Kir­ja: Teks­tii­li­kä­si­työn his­to­ri­aa nykyvinkkelistä

Tie­to­kir­jai­li­ja, kas­viar­keo­lo­gi ja bio­lo­gi sekä neu­lo­ja ja neu­le­suun­nit­te­li­ja Tei­ja Alan­ko läh­ti tut­ki­mus­mat­kal­le koh­ti teks­tii­li­kui­tu­jen ja kudel­mien juu­ria. Aja­tuk­se­na hänel­lä oli koo­ta tie­toa ja samal­la oppia lisää van­ho­ja käsi­työ­tai­to­ja. Mat­kal­ta men­nei­syy­teen syn­tyi Vas­ta­pai­no-kus­tan­ta­mon jul­kai­se­ma kir­ja Nok­kos­vil­laa ja värt­ti­nän­keh­riä — Tari­na teks­tii­li­kä­si­työn historiasta.

Tut­ki­mus­mat­kan ja kir­jan punai­nen lan­ka on lan­ka. ”Kun ihmi­nen on jos­kus mui­noin kek­si­nyt val­mis­taa lan­kaa, mil­lai­nen mah­dol­li­suuk­sien maa­il­ma sii­tä onkaan auen­nut”, Alan­ko tote­aa kir­jan alkusa­nois­sa. Lan­ko­jen ja niis­tä val­mis­tet­tu­jen teks­tii­lien his­to­rian tut­ki­mi­nen on han­ka­laa, kos­ka orgaa­ni­ses­ta ainees­ta val­mis­te­tut teks­tii­lit säi­ly­vät huo­nos­ti. Säi­ly­neet teks­tii­li­jään­teet ovat usein huonokuntoisia.

Kir­ja tutus­tut­taa kas­vi- ja eläin­kui­tui­hin, nii­den käsit­te­le­mi­seen lan­gak­si ja jalos­ta­mi­seen teks­tii­leik­si. Tutus­tu­mis­mat­kal­la käy­dään kat­ta­vas­ti läpi teks­tii­li­pe­rin­net­tä esi­mer­kik­si lau­ta­nau­hois­ta ja neu­la­kin­tais­ta hai­luo­to­lai­siin tik­ku­röi­jyi­hin, rau­ma­lai­siin pit­sei­hin, perin­ne­ryi­jyi­hin ja mui­nais­pu­kui­hin. Monet näis­tä van­hois­ta perin­ne­tai­dois­ta ovat tul­leet vii­me vuo­si­na suosituiksi.

Nyky­päi­vän käsi­työ­läi­set teke­vät perin­ne­teks­tii­le­jä van­ho­jen mal­lien mukaan, mut­ta myös mui­nai­sis­ta teks­tii­leis­tä moder­ni­soi­tu­ja ver­sioi­ta teh­den. Alan­ko tote­aa kir­jas­sa, ettei sii­nä­kään ole mitään uut­ta. ”Teks­tii­li­kä­si­töi­tä teh­täes­sä ja uusien tek­nii­koi­den kehit­tyes­sä oli ennen­kin tyy­pil­lis­tä siir­tää van­hem­man tek­nii­kan piir­tei­tä uudem­paan ja samo­ja kuvio­ai­hei­ta tek­nii­kas­ta toi­seen”, kir­jas­sa todetaan.

Nok­kos­vil­laa & värt­ti­nän­keh­riä on kiin­nos­ta­va sukel­lus teks­tii­li­kä­si­töi­hin ja nii­den his­to­ri­aan. Kir­jas­sa on pal­jon tie­toa, joka on sisäl­ly­tet­ty kiin­nos­ta­vaan ker­ron­taan. Myös kir­jan kuvi­tus on onnis­tu­nut, muka­na on sekä van­ho­ja työ­ku­via että uusia pää­osin kir­joit­ta­man otta­mia valo­ku­via teks­tii­leis­tä ja nii­den valmistamisvälineistä.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.