin Urhei­li­joi­den voi­mis­te­li­jat ja teli­ne­voi­mis­te­li­jat jär­jes­ti­vät kevät­näy­tök­sen, jos­sa 5–15-vuotiaat lap­set ja nuo­ret esit­te­li­vät tal­ven aika­na oppimaansa.

Kaik­ki­aan Kii­mUn riveis­sä on noin 170 voi­mis­te­li­jaa, ja tuli­joi­ta oli­si enem­män­kin, mut­ta tilat eivät anna mah­dol­li­suuk­sia lisä­ryh­mien perus­ta­mi­sel­le. Täl­lä het­kel­lä vuo­ro­ja on Kii­min­ki­puis­ton, Yli­ky­län ja Jää­lin kou­lu­jen saleissa.

– Jää­lis­tä emme esi­mer­kik­si saa kuin per­jan­tai-illan vuo­ro­ja. Kaik­ki vuo­rot tah­to­vat men­nä Oulu-opis­tol­le, ter­veys­lii­kun­ta­jaos­ton puheen­joh­ta­ja Min­na Heik­ki­lä kertoo.