Punk­ki sekoit­ti Lea Back­ma­nin kesän

Lee­na Taka­luo­ma Ii/Olhava Iiläi­nen Lea Back­man tie­tää koke­muk­ses­ta muu­ta­man mil­lin kokoi­sen pun­kin voi­mat. Hänen elä­män­sä ensim­mäi­nen punk­ki kan­toi muka­naan bor­re­lia­bak­tee­ria…

Lue lisää

Moduu­li­put­kat käyt­töön vii­kon­lo­puk­si

Hau­ki­pu­taan polii­sia­se­man yhtey­des­sä ole­vat moduu­li­put­kat otet­tiin vih­doin käyt­töön tänään per­jan­tai­na. Moduu­li­put­kat omis­ta­va Senaat­ti-kiin­teis­töt luo­vut­ti tilat Oulun polii­sin käyt­töön ja ensim­mäi­set…Kar­hun sil­ta sai perus­ki­ven­sä

Yli 30 vuot­ta kes­tä­nyt odo­tus lähes­tyy pää­tös­tään, kun Iin Kar­hun saa­reen val­mis­tu­van sil­lan raken­nut­ta­jat, eli yksi­tyis­tien hoi­to­kun­ta, Iin kun­ta, Iin…


Hupai­sat Terwas­hiih­dot Pyl­kö­na­hol­la

Pir­jo Holap­pa Yli­kii­min­ki Yli­kii­min­gin Pyl­kö­na­hol­la hiih­det­tiin kuk­ka­me­kois­sa ja rip­pi­pu­vuis­sa Terwas­hiih­to­jen mer­keis­sä osa­na Ter­vas­Tii­ma-vii­kon ohjel­maa. Yli­kii­min­gin Koti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mään tapah­tu­maan osal­lis­tui lähes…


Jää­liin kiek­koi­le­va kios­kiy­rit­tä­jä

Mir­ko Sii­ka­luo­ma Jää­li Jää­lin R-kios­kin yrit­tä­jä­nä aloit­ti juhan­nus­vii­kol­la iiläi­nen Jari Meri­läi­nen. Yrit­tä­jän arki on tut­tua työ­tur­val­li­suus­kou­lut­ta­ja­na toi­mi­val­le Meri­läi­sel­le, joka ker­too…