Val­tuus­toa­loi­te jät­tei­den eril­lis­ke­räyk­sen valmistelusta

Jät­tei­den eril­lis­ke­räyk­sen val­mis­te­lus­ta jätet­tiin val­tuus­ton kokouk­ses­sa Pek­ka Kos­ke­lan ja yhdek­sän muun kes­kus­ta­lais­val­tuu­te­tun alle­kir­joit­ta­ma valtuustoaloite.

Jäte­lain uudis­tuk­sen myö­tä jät­tei­den kerää­mis­vel­voi­te laa­je­nee kos­ke­maan useam­pia jäte­la­je­ja. Tämän takia val­tuus­toa­loit­tees­sa esi­te­tään, että kun­ta aloit­taa val­mis­te­lut jät­tei­den eril­lis­ke­räyk­sen jär­jes­tä­mi­sek­si hyvis­sä ajoin ennen uuden jäte­lain voi­maan­tu­loa. Jäte­la­ki mah­dol­lis­taa jäte­ke­räyk­sen joko kun­nan kil­pai­lut­ta­ma­na tai sopi­muk­sil­la kiin­teis­tö­jen ja jäte­huol­to­y­ri­tys­ten kes­ken, joka on nyky­käy­tän­tö lis­sä. Aloit­tees­sa tode­taan, että tule­va seit­se­män eri jäte­la­jin keräys vaa­ti­nee yri­tyk­sil­tä uusia kiin­teis­tö­koh­tai­sia sopi­muk­sia sekä inves­toin­te­ja kalus­toon. Aloit­teen­te­ki­jät toi­vo­vat, että kun­ta yhdes­sä alu­een jäte­huol­to­y­ri­tys­ten kans­sa kes­kus­te­li­si uuden jäte­lain edel­lyt­tä­mis­tä toimista.