Ukrai­nan aut­ta­mis­ta on jatkettava

Vii­me vuo­den hel­mi­kuus­ta alkaen minul­le on kehit­ty­nyt uusi uutis­ru­tii­ni entis­ten lisäk­si. Aamul­li­seen leh­tien lukuu­ni liit­tyy eri­lais­ten säh­köis­ten uutis­läh­tei­den seu­raa­mi­nen. Koe­tan etsiä onko Ukrai­nan sodas­sa tapah­tu­nut jotain mer­kit­tä­vää yön aika­na. Lou­nas­tauol­la käyn niin ikään luke­mas­sa vii­mei­sim­piä uuti­sia sodas­ta. Ja vie­lä illal­la on ker­taus pai­kal­laan. Täl­lä het­kel­lä odo­te­taan merk­ke­jä sii­tä, onko Ukrai­nan vas­ta­hyök­käys jo alkanut.

Lisäk­si olen luke­nut usei­ta Venä­jää ja sen nyky­hal­lin­toa kos­ke­via teok­sia. Aika­kaus­leh­dis­tä olen luke­nut repo­taa­se­ja sodas­ta ja Ukrai­nan sivii­lien ja soti­lai­den kär­si­myk­sis­tä. Myös tele­vi­sio ja suo­ra­tois­to­ka­na­vat käsit­te­le­vät ohjel­mis­saan sotaa kes­kel­lä Eurooppaa.

Mitä enem­män olen yrit­tä­nyt hank­kia tie­toa tapah­tu­mis­ta ja taus­tois­ta sitä jär­jet­tö­mäm­mäl­tä Venä­jän lai­ton hyök­käys naa­pu­ri­val­tioon tun­tuu jo aivan Venä­jän­kin kan­nal­ta. Olen myös ymmär­tä­nyt sen, että oikeas­ti olen saa­nut vain aavis­tuk­sen nii­tä todel­li­sis­ta kär­si­myk­sis­tä, joi­ta ukrai­na­lai­set jou­tu­vat kokemaan.

Venä­jä on sodan aika­na muo­kan­nut pro­pa­gan­daan­sa. Nyky­ään se yrit­tää esiin­tyä uhri­na län­nen “uhan” edes­sä. Alku­jaan­han se läh­ti mel­ko avoi­mes­ti impe­ria­lis­ti­sel­le sota­ret­kel­le palaut­ta­maan itsel­leen aluei­ta ja maan, jota se oli jos­kus myös Neu­vos­to­liit­to­na hal­lin­nut ja kat­soi kuu­lu­van itsel­leen. Sota­ret­ken perus­te­lui­hin on lii­tet­ty kes­kiai­kai­sil­ta kuu­los­ta­via natio­na­lis­ti­sia ja uskon­nol­li­sia aineksia.

Suo­mi­kin on anta­nut Ukrai­nal­le asea­pua noin mil­jar­din euron arvos­ta. Lisäk­si maa­han on annet­tu huma­ni­taa­ris­ta apua. Suo­mes­sa on suu­ri jouk­ko Ukrai­nas­ta saa­pu­nei­ta pako­lai­sia ja Euroo­pan tasol­la hei­tä on miljoonia.

Sota Ukrai­nas­sa voi jat­kua pit­kään ja maa tar­vit­see apua sodan jäl­keen­kin. Venä­jä toi­voo län­si­mai­den kyl­läs­ty­vän ja uupu­van Ukrai­nan ja ukrai­na­lais­ten aut­ta­mi­seen. Sel­lai­seen vir­hee­seen Suo­mi­kaan ei saa sor­tua. Avun anta­mis­ta on jatkettava.