Media­vii­kon meemityöpajassa

Haukiputaan koulun 7D-luokan oppilaita meemityöpajassa omien meemien teossa. (Kuva: Marjukka Pyrrö)Haukiputaan koulun 7D-luokan oppilaita meemityöpajassa omien meemien teossa. (Kuva: Marjukka Pyrrö)

Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään val­ta­kun­nal­lis­ta Media­tai­to­viik­koa. Hau­ki­pu­taan kou­lul­la kävi Oulun kau­pun­gin­kir­jas­tos­ta Eeva-Maria Ala­ta­lo vetä­mäs­sä 7D:lle mee­mi­työ­pa­jan. Aluk­si meil­le ker­rot­tiin medias­ta ja muun muas­sa sii­tä, mikä on media­kupla. Mee­mit ovat inter­ne­tis­sä leviä­viä kuvia, videoi­ta ja teks­tiä sisäl­tä­viä humo­ris­ti­sia sisäl­tö­jä, jot­ka leviä­vät nopeasti.

Tun­nil­la teh­tiin mee­mei­hin liit­ty­vä visa, ja sen jäl­keen saim­me teh­dä omia mee­me­jä mee­mi­ge­ne­raat­to­ril­la. Mee­me­jä teh­des­sä piti ottaa huo­mioon teki­jä­noi­keu­det. Yhtei­se­nä aihee­na kai­kil­la oli aamuherätys.

7D-luo­kan mie­li­pi­tei­tä mee­mi­työ­pa­jas­ta: San­dra: “Kivaa vaih­te­lua äidin­kie­len tun­nil­le.” Inka: “Oli kivaa, kun ei tar­vin­nut kir­joit­taa muis­tiin­pa­no­ja.” Nel­la: “Opin uut­ta media­kuplas­ta ja oli kivaa vaih­te­lua.” Hel­mi: “Haus­kaa teke­mis­tä ja oppii pal­jon uut­ta asi­aa medias­ta.” Mar­juk­ka-ope: “Mee­mi­pa­ja oli muka­vaa vaih­te­lua ja ter­ve­tul­lut­ta yhteis­työ­tä kir­jas­ton kanssa.”

Emma Heis­ka­ri, Karo­lii­na Sipo­la, 7D

Jut­tu jul­kais­taan osa­na Ran­ta­poh­jan ja alu­een kou­lu­jen välis­tä yhteistyötä.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.