Hau­ki­pu­taan saha­muis­to­mer­kil­le hae­taan taas vauhtia

Hau­ki­pu­taal­le viri­tel­tyä saha­muis­to­merk­ki­han­ket­ta on ryh­dyt­ty kii­reh­ti­mään. Hau­ki­pu­das-seu­ra ja Ase­ma­ky­län, Kir­kon­ky­län ja Mar­tin­nie­men asu­ka­syh­dis­tyk­set sekä Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tyk­sel­le ovat toi­mit­ta­neet Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le esi­tyk­sen, jos­sa muis­tu­te­taan hank­kees­ta, sil­lä Oulu ei ole teh­nyt viral­lis­ta pää­tös­tä muis­to­mer­kin toteut­ta­mi­ses­ta eikä sii­hen näy­tä vara­tun määrärahaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Raha­pe­lien tuloksia

Kier­ros 46/2021 Lot­to: 3, 7, 9, 17, 19, 27, 34, lisä­nu­me­ro 6, plus­nu­me­ro 19. Voit­to­luok­ka: 7 oikein 1 kpl 3 600…


Joko irto­lai­suus päättyy?

Vir­pi­nie­men loma-asu­tusa­lu­eel­la on käy­ty vuo­si­kausia tais­te­lua sii­tä, että alue saa­tai­siin kaa­voi­tet­tua vaki­tui­seen asu­mi­seen. Nyt sen mah­dol­lis­tu­mi­nen on jo aika lähel­lä. Mitä on tapah­tu­nut vajaas­sa vuo­des­sa? Edel­li­nen lau­ta­kun­ta tyy­tyi vir­ka­mies­ten esit­tä­mään rat­kai­suun liit­tyen vai­hea­se­ma­kaa­van teke­mi­seen ko. alu­eel­la. Täs­tä asuk­kaat eivät tykän­neet, kos­ka hei­dän mie­les­tään kus­tan­nuk­set oli­vat lii­an kor­keat. Nyt on kui­ten­kin pääs­ty hin­nas­sa todel­la pal­jon alem­mas ja sen kel­van­nee asuk­kail­le­kin. Aina­kin suu­rem­mal­le osalle.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kun­nil­la vai­keuk­sia saa­da päte­vää työvoimaa

Poh­jois-Poh­jan­maal­la on kun­tien avoi­miin työ­paik­koi­hin aiem­paa suu­rem­pia vai­keuk­sia saa­da päte­viä haki­joi­ta, ker­too Kevan tuo­re kun­ta­päät­tä­jä­ba­ro­met­ri ‑kyse­ly­tut­ki­mus. Perä­ti 61 % alu­een kyse­lyyn vas­tan­neis­ta kun­ta­päät­tä­jis­tä ker­toi, että avoi­miin vakans­sei­hin on kun­nas­sa ollut riit­tä­mä­tön mää­rä haki­joi­ta. Vuo­si sit­ten vas­taa­vas­sa kyse­lys­sä vain 30 % Poh­jois-Poh­jan­maan kun­ta­päät­tä­jis­tä ker­toi, ettei haki­joi­ta ole ollut riittävästi. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausItä-län­si ‑otte­lu Iin visassa

Iin Järk­kä­vi­san poruk­ka jakau­tui täl­lä ker­taa kah­teen enna­kol­ta aja­tel­len tasai­seen jouk­kioon. Län­nen run­ko­na oli Päk­ki­kan­kaan Rait­tiusy­his­tys ja idän Toh­ve­li­rois­tot. Tasai­nen­han täs­tä itä-län­si ‑otte­lus­ta tuli­kin. Puo­lia­jal­la oli­vat pin­nat tasan 18–18. Län­si kar­ka­si ensim­mäi­sel­lä kysy­myk­sel­lä pin­nan joh­toon. Suu­rin sor­sa­lin­tu meni molem­mil­ta kais­lik­koon, mut­ta Euro­vii­sut, Afri­kan­sar­ven maat ja camem­bert-juus­to toi pis­teet. Molem­mil­le tuli poros­ta mie­leen oikean ver­bin akt.ind.prees.y.1. p. Euran Dal­to­nit oli help­poa kau­raa, mut­ta itä nap­pa­si kol­men pojon kau­lan maa­il­man myy­dyim­mäs­tä näk­kä­ris­tä. Län­si meni joh­toon Aku Ank­ka piir­tä­jä ‑Kor­ho­sel­la ja Suo­men kun­tien jär­jes­tyk­sil­lä. Itä tasoit­ti puo­les­taan vih­jees­tä ja asian­tun­te­muk­sel­la säh­kö­pyö­rä­var­kauk­sis­ta. Vito Cor­leo­nen kuu­lui­sa tar­jous oli molem­mil­la muistissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVan­ho­jen oma­ko­ti­ta­lo­jen hin­nat nousi­vat heinä-syyskuussa

Van­ho­jen oma­ko­ti­ta­lo­jen hin­nat nousi­vat vuo­den 2021 kol­man­nel­la nel­jän­nek­sel­lä koko maas­sa 5,5 pro­sent­tia vii­me vuo­des­ta. Edel­li­seen vuo­si­nel­jän­nek­seen ver­rat­tu­na van­ho­jen oma­ko­ti­ta­lo­jen hin­nat las­ki­vat 0,9 pro­sent­tia. Tie­dot ilme­ne­vät Tilas­to­kes­kuk­sen kiin­teis­tö­jen hin­tain­dek­sis­tä, jon­ka laa­din­nas­sa käy­te­tään Maan­mit­taus­lai­tok­sen yllä­pi­tä­män kiin­teis­tö­jen kaup­pa­hin­ta­re­kis­te­rin tie­to­ja. Tilas­to kat­taa omal­la ton­til­la ole­vat omakotitalot.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Valoa pimeän keskellä

Lau­an­tai­na osa­na Lumo Light Fes­ti­vaa­lia jär­jes­tet­ty koko per­heen Valoa Pölök­ky­päit­ten polul­la ‑tapah­tu­ma hou­kut­te­li rap­sa­kas­ta ilmas­ta huo­li­mat­ta pal­jon kävi­jöi­tä pai­kal­le. Pink­ki­nä hoh­ta­nut aurin­gon­las­ku ja Ukko­lan­ran­nan merel­li­nen mil­jöö loi­vat tapah­tu­maan sopi­van hämyi­sen tunnelman.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus