Uudet toi­mi­ti­lat tur­vaa­vat Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man toi­min­nan pit­käl­le tulevaisuuteen

Uuden asemarakennuksen peruskivi muurattiin juhlallisin menoin.Vuorossa merivartioaseman päällikkö Janne Isometsä. Kuvat: Auli Haapala

Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­mal­la juh­lit­tiin mer­kit­tä­vää het­keä, kun uuden ase­ma­ra­ken­nuk­sen perus­ki­vi muu­rat­tiin vii­me kes­ki­viik­ko­na. Uudet tilat val­mis­tu­vat jou­lu­kuus­sa ne ote­taan käyt­töön vuo­den 2025 alus­sa. Uusi ase­ma­ra­ken­nus pal­ve­lee Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man tämän päi­vän tar­pei­ta ja tur­vaa toi­min­tae­del­ly­tyk­siä pit­käl­le tulevaisuuteen.

– Tätä työ­tä ei voi teh­dä etä­nä. Tar­vit­sem­me aina toi­mi­ti­lo­ja, jot­ta olem­me val­miu­des­sa pelas­ta­maan ja tur­vaa­maan ihmi­siä ja ympä­ris­töä, val­vo­maan rajo­ja ja puo­lus­ta­maan, sanoi Raja­var­tio­lai­tok­sen raja- ja merio­sas­ton osas­to­pääl­lik­kö, ken­raa­li­ma­ju­ri Mat­ti Saras­maa.

Vaik­ka Vir­pi­nie­men meri­var­tios­ton uusi ase­ma­ra­ken­nus ei ole mit­ta­luo­kal­taan suu­rim­pia Raja­var­tio­lai­tok­sen ja Senaat­ti­kiin­teis­tön meneil­lään ole­vis­ta hank­keis­ta, se on Län­si-Suo­men meri­var­tios­tol­le toi­min­nal­li­ses­ti ja sijain­nil­taan mer­kit­tä­vä pal­ve­le­maan Vir­pi­nie­men meri­var­tios­ton laa­jan toi­mia­lu­een tarpeita.

Saras­maan mukaan meri­var­tio­ase­ma tulee säi­ly­mään Vir­pi­nie­mes­sä tule­vai­suu­des­sa­kin ope­ra­tii­vi­sia työn­te­ki­jöi­tä var­ten. Uusi ase­ma­ra­ken­nus on suun­ni­tel­tu kes­tä­mään ran­ni­kon vaa­ti­vat sää­olo­suh­teet ja jat­ku­van ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen käytön.

Juh­la­val­la perus­ki­ven muu­raus­se­re­mo­nial­la halut­tiin kun­nioit­taa van­haa perin­net­tä ja osoit­taa näin hank­keen mer­ki­tyk­sel­li­syys, sanoi Senaat­ti-kiin­teis­tön raken­nut­ta­ja­pääl­lik­kö Pasi Petä­jä­jär­vi. Ase­ma­ra­ken­nuk­sen raken­ta­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­lus­ti ja aika­tau­lus­sa. Perus­ki­ven muu­rauk­seen osal­lis­tui Raja­var­tio­lai­tok­sen, Senaat­ti-kiin­teis­tön, Oulun kau­pun­gin, pää­suun­nit­te­li­jan ja pää­to­teut­ta­jan edustajat.

Vir­pi­ni­me­men meri­var­tio­ase­man alu­eel­la paran­ne­taan myös sata­man raken­tei­ta asen­ta­mal­la kesäl­lä uusi pont­to­ni­lai­tu­ri. Hank­kei­siin sisäl­tyy myös uusi vene- ja öljyn­tor­jun­ta­ka­lus­ton vesil­le­las­ku­luis­ka ja polttoainelaituri.

Enti­nen ase­ma­ra­ken­nus puret­tiin vii­me syk­sy­nä. Se oli raken­net­tu 50 vuot­ta sit­ten. Meri­var­tio­ase­man maa-alu­eet oli vuo­krat­tu Kel­lon jako­kun­nal­ta, mut­ta pari vuot­ta sit­ten Senaat­ti-kiin­teis­töt hank­ki maat omis­tuk­seen­sa ja lisäk­si ostet­tiin Oulun kau­pun­gil­ta pie­niä sata­man vesia­luei­ta, ker­toi toi­mia­la­joh­ta­ja Mik­ko Jär­vi­nen Senaat­ti-kiin­teis­tös­tä. Sata­ma-alu­een uusi­mi­nen on osa laa­jem­paa Senaat­ti-kiiin­teis­tö­jen ja Raja­var­tio­lai­tok­sen meri­var­tio­yk­si­köi­den toi­min­taa tuke­via uudis­tuk­sia vuo­teen 2026 mennessä.

Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man pääl­lik­kö Jan­ne Iso­met­sä ker­toi ole­van­sa tyy­ty­väi­nen, kun käyt­töön saa­daan ajan­mu­kai­nen ja toi­mi­va ase­ma­ra­ken­nus sekä ter­veel­li­set työs­ken­te­ly­ti­lat. Samal­le ton­til­le raken­ne­tuis­sa väis­tö­ti­lois­sa on toi­mit­tu jo vii­si vuot­ta, sil­lä van­ha raken­nus ei ollut ter­veys­tur­val­li­nen. Väis­tö­ti­lat ovat Iso­met­sän mukaan vas­tan­neet tar­koi­tus­ta. Hen­ki­lös­tö­vah­vuus ase­mal­la on 20–30.

Myös sata­ma-alu­een hank­keet paran­ta­vat olo­suh­tei­ta ja toi­mi­nin­tae­del­ly­tyk­siä. Jat­kos­sa ase­ma­pai­kal­la voi olla myös 20-met­ri­nen ran­nik­ko­var­tio­ve­ne, Iso­met­sä kertoi.

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Jar­mo J. Hus­so sanoi, että hänel­lä oli erit­täin mie­lui­nen teh­tä­vä esit­tää kau­pun­gin ter­veh­dys perus­ki­ven muu­raus­ti­lai­suu­des­sa. Meri­var­tio­ase­ma ja koko Vir­pi­nie­men alu­een kehit­tä­mi­nen ovat kau­pun­gil­le mer­ki­tyk­sel­li­siä ja tär­kei­tä koh­tei­ta. Kau­pun­ki sat­saa alu­een infraan yli 600 000 eurolla.

Puheen­vuo­rois­sa kii­tel­tiin Raja­var­tio­lai­tok­sen, Senaat­ti-kiin­teis­tö­jen, suun­nit­te­li­joi­den ja raken­ta­jien hyvää yhteis­työ­tä hankkeessa.

Pää­ura­koit­si­jan Raken­nus-Kos­ke­la Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Heik­ki Kos­ke­la sanoi, että mar­ras­kuus­sa käyn­nis­ty­nyt raken­ta­mi­nen on eden­nyt suun­ni­tel­lus­ti ja aika­tau­lus­sa, vaik­ka tal­ven poik­keuk­sel­li­sen kovat pak­ka­set ja tuu­let toi­vat haasteita.

– Oli otet­ta­va käyt­töön vara­suun­ni­tel­mia, mut­ta kun raken­ne­taan, näin jou­du­taan usein teke­mään. Hyvä lop­pu­tu­los on tärkein.

Ase­ma­ra­ken­nuk­sen sei­nä- ja kat­toe­le­men­tit on jo asen­net­tu pai­koil­leen, ja maan­va­rai­sen lat­tian raken­ta­mi­nen sekä vesi­kat­to­työt ovat käynnissä.

Lat­tian alle perus­ki­veen upo­tet­tuun lie­ri­öön sul­jet­tiin käy­tös­sä ole­vat metal­li­ra­hat, Ran­ta­poh­ja, Kale­va ja Rajam­me var­ti­jat — leh­det, raken­nuk­sen perus­kir­ja ja han­ke­suun­ni­tel­ma sekä raken­nuk­sen käyt­tä­jis­tä ker­to­via pie­niä esi­nei­tä. Lie­riön vala­mi­nen perus­ki­veen nou­dat­taa raken­ta­mi­sen perin­net­tä, jos­sa seu­raa­vil­le suku­pol­vil­le jäte­tään tie­toa tämän het­ken yhteiskunnasta.

Vas­ki­kvar­tet­ti esit­ti juh­la­väel­le komei­ta meri­mars­se­ja ja lopuk­si kuul­tiin Myrs­ky­luo­don Mai­ja, joka sii­vit­ti juh­la­väen kesän odo­tuk­sen tunnelmiin.

Täl­lä het­kel­lä ele­tään kriit­tis­tä aikaa, sil­lä merel­lä on vie­lä jää­tä, mut­ta jääl­le mene­mi­sel­le on ehdo­ton kiel­to, muis­tut­ti Jan­ne Iso­met­sä. Meri­var­tios­tol­la on ollut lähia­lueil­la muu­ta­mia avus­tus- ja pelas­tus­teh­tä­viä tal­ven aika­na. Niin tal­vi- kuin kesä­ai­ka­na­kin teh­tä­vien mää­rät vaih­te­le­vat olo­suh­tei­den mukaan.

Kau­pun­gin­val­tuus­ton puheen­joh­ta­ja Jar­mo J. Hus­so muurausvuorossa.