Ran­ta­poh­ja ja vaalit

Myös sitou­tu­mat­to­man pai­kal­lis­leh­den, kuten Ran­ta­poh­jan, suo­ra­nai­siin vel­vol­li­suuk­siin kuu­luu olla osa maan tär­kein­tä kan­san­val­lan tapah­tu­maa eli edus­kun­ta­vaa­le­ja. Leh­ti ei ole vaa­leis­sa toi­mi­ja, mut­ta rapor­toi­ja ja taus­to­jen ker­to­ja se on. Onkin ehkä syy­tä ker­toa muu­ta­mia asioi­ta, mihin aiom­me Ran­ta­poh­jas­sa keskittyä.

Olem­me jo teh­neet jut­tu­ja vaa­li­ti­lai­suuk­sis­ta ja sitä työ­tä jat­kam­me mah­dol­li­suuk­sien mukaan. Niit­ten­kin osal­ta peri­aa­te on tas­a­puo­li­suus niin mää­rän kuin puo­lueit­ten saa­man tilan­kin osalta.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­la on tämän­het­kis­ten tie­to­jen mukaan yhteen­sä kah­dek­san edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas­ta. Kun jul­kai­sem­me maa­lis­kuun aika­na perä­ti nel­jä vaa­lei­hin liit­ty­vää nume­roa, tule­vat kaik­ki alu­een ehdok­kaat esi­tel­tyä. Kah­dek­san on sinän­sä kun­nioi­tet­ta­va mää­rä ehdok­kai­ta aja­tel­len alu­een väestömäärää.

Olem­me yhtey­des­sä myös vaa­li­pii­ris­sä toi­mi­viin puo­luei­siin ja kysym­me, mitä asioi­ta ne oli­si­vat val­mii­ta kehit­tä­mään Ran­ta­poh­jan alu­een ihmis­ten elä­mäs­sä. Edus­kun­nas­sa käsi­tel­lään val­ta­kun­nan asioi­ta, mut­ta pää­tös­ten vai­ku­tuk­set ovat aina myös pai­kal­li­sia. Vaa­li­ko­net­ta emme kui­ten­kaan käyn­nis­tä näi­den vaa­lien alla.

Edus­kun­ta­vaa­lit alka­vat olla jo nur­kan taka­na. Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai­na 2.4. ja koti­maan ennak­ko­ää­nes­tys alkaa 22.3. ja kes­tää 28.3. asti. Puo­lu­eet jät­tä­vät ehdo­kas­ha­ke­muk­set vaa­li­pii­ri­lau­ta­kun­nil­le vii­meis­tään tiis­tai­na 21.2., ja ehdo­kas­a­set­te­lu vah­vis­te­taan lau­ta­kun­nis­sa tors­tai­na 2.3. Ehdok­kaat saa­vat myös äänestysnumerot.

Vaik­ka ehdo­kas tai puo­lue­kaan ei oli­si vie­lä sel­vil­lä, voi meis­tä jokai­nen teh­dä jo pää­tök­sen sii­tä, että osal­lis­tuu kan­san­val­lan toteu­tu­mi­seen. Äänes­tä­mi­nen kannattaa.