Koh­ti uusia haas­tei­ta – Ari­nal­ta ken­kää saa­nut Aila Paso alkaa myy­dä koti­mai­sia pat­jo­ja ja tyynyjä

Kiiminkiläinen Aila Paso ei vähästä hätkähdä. Kun työt Kiimingin LähiStopilla päättyivät ravintolan sulkemiseen, nainen ryhtyi miettimään, mitä sitten. Vastaus löytyi kuin yllättäen kotimaisia terveyspatjoja ja -tyynyjä valmistavan ja myyvän Tapani Koskisen yrityksen jälleenmyyjän hakuilmoituksesta, vaikka työvoimaa haettiinkin eri puolelle Suomea. (Kuva: Teea Tunturi)Kiiminkiläinen Aila Paso ei vähästä hätkähdä. Kun työt Kiimingin LähiStopilla päättyivät ravintolan sulkemiseen, nainen ryhtyi miettimään, mitä sitten. Vastaus löytyi kuin yllättäen kotimaisia terveyspatjoja ja -tyynyjä valmistavan ja myyvän Tapani Koskisen yrityksen jälleenmyyjän hakuilmoituksesta, vaikka työvoimaa haettiinkin eri puolelle Suomea. (Kuva: Teea Tunturi)

Kun apu­lais­ra­vin­to­la­pääl­lik­kö Aila Paso sai läh­tö­pas­sit Kii­min­gin LähiS­to­pil­ta sen sul­keu­dut­tua, ei nai­nen jää­nyt lepäi­le­mään niil­le sijoil­leen. Aikaan­saa­val­ta Pasol­ta kysel­tiin Kii­min­gis­sä, voi­si­ko hän alkaa pitä­mään jotain lii­ke­toi­min­taa tyh­jik­si jää­neis­sä Ari­nan tilois­sa, mut­ta sii­hen hän ei halun­nut ryhtyä.

Sen sijaan Paso alkoi jat­ku­vas­ti jos­tain syys­tä tör­mä­tä työ­paik­ko­ja selail­les­saan suo­ma­lai­sen per­hey­ri­tyk­sen Euro­su­ni Oy:n ilmoi­tuk­seen, jos­sa haet­tiin jäl­leen­myy­jää Tam­pe­reen alu­eel­le. Vähän mie­tis­kel­ty­ään Paso otti puhe­li­men kau­nii­seen käteen­sä ja soit­ti yrit­tä­jä Tapa­ni Kos­ki­sel­le ja kysyi, eikö Oulun alu­eel­la tar­vit­tai­si jäl­leen­myy­jää. Ja tar­vit­tiin­han sitä.

Nyt puhe­lin­soi­tos­ta on kulu­nut vain pie­ni tovi, mut­ta Aila Paso on jo pääs­syt myyn­ti­työn pariin. Hän vie­rai­lee yri­tyk­sis­sä ja yksi­tyis­ten luo­na esit­te­le­mäs­sä Euro­su­nin Uni­sun-tuo­te­per­het­tä, joka koos­tuu koti­mai­sis­ta, Sas­ta­ma­las­sa val­mis­te­tuis­ta ter­veys­pat­jois­ta ja ‑tyy­nyis­tä sekä asen­non tuke­mi­seen liit­ty­vis­tä pehmusteista.

Alun­pe­rin tuot­tei­ta on alet­tu val­mis­taa eri­lais­ten kun­tou­tus­lai­tos­ten, hoi­vay­ri­tys­ten, sai­raa­loi­den ja muun muas­sa päi­vä­ko­tien käyt­töön, mut­ta sit­tem­min koh­de­ryh­mä on laa­jen­tu­nut yksi­tyi­siin kulut­ta­jiin, ja nyky­ään suu­rin osa tuot­teis­ta menee­kin yksi­tyi­siin koteihin.

Euro­sun Oy on 20-vuo­tias per­hey­ri­tys, jon­ka tuot­teet ovat Tapa­ni Kos­ki­sen kehit­tä­miä. Yri­tys työl­lis­tää 10 työn­te­ki­jää sekä jäl­leen­myy­jiä, ja on vas­ti­kään avan­nut verk­ko­kau­pan. Euro­sun val­mis­taa myös mittatilaustuotteita.

Ter­vey­s­asiois­ta kiin­nos­tu­nut Paso ajat­te­li, että nyt uuden edes­sä olles­saan hän halu­aa vie­lä kuusi­kymp­pi­se­nä­kin teh­dä työ­tä, jol­la on mer­ki­tys­tä, sel­la­sis­ta, jos­sa hän voi aut­taa ihmi­siä. Kos­ki­sen tuot­teet ja yri­tyk­sen tari­na vakuuttivat.

– Näin voin edis­tää ihmis­ten hyvin­voin­tia ja ter­veyt­tä. Mikä sen tär­keäm­pää, kuin ter­veel­li­set elä­män­ta­vat ja hyvät unet. Nykyi­sin ihmi­set ovat yhä enem­män kiin­nos­tu­nei­ta sii­tä, mitä pys­ty­vät itse teh­dä sen eteen, että voi­vat hyvin.

Yli­ky­läs­tä kotoi­sin ole­va Aila Paso on aloit­ta­nut myyn­tiu­ran­sa 17-vuo­ti­aa­na vuon­na 1979 Kii­min­gin T‑kaupassa, jon­ne kaup­pi­aa­na sil­loin toi­mi­nut Mat­ti Aho­la tuli hän­tä kotoa töi­hin pyytämään.

– Olen teh­nyt pit­kän päi­vä­työn vähit­täis­kau­pan paris­sa. Olen työs­ken­nel­lyt useis­sa hal­pa­kaup­pa­ket­juis­sa, ollut myy­mä­lä­pääl­lik­kö­nä ja kaup­pi­aa­na muun muas­sa Spa­reis­sa ja S‑marketeissa eri puo­lil­la Suo­mea. Kemis­sä olen myös pitä­nyt kun­to­sa­lia. Mut­kan kävin Nokial­la­kin sekä kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jä­nä, Paso kertoo.

Suo­mi on tul­lut tutuk­si hänel­le lähes pääs­tä pää­hän. Kii­min­gis­sä Paso muis­te­taan pait­si ABC:ltä, myös kah­vi­lan­pi­tä­jä­nä Ter­veys­tie 8:n ker­ros­ta­lon kivi­ja­las­sa. Aila Paso omis­taa edel­leen tuon 2000-luvun alku­puo­lel­la osta­man­sa lii­ke­ti­lan, jon­ka hän sit­tem­min on muut­ta­nut loft-asun­nok­si. Nyt tilois­sa voi käy­dä tutus­tu­mas­sa Euro­su­nin tuot­tei­siin, sil­lä asiak­kais­sa käyn­nin lisäk­si Paso avaa tar­vit­taes­sa oven­sa tuot­teis­ta kiin­nos­tu­neil­le hen­ki­löil­le mil­loin vain.

– Haluan olla täy­sil­lä muka­na sii­nä mitä teen, ja tuo­te on minul­le tär­keä. Näis­sä tilois­sa on poten­ti­aa­lia vaik­ka mil­le, saa­pa näh­dä, mitä tule­vai­suus tul­les­saan tuo, Paso toteaa.