Yli-Iin päi­vä­ko­dil­la odo­te­taan uusia tilo­ja – Yli-Iitä ei koet­te­le muu­al­ta tut­tu hoi­ta­ja- tai hoitopaikkapula

Päi­vä­hoi­don his­to­ria ulot­tuu Yli-Iis­sä vuo­teen 1977, jol­loin ensim­mäi­nen kun­nal­li­nen päi­vä­hoi­ta­ja, Eeva-Lii­sa Per­nu aloit­ti työn­sä. Vuon­na 1980 kun­nal­li­sen päi­vä­hoi­don tar­ve lisään­tyi, ja tuol­loin per­he­päi­vä­hoi­ta­jia pal­kat­tiin kun­taan useam­pia. 1990-luvun lop­pu­puo­lis­kol­la perus­tet­tiin kak­si ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­tia, joi­den toi­min­ta lop­pui 2010-luvun vii­mei­si­nä vuosina.Nyt Yli-Iis­sä ei ole enää perhepäivähoitajia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jou­lu­na­vaus sai väen liikkeelle

Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jien perin­tei­nen jou­lu­na­vaus­ta­pah­tu­ma kerä­si väkeä Hau­ki­pu­taan kes­kus­taan san­koin jou­koin. Päi­vän vesi­sa­de­kin lak­ka­si sopi­vas­ti iltaa koh­ti, mut­ta lun­ta ei vie­lä ollut tun­nel­maa luomaan. 

Jou­lu­pu­kin ja muo­rin vas­taan­ot­to kerä­si kym­me­nien met­rien jonon Revon­tien ja Ran­nan­tien kul­mauk­seen. Pari­val­jak­ko otti vas­taan las­ten kir­jei­tä ja kyse­li kuulumisia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tar­ken­nus valtuustouutiseen

Ran­ta­poh­jas­sa uuti­soi­tiin vii­me tors­tai­na 18.11. Iin kun­nan talous­ar­vios­ta ja ‑suun­ni­tel­mas­ta. Uuti­ses­sa mai­nit­tiin, että val­tuu­tet­tu Har­ri Sanak­se­na­ho on aiem­min teh­nyt valtuustoaloitteen…


Jyty muis­ti ansioituneita

Jul­kis- ja yksi­tyi­sa­lo­jen toi­mi­hen­ki­lö­liit­to Jyty Iin seu­dun syys­ko­kouk­ses­sa Kui­va­nie­men Meri­hel­mes­sä vie­tet­tiin juh­la­het­keä tors­tai-ilta­na. Kokouk­ses­sa luo­vu­tet­tiin lii­ton ansio­mer­kit Airi Huo­vi­sel­le, Pirk­ko Kais­tol­le, San­na Kon­tiol­le ja Mar­ket­ta Man­ni­sel­le. He ovat toi­mi­neet aktii­vi­ses­ti usei­ta vuo­sia yhdis­tyk­ses­sä muun muas­sa hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä, vara­pu­heen­joh­ta­ja­na ja luot­ta­mus­mie­he­nä. Ansio­mer­kit luo­vut­ti Jyty Poh­jois-Suo­men alue­a­sia­mies Jar­mo Raappana.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Haa­pa­nie­mi jat­kaa Iin Vih­rei­den johdossa

Iin Vih­reät ry valit­si vuo­si­ko­kouk­ses­saan 21.11. Heli-Han­­ne­­le Haa­pa­nie­men jat­ka­maan puheen­joh­ta­ja­na. Hal­li­tuk­sen jäse­nik­si valit­tiin jo aiem­mal­la kau­del­la toi­mi­neet Eija Ala­raa­sak­ka, Martti…


Iin työ­väen­ta­lo toi­mi ääni­tyss­tu­dio­na 2–7 Mie­hen Trio?lle

Iin työ­väen­ta­lo toi­mi ääni­tys­paik­ka­na 2–7 Mie­hen Trio?n juu­ri digia­lus­toil­la jul­kai­se­mal­la Iin Työ­väen­ta­lo ‑nimi­sel­lä EP-levyl­lä. Yhtyeen lau­lun­te­ki­jä, iiläis­läh­töi­nen Tane­li Haa­pa­la ker­too, että jul­kai­su ääni­tet­tiin nyky­ai­ka­na har­vi­nai­seen tyyliin. 

– Kap­pa­leet ääni­tet­tiin van­haan tyy­liin puo­li­kaa­ria­se­tel­mas­sa käyt­täen mah­dol­li­sim­man vähän mik­ro­fo­ne­ja. Emme teh­neet pääl­lek­käi­sää­ni­tyk­siä, vaan ääni­tim­me kap­pa­le ker­ral­laan ker­tao­tol­la. Täl­lä pyrit­tiin samaan tal­tioin­nil­le juu­ri sitä van­haa hen­keä, mitä kap­pa­leet sekä työ­väen­ta­lo itses­sään huokuvat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Rahoi­tus­ta hai­tal­lis­ten vie­ras­la­jien torjuntaan

Luon­non moni­muo­toi­suu­den tur­vaa­mi­sek­si on saa­ta­vil­la rahoi­tus­ta. Avus­tus­ta voi­daan myön­tää sekä var­si­nai­siin tor­jun­ta­toi­men­pi­tei­siin että hank­kei­siin, joil­la seu­ra­taan ja var­mis­te­taan tor­jun­nan tulok­sia. Avus­tus­ta voi­daan myön­tää myös vie­ras­la­ji­neu­von­taan. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la vie­ras­la­jeis­ta on eni­ten puhut­ta­nut ja toi­mia aiheut­ta­nut lupii­ni, jon­ka tor­jun­taan tätä rahoi­tus­ta on myös mah­dol­li­suus käyttää.