”Ihmi­sen kokoi­nen yksik­kö”

Ran­ta­poh­ja Ii Iin kun­ta teki maa­lis­kuus­sa ensim­mäis­tä ker­taa kun­ta­lais­ba­ro­met­rin, jos­sa asuk­kai­ta pyy­det­tiin arvot­ta­maan kun­nan jär­jes­tä­miä pal­ve­lui­ta sekä anta­maan mie­li­pi­teen­sä tule­vai­suu­den…

Lue lisää

Iin ala­kou­lu­lai­set hiih­ti­vät kil­paa

Ran­ta­poh­ja Ii Iin ala­kou­lu­lais­ten maas­to­hiih­to­ki­sat pidet­tiin 16.3.2017. Kisaoh­jel­maan kuu­lui luok­ka-asteit­tain jär­jes­te­tyt hen­ki­lö­koh­tai­set kisat tyt­tö­jen ja poi­kien sar­jas­sa sekä tyt­tö­jen ja…Aurin­kois­ta ”Tala­vi­rie­haa” Mar­tin­nie­mes­sä

Pent­ti Lah­den­si­vu Mar­tin­nie­mi Lap­si­per­heet oli­vat liik­keel­lä sun­nun­tai­na Mar­tin­nie­men tala­vi­rie­has­sa. Rän­tä­sa­tei­sen vii­kon jäl­keen oli upe­aa pääs­tä naut­ti­maan aurin­koi­ses­ta ja keväi­ses­tä tal­vi­sääs­tä.…


Tavoit­tee­na taval­li­nen kou­lu­päi­vä

Teea Tun­tu­ri Kii­min­ki Tämän vuo­si­kym­me­nen kii­min­ki­läi­set ylä­kou­lu­lai­set eivät pää­se kos­kaan käy­mään kou­lua nor­maa­leis­sa olo­suh­teis­sa. Ei tule ehjää ja rau­hal­lis­ta kou­lu­viik­koa.…