Huo­ta­ril­le ja Tuuk­ka­sel­le tun­nus­tus­ta kulttuurityöstä

Elä­köi­ty­vä Oulun kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Arja Huo­ta­ri pal­kit­tiin per­jan­tai­na Hel­sin­gis­sä Vuo­den tai­de- ja kult­tuu­ria­lan asian­tun­ti­ja­na. Johan­na Tuuk­ka­nen pal­kit­tiin sama­na päi­vä­nä Kuo­pion kau­pun­gin juh­la­ti­lai­suu­des­sa kul­tai­sel­la kunniamerkillä.

Huo­ta­rin 40-vuo­ti­nen ura Oulun kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­ve­luis­sa päät­tyy elä­köi­ty­mi­seen tam­mi­kuus­sa 2022. Hänen seu­raa­jan­sa Johan­na Tuuk­ka­nen aloit­ti kult­tuu­ri­pal­ve­lu­pääl­lik­kö­nä ja kult­tuu­ri­ta­lo Val­veen joh­ta­ja­na vii­me kuussa.

Tai­de- ja kult­tuu­ria­lan ammat­ti­jär­jes­tö TAKU:n pal­kit­se­mas­ta Arja Huo­ta­ris­ta mai­ni­taan pal­kin­to­pe­rus­teis­sa muun muas­sa: Oulun kau­pun­gis­sa on teh­ty hyvää työ­tä kult­tuu­rin saa­vu­tet­ta­vuu­den eteen kym­me­niä vuo­sia. Kult­tuu­rin kol­man­nen sek­to­rin kent­tä on kas­va­nut, ammat­ti­mais­tu­nut ja yhteis­työ moni­puo­lis­tu­nut. Oulus­sa ollaan tar­tut­tu uusiin tilai­suuk­siin, käyn­nis­tet­ty alan eri ver­kos­to­ja, fes­ti­vaa­le­ja, elo­ku­va­kou­lua ja kult­tuu­ri­ta­lo Val­ve. Kaik­kien näi­den kes­kiös­tä on löy­ty­nyt vuo­sien var­rel­la Arja Huo­ta­ri, aikaan­saa­va viran­hal­ti­ja ja pidet­ty esihenkilö.

Kuo­pion kau­pun­gin kul­tai­nen kun­nia­merk­ki myön­net­tiin Tuuk­ka­sel­le tun­nus­tuk­se­na kult­tuu­ri­ken­tän ja Kuo­pion hyväk­si teh­dys­tä työs­tä ANTI – Con­tem­pa­ra­ry Art Fes­ti­va­lin perus­ta­ja­na, fes­ti­vaa­lin tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na ja vas­taa­va­na tuottajana.