Pilk­kiop­pia suo­raan mestarilta

Elisa Juurikka ohjeisti lapsia ja nuoria pilkkimisen saloihin. Juurikka voitti juuri SM-kultaa Kiisken pilkinnän SM-kisoissa.Elisa Juurikka ohjeisti lapsia ja nuoria pilkkimisen saloihin. Juurikka voitti juuri SM-kultaa Kiisken pilkinnän SM-kisoissa.

Tiis­tai­na Ran­ta­kes­ti­län sata­ma-altaas­sa on kes­kit­ty­nyt tun­nel­ma. Vii­ti­sen­tois­ta pien­tä pilk­ki­jää istuu avan­to­jen äärel­lä ja odot­taa kalan tart­tu­van syöt­tiin. Käyn­nis­sä on Iin kun­nan ja Iin kala­mies­ten yhteis­työs­sä jär­jes­tä­mä hiih­to­lo­man pilk­ki­ta­pah­tu­ma. Iin kala­mies­ten jäse­nis­tö on opas­ta­nut lap­sia ja nuo­ria pilk­ki­mi­sen saloi­hin, ja nyt opit on lai­tet­tu testiin.

Etsi­vä nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Esa Nis­ka­la oli tapah­tu­ma­pai­kal­la nuo­tio­vas­tuus­sa, jot­ta pilk­ki­jöil­le ja opas­ta­jil­le saa­tiin tar­jol­le kah­vit ja mak­ka­rat. Nis­ka­lan mukaan kun­ta on teh­nyt Iin kala­mies­ten kans­sa yhteis­työ­tä tapah­tu­mien suh­teen mones­ti aiem­min­kin, ja kalas­tus­ta­pah­tu­mat kerää­vät aina jon­kin ver­ran osallistujia.

– On tär­ke­ää, että hiih­to­lo­man­kin aika­na on eri­lais­ta tapah­tu­maa tar­jol­la lap­sil­le ja nuo­ril­le. On muka­vaa, että tapah­tu­mia saa­daan aikaan eri taho­jen väli­sen yhteis­työn kaut­ta, Nis­ka­la toteaa.

Iin kala­mie­het ry:n sih­tee­ri­nä toi­mi­va Vesa Rahik­ka­la ker­too, että taka­vuo­si­na Ran­ta­kes­ti­län sata­ma-altaas­ta on saa­tu rei­lus­ti­kin kalaa. Täl­lä ker­taa kalat kui­ten­kin tun­tu­vat ole­van huo­nom­mal­la syönnillä.

– Muu­ta­mia kalo­ja on sil­ti tul­lut. Ulkoi­lu ja pilk­ki­tai­don oppi­mi­nen on kui­ten­kin se päi­vän pää­point­ti, Rahik­ka­la toteaa.

Rahik­ka­lan mukaan iiläi­set lap­set ja nuo­ret ovat olleet aina innok­kai­ta kalas­ta­jia, kun­han riit­tä­vää opas­tus­ta ja väli­neis­töä on tarjolla.

– Tänään Ijoen kala­ta­lous­a­lue spon­so­roi jokai­sel­le osal­lis­tu­val­le pilk­ki­jäl­le ikio­man pilk­ki­va­van ja pie­net pal­kin­not päi­vän päät­teek­si. Kalas­tusa­lu­eel­le on tär­ke­ää, että meil­lä on myös tule­vai­suu­des­sa kalas­ta­jia, ja tämän­kal­tai­set tapah­tu­mat luo­vat jat­ku­moa nuo­ri­son kalastusharrastukselle.

Rahik­ka­lan lisäk­si Iin kala­mies­ten jäse­nis­tös­tä nuo­ria pilk­ki­jöi­tä oli­vat opas­ta­mas­sa Tais­to Kaik­ko­nen, Olli Vii­na­mä­ki ja Eli­sa Juu­rik­ka, jois­ta jäl­kim­mäi­nen on tuo­re nais­ten kiis­ken­pil­kin­nän SM-mita­lis­ti. Juu­ri­kan mukaan tiis­tai­nen pilk­ki­päi­vä näyt­tää mita­lis­tin­kin näkö­kul­mas­ta kat­sot­tu­na oikein onnistuneelta.

– Mah­tui­si tän­ne enem­män­kin nuo­ria vie­lä mukaan, mut­ta oikein muka­vas­ti ollaan saa­tu tule­via pilk­ki­mes­ta­rei­ta kokoon.

Iin Kala­mie­het poka­si Oulu­joel­la jär­jes­te­tyis­tä kiis­ki­pil­kin SM-kisois­ta myös mies­ten SM-kul­lan sekä nais­ten jouk­kue­kul­lan. Juu­ri­kan voit­ta­ma nais­ten SM-kul­ta oli nai­sen ensim­mäi­nen hen­ki­lö­koh­tai­nen SM-kulta.

– En osan­nut odot­taa mita­li­si­joi­tus­ta, saa­ti että nii­tä tuli­si Oulu­joen kisois­ta niin mon­ta, Juu­rik­ka kertoo.

Juu­rik­ka pilk­ki soo­lo­suo­ri­tuk­ses­saan kiis­keä lähes kah­den ja puo­len kilon ver­ran, eli rei­lus­ti yli 400 yksilöä.

– Har­vem­min yhdes­tä avan­nos­ta tulee sen ver­ran kalaa. Pitää olla vähän tuu­ria, että sat­tuu hyväl­le kala­pai­kal­le, ja sen jäl­keen tai­toa, että kalan saa syömään.

Iin kala­mie­het mat­kaa parin vii­kon pääs­tä Sot­ka­moon SM-pilk­ki­ki­soi­hin. Sekä Vesa Rahik­ka­la että Eli­sa Juu­rik­ka totea­vat, että kisaan suun­na­taan kat­se mita­li­si­joi­hin kiinnitettynä.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.