Uuti­se­rä­maa ei ole hyvä juttu

Asut­ko uuti­se­rä­maas­sa tai ken­ties sel­lai­sen lie­peil­lä? Et aina­kaan vie­lä. Suo­mes­sa ei ole vie­lä aluei­ta, joil­la ei toi­mi­si jotain pai­kal­lis­leh­teä tai muu­ta medi­aa. Isos­sa maa­il­mas­sa uuti­se­rä­mai­ta jo on. Sel­lai­sil­ta alueil­ta jää­vät uuti­set ja ihmis­ten tari­nat ker­to­mat­ta. Toki Suo­mes­sa­kin on aluei­ta, joi­hin median kat­se yltää harvoin.

Pai­kal­lis­leh­ti Ran­ta­poh­ja aloit­ti toi­min­tan­sa alu­eel­laan yli 50 vuot­ta sit­ten. Voi aja­tel­la, että aina­kin sil­loin oli aluei­ta, jot­ka nyky­päi­vä­nä voi­si las­kea uuti­se­rä­maak­si. Kar­tal­ta kun­nat ja kul­ma­kun­nat löy­tyi­vät, mut­ta har­vem­min elä­mäs­tä niil­lä ker­rot­tiin mis­sään laa­jem­min. Pai­kal­lis­leh­den syn­ty­mi­nen alu­eel­le muut­ti tilanteen.

Vaik­ka pai­kal­lis­leh­det ilmes­ty­vät nyky­ään myös digi­taa­li­si­na jul­kai­sui­na, nii­tä lue­taan yhä mie­lui­ten pape­ri­si­na. Sii­nä onkin yksi pape­ril­la ilmes­ty­vien leh­tien haas­te. Levi­kit ovat las­ke­neet kai­kil­la, mut­ta sitä­kin suu­rem­mak­si uhka­ku­vak­si on nous­sut kus­tan­nus­ten ylei­nen nousu. Pape­rin hin­ta on jopa kak­sin­ker­tais­tu­nut eikä leh­tien jake­lu­kaan ole lain­kaan hal­paa ja esi­mer­kik­si pos­ti­lain muu­tos mer­kin­nee monil­le leh­dil­le hei­ken­ty­vää jake­lun laatua.

Näh­tä­väk­si jää, mitä vie­lä val­mis­te­lus­sa ole­va media­tu­ki mah­dol­li­ses­ti tulee mer­kit­se­mään pai­kal­lis­leh­dis­töl­le. Edus­kun­ta edel­lyt­ti pos­ti­lain muu­tok­sen yhtey­des­sä, että val­tio­neu­vos­to val­mis­te­lee lain, joka tur­vai­si pai­kal­lis­leh­tien ase­man mer­kit­tä­vi­nä tiedonvälittäjinä.

Pai­kal­lis­leh­tien resurs­sit ovat rajal­li­sia ja usein toi­min­ta-alu­eet ovat laa­jo­ja. Näin on Ran­ta­poh­jan­kin koh­dal­la. Yhtä­kään aluet­ta leh­den toi­min­ta-alu­eel­la ei kui­ten­kaan tul­la hyl­kää­mään uuti­se­rä­maak­si, vaik­ka joka leh­des­sä ei voi olla­kaan kaik­kea kai­kil­ta alueil­ta. Ran­ta­poh­ja jul­kai­see sisäl­töä, mitä ei löy­dy mis­tään muus­ta mediasta.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.