Teks­ta­rit

Olha­van lap­so­sil­le näkyi ole­van kou­lu­kyy­dit kil­pai­lu­tuk­ses­sa. Häm­mäs­te­lin reit­ti­va­lin­taa ja kalus­to­vaa­ti­mus­ta. Lin­ju­ril­la pitäi­si lap­so­sia kul­jet­taa, mut­ta sel­lai­sil­la teil­lä, mis­sä ei voi ajaa edes hen­ki­lö­au­tol­la. Tämä­hän on val­lan mai­nio esi­merk­ki sii­tä, että suun­ni­tel­mat ja näin toten pää­tök­set­kin teh­dään toi­mis­tos­sa tie­to­ko­nei­den taka­na eikä ymmär­re­tä todel­lis­ta asioi­den lai­taa. Sää­lik­si käy jopa kus­kia, jos jou­tuu omal­la lin­ju­ril­la ryt­kyyt­tä­mään kinttupolkuja.
Rai­ta­pai­ta

Huu­me­ruis­ku­ja Hau­ki­pu­taan yhtei­sö­ti­las­ta? Piti hie­rais­ta sil­miä, kun tiis­tain “Koh­taa­mis­pai­kan” tilai­suu­des­ta tie­do­tet­tiin pus­kik­ses­sa. Ohjel­mas­sa ker­rot­tiin päi­vän ole­van ter­veys­neu­von­taa ja Katukli­nik­ka. Tot­ta tosi­aan, jaos­sa oli suo­nen sisäi­siä huu­mei­ta käyt­tä­vil­le pis­to­vä­li­nei­tä ja pika­tes­tauk­sia. Var­mas­ti­kin puh­taat ruis­kut ovat tar­peen käyt­tä­jien ter­vey­den kan­nal­ta. Toi­vot­ta­vas­ti ruis­ku­jen saa­ta­vuus ei innos­ta uusia käyt­tä­jiä kokeiluihin.
Put­taa­lai­nen

Mp indek­sin leik­kaus kos­ki­si suu­ri­tu­loi­siin enem­män. Esim. 10 tuhan­nen kuu­kausi­tu­los­ta on huo­mat­ta­vas­ti enem­män kuin 1000 euron. Tuloa tuli­si. Mut­ta eipä pur­ra kos­ke sii­hen eikä tie­tys­ti orpokaan.
Tark­kai­li­ja

Käy­kää­pä kat­so­mas­sa miten hii­li­nie­lu toi­mii, pitä­jän­ra­jal­ta Vaaraojantie/Oijarventie väli (met­sä­au­to­tie).
Luon­toih­mi­nen

On se kum­ma hom­ma, kun nyky­ään muut kuin itse maan- ja met­sä­no­mis­ta­jat ovat mones­ti “mää­rit­te­le­mäs­sä ja suo­je­le­mas­sa” tois­ten omis­ta­mia yksityisiä(kin) maa- ja met­sä­alo­ja! Var­sin­kin jos omis­ta­ja aikoi­si teh­dä yksi­tyi­so­mai­suu­den­suo­jan alai­sel­le alu­eel­leen ihan lail­li­sia toi­men­pi­tei­tä. Perin­tei­nen met­sä­la­ki­kin jo mää­rää ja vel­voit­taa uudis­ta­maan alu­een­sa: “Met­siä älköön hävi­tet­tä­kö”. Viral­li­nen verot­ta­ja kui­ten­kin on jo otta­nut ja ottaa var­mas­ti osan­sa joka kään­tees­sä ja risauk­ses­sa. Ja lisäk­si miten ihmees­sä val­tiot näyt­tä­vät ole­van tule­vai­suu­des­sa “riis­tä­mäs­sä” yksi­tyis­ten omis­ta­mien aluei­den hii­li­nie­lut omiin nimiin­sä, las­kel­miin­sa ja tase­siin­sa rahak­kail­la hiilitasemarkkinoilla?
Hajat­te­li­ja

Eikö tuo hom­ma jo rii­tä Iin kun­ta? Mik­si haluat­te teh­dä ihmis­ten elä­mät mah­dol­li­sim­man han­ka­lak­si. Eikö tule­vai­suus ole lap­sis­sa. Mei­naat­te­ko tosis­san­ne taas kiris­tää van­hem­pien ja las­ten narua kireäm­mäl­le kau­lan ympä­ril­tä. Täl­lä ker­taa Olha­van las­ten kou­lu­kul­je­tuk­sien osal­ta. Rahas­ta se ei ole kiinni.
Ei ole todel­lis­ta enää

Aja­kaa­pa itse­kin joka ilta­päi­vä töis­tä kotiin 20 km pidem­män rei­tin kaut­ta pik­ku­tei­tä pit­kin, vaik­ka työ­mat­ka oli­si jo val­miik­si vähin­tään tun­ti suun­taan­sa. Niin­hän ne mei­dän sivu­ky­lien lap­set­kin teke­vät. Ainiin, se ero toki, että lap­set ei sitä itse saa valita.
Tiu­kil­la on eurot

Ii lap­siys­tä­väl­li­nen kun­ta? Jos näin on, mik­si päät­tä­jät ovat otta­neet kiusan­teon koh­teek­si lap­set? Ensin vie­dään Olha­vas­ta lähi­kou­lu ja sen jäl­keen vie­lä kil­pai­lu­te­taan kou­lu­kyy­dit, jon­ka myö­tä pit­ki­te­tään las­ten kou­lu­mat­kaa vie­lä lisää. Mis­sä on päät­tä­jien inhi­mil­li­syys pie­niä kou­lu­lai­sia kohtaan?
Nyt inhi­mil­li­syyt­tä päätöksiin